De un­ge har ta­endt et håb for en lys frem­tid

Ta­len­ter­ne står na­er­mest i kø på dansk fod­bolds ung­domslands­hold. Ik­ke mindst på U21-lands­hol­det, der kan kva­li­fi­ce­re sig til EM for tred­je gang i tra­ek.

Berlingske Tidende - - SPORTEN FODBOLD - Af Las­se Vø­ge sporten@ber­ling­s­ke.dk

Frem­ti­den teg­ner lys for dansk lands­holds­fod­bold. Stor­ta­len­ter­ne står na­er­mest i kø på de dan­ske ung­domslands­hold, og det ses ty­de­ligt på U21-lands­hol­det, der er på vej til at kva­li­fi­ce­re sig til den tred­je EM-slut­run­de i tra­ek. Den dan­ske U21-land­stra­e­ner, Ni­els Fre­de­rik­sen, til­la­der sig at va­e­re yderst op­ti­mi­stisk, når han skal vur­de­re frem­ti­den for det dan­ske a-lands­hold.

»Ja, det er jeg. Jeg tror, at vi på sigt kom­mer til at ran­ge­re hø­je­re, end vo­res po­pu­la­tion og di­ver­se ob­jek­ti­ve kri­te­ri­er egent­lig be­ret­ti­ger os til. I dag ligger vi må­ske nok un­der det, selv om det er ble­vet lidt bed­re på det se­ne­ste,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen og fort­sa­et­ter:

»Vi kom­mer til at bli­ve et sta­er­kt hold. Der­med ik­ke sagt, at vi li­ge plud­se­lig bli­ver bed­re end Tys­kland, Frank­rig og Spa­ni­en, men for­hå­bent­ligt bli­ver vi så go­de, at vi kan dril­le dem in­di­mel­lem.«

Ta­lent ska­ber kon­kur­ren­ce

Uan­set re­sul­ta­tet af U21-kam­pen mel­lem Po­len og Dan­mark i Gdy­nia i af­tes ligger de un­ge dan­ske­re fort­sat på før­ste­plad­sen i de­res grup­pe og må be­trag­tes som fa­vo­rit­ter til kva­li­fi­ce­re sig til EM-slut­run­den. Og isa­er det kuld, som U21-land­stra­e­ne­ren ar­bej­der med i den­ne kva­li­fi­ka­tion, for­ven­ter han sig på sigt sto­re ting af.

»Vi har en helt vild kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion på det­te hold. Vi har så man­ge dyg­ti­ge fod­bold­spil­le­re. Spil­le­re, der er tek­nisk dyg­ti­ge og tak­tisk ve­lud­dan­ne­de. Så man­ge of­fen­si­ve spil­le­re, der kan ska­be en kamp. In­di­vi­du­a­li­ster, der kan ting på egen hånd. Og sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år­gan­ge har vi her fle­re spil­le­re, der kan no­get ek­stra­or­di­na­ert. Jeg har ik­ke selv set UEFAs of­fi­ci­el­le rang­li­ste for U21hold, men jeg har la­det mig forta­el­le, at vi fak­tisk ligger num­mer to li­ge nu, og det er jo na­e­sten helt uhørt,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen, der ik­ke tø­ver med at kal­de år­gan­gen for den mest ta­lent­ful­de i man­ge, man­ge år.

»Ja, det sy­nes jeg, at det er. Hvis vi kig­ger to år­gan­ge til­ba­ge – alt­så den med Pi­er­re-Emi­le, Yus­suf Poul­sen og Vik­tor Fi­s­cher – så var det et kuld, der blev skabt en hel del lands­holds­spil­le­re af. Og jeg tror, at den­ne år­gang kan ska­be mindst li­ge så man­ge lands­holds­spil­le­re. Ud­for­drin­gen er fak­tisk, at man skal spør­ge sig selv, hvor ungt et a-lands­hold vi kan til­la­de os at ha­ve. Det er et sja­el­dent og po­si­tivt pro­blem.«

Men mens vi har stor suc­ces på ung­doms­fron­ten, har vo­res a-lands­hold ta­get sig en lang slut­run­de­pau­se. Har vi en ud­for­dring i for­hold til at over­fø­re suc­ce­sen til se­ni­o­r­fod­bold?

»Nej, det sy­nes jeg ik­ke nød­ven­dig­vis, at vi har. De spil­le­re, der li­ge­som var med til at ki­ck­star­te suc­ces-åre­ne på U21-lands­hol­det – Vik­tor Fi­s­cher, Jan­nik Vester­gaard, Pio­ne Si­sto, An­dreas Chri­sten­sen og så vi­de­re – er jo først nu for al­vor ved at fin­de de­res vej ind på vo­res a-lands­hold. Vi har et me­get ungt a-lands­hold, og vi må li­ge ven­te og se, hvad der sker, når den ’før­ste U21-år­gang’ for al­vor slår til på alands­hol­det. Hvis man kig­ger på de a-lands­hold, som vin­der no­get, er gen­nem­snitsal­de­ren en del hø­je­re, end den er på vo­res lands­hold. Det er hold med en gen­nem­snitsal­der på 28-29 år, der vin­der no­get – og der er sta­dig nog­le år til, at vo­res spil­le­re når den al­der.«

Dansk fod­bold har langt­fra en hi­sto­rik med ta­lent­ful­de år­gan­ge. Fak­tisk har de dan­ske ung­domslands­hold hal­tet al­vor­ligt ef­ter kon­kur­ren­ter­ne i la­en­ge­re pe­ri­o­der. Fra 1994 til 2009 lyk­ke­des det kun én gang at få et dansk lands­hold med til EM – i 2006, hvor spil­ler­ne hed Da­ni­el Ag­ger, Ni­ck­las Bendt­ner og Tho­mas Ka­h­len­berg.

I dag er det så sna­re­re reg­len end und­ta­gel­sen, at de dan­ske ung­domslands­hold er med ved de sto­re slut­run­der. Og den ud­vik­ling er der iføl­ge Ni­els Fre­de­rik­sen fle­re grun­de til.

»Én af dem er, at vi har få­et rig­tigt godt styr på vo­res ta­len­t­ud­vik­ling her­hjem­me. Vi har sat det i sy­stem og få­et truk­ket en struk­tur ned over ar­bej­det med ta­len­ter­ne – med li­cen­ser og så vi­de­re. Og vi er va­e­sent­ligt la­en­ge­re frem­me end man­ge af de hold, vi mø­der i kva­li­fi­ka­tio­ner­ne. En an­den år­sag er, at vi ef­ter­hån­den har en del uden­land­ske spil­le­re, der ren- der rundt i uden­land­ske klub­ber, hvor de får la­ert en mas­se.

Og en­de­ligt er der og­så sket det, at man­ge af su­per­liga­klub­ber­ne i hø­je­re grad spil­ler med nog­le af de­res un­ge spil­le­re. For man­ge år si­den, da Keld Bor­ding­gaard var U21-land­stra­e­ner, spil­le­de nog­le af spil­ler­ne na­er­mest Dan­marks­se­rie-fod­bold hver weekend. Det gør de trods alt ik­ke la­en­ge­re. I dag er vo­res U21-lands­holds­spil­le­re me­re el­ler min­dre fa­ste på de­res su­per­liga­hold – og fle­re af dem er end­da pro­fi­ler.«

A-lands­hol­dets VM-play­of­f­kamp i Ir­land samt U21-lands­hol­dets kamp mod Po­len blev beg­ge fa­er­dig­spil­let ef­ter re­dak­tio­nens slut­ning. Laes alt om kam­pe­ne på b.dk.

Et sa­er­ligt ta­lent­fuldt dansk U21-lands­hold har le­ve­ret mas­ser af mål og sat sig på før­ste­plad­sen i de­res kva­li­fi­ka­tions­pul­je til EM. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.