Al­le ven­ter på Trump i gif­tigt op­gør om mu­lig bør­ne­lok­ker i eg­ne raekker

Først var Roy Mo­o­re kon­tro­ver­si­el, for­di han sa­et­ter »Guds lov« over USAs lov­giv­ning. Men ef­ter an­kla­ger om sex med en min­dre­årig, kan Re­pu­bli­ka­ner­nes se­natskan­di­dat bli­ve den før­ste se­na­tor i 155 år, der bli­ver eks­klu­de­ret fra Kon­gres­sen.

Berlingske Tidende - - USA NYHEDER - Af Mi­cha­el Bjer­re mic@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Et re­pu­bli­kansk op­gør om den sta­er­kt tro­en­de kan­di­dat til Se­na­tet Roy Mo­o­re til­spid­ses, ef­ter at par­tiets fler­tals­le­der i Se­na­tet, Mitch McCon­nell, har sagt, at han tror på an­kla­ger om, at Mo­o­re lok­ke­de en min­dre­årig pi­ge på 14 år til sex og lag­de an på an­dre te­e­na­ge­re, da han selv var i 30er­ne.

»Jeg me­ner, at han bør tra­ek­ke sig,« si­ger Mitch McCon­nell, der er den hø­jest ran­ge­re­de re­pu­bli­ka­ner i Kon­gres­sen. »Jeg tror på kvin­der­ne, ja.« Sa­gen om Re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat ved sup­ple­rings­val­get til USAs se­nat i Ala­ba­ma 12. de­cem­ber be­gynd­te at rul­le i sid­ste uge, da Was­hin­g­ton Post på bag­grund af in­ter­views med 30 kil­der of­fent­lig­gjor­de an­kla­ger om, at Mo­o­re for­før­te og foru­lem­pe­de te­e­na­ge­re, da han var i tre­di­ver­ne.

Den i dag 70-åri­ge Roy Mo­o­re af­vi­ser al­le an­kla­ger. Sam­ti­dig an­gri­ber han McCon­nell på Twit­ter, hvor Mo­o­re kra­e­ver hans af­gang, for­di han har »fejl­et over for kon­ser­va­ti­ve«.

»Dra­en sum­pen,« hed det på Twit­ter fra Roy Mo­o­re, der i sin kar­ri­e­re som dom­mer to gan­ge er ble­vet fjer­net fra sin post.

Før­ste gang i 2003 som chef­dom­mer i Ala­ba­mas Hø­jeste­ret for at ha­ve na­eg­tet at føl­ge en ret­sken­del­se, der fastslog, at han skul­le fjer­ne en 2.376 ki­lo tung gra­nitblok med De Ti Bud pren­tet, som han hav­de få­et op­sat i sin rets­byg­ning. An­den gang i 2012 for at na­eg­te at ad­ly­de en retsor­dre og i ste­det på­by­de dom­me­re i skif­te­ret­ten ik­ke at ud­ste­de vi­el­ses­pa­pi­rer til ho­mo­seksu­el­le. Men i øje­blik­ket dre­jer de­bat­ten sig om Roy Mo­o­res eg­ne seksu­el­le pra­e­fe­ren­cer, og selv om han ik­ke på det­te se­ne tids­punkt kan fjer­nes fra stem­me­sed­len, sag­de McCon­nell man­dag, at par­ti­et over­ve­jer en så­kaldt »ind­skre­vet kan­di­dat«. En ind­skre­vet kan­di­dat er en kan­di­dat, hvis navn ik­ke vi­ses på stem­me­sed­len, men som va­el­ger­ne al­li­ge­vel kan stem­me på ved selv at skri­ve per­so­nens navn på sed­len.

Den øverst pla­ce­re­de re­pu­bli­kan­ske kampag­ne­le­der i Se­na­tet, se­na­tor Cory Gard­ner, har er­kla­e­ret, at hvis Roy Mo­o­re vin­der val­get, må Se­na­tet eks­klu­de­re den nyvalg­te se­na­tor.

»Jeg tror, at de per­so­ner, der ta­ler mod Roy Mo­o­re, ta­ler bå­de sandt og med de­res mod har be­vist, at han ik­ke er kva­li­fi­ce­ret til at tje­ne i USAs se­nat, og at han ik­ke bør stil­le op,« har Cory Gard­ner sagt iføl­ge Was­hin­g­ton Ti­mes.

Hvis Mo­o­re eks­klu­de­res, bli­ver han iføl­ge CNN den før­ste se­na­tor i 155 år, der li­der den ska­eb­ne. Over 20 re­pu­bli­kan­ske med­lem­mer af Kon­gres­sen har nu of­fent­ligt kra­e­vet, at han tra­ek­ker sig fra se­natsval­get.

Pra­esi­dent Do­nald Trump har for­holdt sig af­ven­ten­de. Hidtil har han talt om, at hvis der er hold i an­kla­ger­ne, reg­ner han med, at Roy Mo­o­re selv tra­ek­ker sig. Men al­le ven­ter nu på pra­esi­den­tens na­e­ste re­ak­tion. Tra­di­tio­nel­le re­pu­bli­kan­ske va­el­ge­re har he­le ti­den va­e­ret mod­stan­de­re af Mo­o­re, der me­ner, at »Guds lov« står over USAs lov­giv­ning. Mo­o­re har til gen­ga­eld få­et mar­kant støt­te fra Trumps tid­li­ge­re na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve stra­teg i Det Hvi­de Hus Step­hen Ban­non.

Lok­ke­de 14-årig til sex

Men hvad er det, Roy Mo­o­re me­re pra­e­cist har gjort sig skyl­dig i iføl­ge kil­der­nes op­lys­nin­ger til Was­hin­g­ton Post?

Ud over an­kla­gen om at ha­ve lok­ket en 14-årig pi­ge til sex i 1979 forta­el­ler tre an­dre kvin­der, hvor­dan de, da de var mel­lem 16 og 18 år, blev op­søgt af Roy Mo­o­re, mens han var i 30er­ne. Den­gang fandt pi­ger­ne det al­le flat­te­ren­de med in­ter­es­sen fra en ae­l­dre mand, men si­den har de ta­enkt, at hans op­tra­e­den var ube­ha­ge­lig. In­gen af de tre kvin­der blev tvun­get til et seksu­elt for­hold.

Men det er sa­er­ligt an­kla­gen fra den i dag 51-åri­ge Leigh Cor­f­man, som har vakt be­styr­tel­se. Som 14-årig sad hun iføl­ge sin for­kla­ring sam­men med sin mor på en ba­enk uden for en rets­sal i Etowah Co­un­ty i Ala­ba­ma, da Mo­o­re, den­gang en 32-årig, as­si­ste­ren­de di­strikt­sad­vo­kat, hen­vend­te sig. Pi­gens mor, Nan­cy Wells, skul­le ind i ret­ten til en hø­ring om fora­el­dre­myn­dig­hed. Mo­o­re til­bød at se ef­ter dat­te­ren.

»Jeg ta­enk­te, hvor sødt af ham at han vil­le se ef­ter min lil­le pi­ge,« si­ger Nan­cy Wells, 71 år, til Was­hin­g­ton Post.

Da Mo­o­re var ale­ne med dat­te­ren, spurg­te han iføl­ge dat­te­ren ef­ter hen­des te­le­fon­num­mer. Få da­ge se­ne­re rin­ge­de han iføl­ge Cor­f­man, sam­le­de hen­de op i sin bil rundt om hjør­net fra fa­mi­li­ens hus og kør­te hen­de en halv ti­mes tid til sit hus i sko­ven. Han for­tal­te hen­de, at hun var køn og kys­se­de hen­de. Me­re ske­te der iføl­ge Leigh Cor­f­man ik­ke den­ne før­ste gang. Men den an­den gang tog han iføl­ge kvin­den sin skjor­te og buk­ser af, og han rør­te hen­de på hen­des bryst­hol­der og trus­ser og før­te hen­des hånd ned for at rø­re ham på hans un­der­buk­ser.

»Jeg øn­ske­de bare, at det skul­le over­stås – jeg øn­ske­de at kom­me va­ek,« for­kla­rer hun til Was­hin­g­ton Post. »Jeg var ik­ke klar til det – jeg hav­de al­drig før lagt min hånd på en mands pe­nis og slet ik­ke en stiv.«

Man­dag trå­d­te yder­li­ge­re en kvin­de frem og for­tal­te, at Mo­o­re seksu­elt foru­lem­pe­de hen­de, da hun var 16 år, og prø­ve­de tra­ek­ke hen­des trø­je af i en bil, der var låst af Mo­o­re.

Mo­o­res kampag­ne­chef, Bill Ar­miste­ad, af­vi­ser iføl­ge CNN al­le an­kla­ger:

»Det­te er en hek­sej­agt på en mand, der har haft en upå­kla­ge­lig kar­ri­e­re i over 30 år og al­tid har va­e­ret kendt som en mand med en høj moral.«

Mi­cha­el Bjer­re er Ber­ling­s­kes korrespondent i USA.

KIL­DER: Was­hin­g­ton Post, Was­hin­g­ton Ti­mes, CNN, FOX News, New York Ti­mes, ABC News, Twit­ter.

Roy Mo­o­re – på bil­le­det med sin kone Kayla i bag­grun­den – be­skyl­des af fle­re kvin­der for at ha­ve foru­lem­pet dem og gjort til­na­er­mel­ser til dem, mens de var un­ge pi­ger. Fo­to: Mar­vin Gen­try/Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.