Kjeld­sen: Slut med golf i USA på fuld tid

Søren Kjeld­sen af­slut­ter i we­e­ken­den sin 2017-sa­e­son ved Wor­ld Tour Cham­pions­hip i Du­bai og slår fast, at hans gol­f­frem­tid ligger på Eu­ro­pe­an Tour’en.

Berlingske Tidende - - SPORTEN GOLF - Af Tho­mas Idskov idskov@sporten.dk

Det har lig­get i luf­ten et styk­ke tid. Men i en snak på en skrat­ten­de te­le­fon­for­bin­del­se til Du­bai, hvor Søren Kjeld­sen af­slut­ter sin 2017-sa­e­son med del­ta­gel­se i Wor­ld Tour Cham­pions­hip, slår gol­f­spil­le­ren fast, at hans flirt med den ame­ri­kan­ske PGA Tour er på re­tra­e­te.

»For mit ved­kom­men­de er det slut med golf på fuld tid i USA,« si­ger den 42-åri­ge dan­sker og til­fø­jer: »Jeg kom­mer ik­ke til at rej­se der­over så tit, som til­fa­el­det har va­e­ret i år. Det har sim­pelt­hen va­e­ret for hårdt.«

Søren Kjeld­sen un­der­stre­ger dog, at det var en drøm, der gik i op­fyl­del­se, da han fra årets be­gyn­del­se fik chan­cen for at prø­ve ta­len­tet af i frem­me­de om­gi­vel­ser.

»Jeg har la­ert ba­ner­ne og ni­veau­et der­ov­re at ken­de. Fak­tum er, at det har va­e­ret godt for mig per­son­ligt og spil­le­ma­es­sigt at bli­ve te­stet. Nu har jeg prø­vet det, og jeg be­hø­ver ik­ke at prø­ve det igen. Kon­klu­sio­nen er, at det er på Eu­ro­pe­an Tour, jeg pri­ma­ert skal spil­le frem­over,« si­ger han.

Vil til­ba­ge i top-50

I lø­bet af 2017 er han da­let fra num­mer 48 til en øje­blik­ke­lig pla­ce­ring som num­mer 101 på ver­dens­rang­li­sten.

»Jeg vil ger­ne op i top-50 igen, og jeg ser go­de mu­lig­he­der for, at mis­sio­nen lyk­kes. I så fald vil jeg igen va­e­re di­rek­te in­de de sto­re tur- ne­rin­ger, og det er helt klart der­hen, mi­ne am­bi­tio­ner går,« si­ger Søren Kjeld­sen, der ka­rak­te­ri­se­rer 2017 som et me­get spe­ci­elt år.

»Alt i alt har det va­e­ret et fan­ta­stisk spa­en­den­de år med tur­ne­rings­ak­ti­vi­tet på bå­de PGA Tour og Eu­ro­pe­an Tour. Det har va­e­ret ud­for­dren­de at få chan­cen i USA, og jeg er ut­ro­lig glad for at ha­ve prø­vet det af. Men sam­ti­dig må jeg si­ge, at jeg er glad for, at jeg ik­ke skal fortsaette med det. Ef­ter jeg i slut­nin­gen af sommeren er kom­met til­ba­ge til tur­ne­rin­ger­ne i Eu­ro­pa, har jeg følt mig ek­stra in­spi­re­ret.«

Hvad me­ner du om din pra­e­sta­tion ved we­e­ken­dens Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­ring i Syd­afri­ka?

»Det bla­e­ste en del fre­dag, hvor jeg hav­de to dårlige hul­ler. Men bort­set fra det er jeg ud­ma­er­ket til­freds med min pra­e­sta­tion. Det var be­stemt god­kendt, at jeg hen­te­de en sam­let 12. plads. Jeg var glad for den må­de, jeg spil­le­de på, og at jeg ef­ter min lan­ge pau­se (rygska­de, red.) igen kan le­ve­re golf på højt ni­veau.«

Har for­sømt kon­traø­vel­ser Hvad var pro­ble­met med ryg­gen?

»Jeg hav­de nog­le uger, hvor det var rig­tigt skidt. Det vi­ste sig, at det var en disk, der skul­le he­le. År­sa­gen til ska­den er al­min­de­ligt slid. Jeg har jo dag ef­ter dag på tra­e­nings­ba­nen og un­der kon­kur­ren­ce i ef­ter­hån­den man­ge år stå­et i sam­me for­over­bø­je­de stil­ling. Krop­pen har åben­bart syn­tes, at det var li­ge ri­ge­ligt. Jeg må desva­er­re in­drøm­me, at jeg gen­nem åre­ne har gjort for lidt ud af at la­ve kon­traø­vel­ser. Fremad­ret­tet må jeg tra­e­ne den mod­sat­te vej, for at ska­den ik­ke kom­mer til at dril­le igen.«

Nu har jeg prø­vet det, og jeg be­hø­ver ik­ke prø­ve det igen. Søren Kjeld­sen

Hvad er pla­nen nu?

»Ef­ter Wor­ld Tour Cham­pions­hip, der spil­les i slut­nin­gen af ugen i Du­bai, og hvor jeg fø­ler mig godt kla­edt på til at kun­ne op­nå et nyt godt re­sul­tat, hol­der jeg en pau­se, ind­til jeg ind­le­der 2018 i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar i Syd­afri­ka. Pla­nen er, at jeg i tur­ne­rings­pau­sen blandt an­det eva­lu­e­rer min 2017-sa­e­son og fort­sa­et­ter den fy­si­ske tra­e­ning, jeg har va­e­ret i gang med de se­ne­ste par må­ne­der.«

Søren Kjeld­sen har va­e­ret glad for at prø­ve ta­len­tet af i USA, men det har va­e­ret for hårdt at rej­se så me­get, si­ger den dan­ske gol­f­spil­ler, der nu pri­ma­ert vil fo­ku­se­re på tur­ne­rin­ger­ne i Eu­ro­pa. Fo­to: Tan­nen Maury/EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.