Hem­me­lig af­ta­le gav frit lej­de til Is­la­misk Stat

For at spa­re men­ne­ske­liv blev godt 250 ji­ha­di­ster fra Is­la­misk Stat og 3.500 af de­res på­rø­ren­de es­kor­te­ret ud af ru­i­ner­ne af Raqqa. Med ac­cept fra den ame­ri­kans­k­le­de­de ko­a­li­tion, skri­ver BBC. An­gi­ve­ligt slap og­så ve­st­li­ge ji­ha­di­ster ud af by­en.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Ole Dam­kja­er od@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Sej­rs­ru­sen var ik­ke til at ta­ge fejl af, da de lo­ka­le, kur­di­ske styr­ker og den ame­ri­kans­k­le­de­de ko­a­li­tion i sid­ste må­ned kun­ne er­kla­e­re sejr i Is­la­misk Stats høj­borg, by­en Raqqa, i det nord­li­ge Sy­ri­en. Det, de kur­di­ske kri­ge­re og ko­a­li­tio­nen ik­ke skil­te­de med, var, at de til­lod og hjalp om­kring 250 IS-ter­r­o­ri­ster, her­af nog­le af de mest be­ryg­te­de, med at slip­pe ud af ru­i­ner­ne til et liv på fri fod.

Sam­men med om­kring 3.500 af de­res på­rø­ren­de blev IS-ji­ha­di­ster­ne kørt ud af Raqqa i en kon­voj på 13 turist­bus­ser, na­e­sten 50 last­bi­ler og de kø­re­tø­jer, som Is­la­misk Stat selv hav­de til­ba­ge ef­ter kam­pe­ne. Med sig hav­de de tons­vis af vå­ben og am­mu­ni­tion – in­klu­si­ve selv­mord­s­ba­el­ter, op­ly­ser BBC, der i de­tal­jer har kort­lagt flug­ten.

»Kon­voj­en in­klu­de­re­de nog­le af IS’ mest be­ryg­te­de med­lem­mer og – trods for­sik­rin­ger om det mod­sat­te – du­sin­vis af uden­land­ske kri­ge­re. Nog­le af dis­se er nu nå­et frem til for­skel­li­ge ste­der i Sy­ri­en og har så­gar haft held med nå så langt som til Tyr­ki­et,« skri­ver BBC Wor­ld.

Interview med chauf­fø­rer

Af­ta­len med Is­la­misk Stat og al­le de lo­ka­le chauf­fø­rer, der skul­le bru­ges til evaku­e­rin­gen, blev ind­gå­et af lo­ka­le magt­ha­ve­re, og må­let var at spa­re SDF (The Sy­ri­an De­mo­cra­tic For­ces) – en al­li­an­ce af kur­di­ske og ara­bi­ske styr­ker, der har be­kri­get Is­la­misk Stat – for yder­li­ge­re tab ef­ter, at de hav­de ud­ka­em­pet fi­re må­ne­ders hår­de kam­pe om Raqqa.

Da af­ta­len blev ind­gå­et, vil­le hver­ken SDF el­ler den ame­ri­kansk-le­de­de ko­a­li­tion in­drøm­me, at de hav­de lod og del i den. Men iføl­ge BBCs re­search – der blandt an­det om­fat­ter in­ter­views med fle­re af kon­vo­jens chauf­fø­rer – var bå­de SDF og ko­a­li­tio­nen di­rek­te in­vol­ve­ret. Det var folk fra SDF-styr­ken, der lo­ve­de chauf­fø­rer­ne tu­sind­vis af dol­lar for at lø­se op­ga­ven, men det blev ind­ska­er­pet, at kørs­len skul­le for­bli­ve en hem­me­lig­hed. Sam­ti­dig sør­ge­de den kur­disk-le­de­de SDF-styr­ke for at få me­di­er­ne ud af Raqqa, så der ik­ke var vid­ner til flug­ten.

Ki­lo­me­ter­lang kon­voj

SDF har hidtil fast­holdt, at det kun var et par du­sin IS-ji­ha­di­ster – al­le lo­ka­le – som fik mu­lig­hed for at slip­pe ud af Raqqa.

Men BBC er i be­sid­del­se af hem­me­li­ge op­ta­gel­ser af kon­voj­en, der iføl­ge en af chauf­fø­rer­ne var seks-syv ki­lo­me­ter lang. Ti af last­bi­ler­ne var iføl­ge vid­ner­ne fyldt med IS’ vå­ben og am­mu­ni­tion.

Til­ba­ge i maj må­ned er­kla­e­re­de den ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ster, Ja­mes Mat­tis, at kam­pen mod Is­la­misk Stat er en krig om »til­in­tet­gø­rel­se«. Men nu in­drøm­mer USAs mi­li­ta­er, at ko­a­li­tio­nen spil­le­de en rol­le i den hem­me­li­ge af­ta­le.

»Vi vil­le ik­ke ha­ve, at no­gen slap va­ek,« si­ger kap­ta­jn Ry­an Dil­lon, tals­mand for Ope­ra­tion In­he­rent Re­sol­ve, til BBC.

»Men det her er hjer­tet i vo­res ope­ra­tion – »igen­nem, med og via« lo­ka­le le­de­re på jor­den. Det in­de­ba­e­rer, at sy­rer­ne – det er dem, der ka­em­per og dør – tra­ef­fer be­slut­nin­ger­ne om ope­ra­tio­ner­ne,« si­ger tals­man­den.

Dil­lon si­ger, at der var en ve­st­lig of­fi­cer med i for­hand­lin­ger­ne om evaku­e­rin­gen, men ved­kom­men­de tog ik­ke »ak­tivt del« i dem. Til gen­ga­eld be­kra­ef­ter ko­a­li­tio­nen, at kon­vo­jens tre da­ge lan­ge tur ind i IS-kon­trol­le­ret ter­ri­to­ri­um blev over­vå­get fra luf­ten.

Sol­da­ter i SDF (The Sy­ri­an De­mo­cra­tic For­ces) fej­rer sej­ren over Is­la­misk Stat i den sy­ri­ske by Raqqa i sid­ste må­ned. Fo­to: Erik de Ca­stro/Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.