I mor­gen

Run­de tal

Berlingske Tidende - - NAVNE -

Ko­mi­ker Vi­cki Ber­lin, 40. - Po­li­tisk re­dak­tør An­ders Lang­bal­le, 41. - Fhv. MF, cand.jur. Sus­an­ne Cle­men­sen, 47. - Kon­cert­pi­a­nist, do­cent Chri­sti­na Bjør­køe, 47. God­se­jer, hofja­e­ger­me­ster, Co-Fo­un­der, CEO Ha­rald Oluf Jon­sen Krab­be, 48. - Pro­ject Di­rector Mi­cha­el Sølv­sten, 49.

Ad­vo­kat, part­ner Søren Aa­mann Jen­sen, 50. - Hof­chef, kam­mer­her­re, fhv. de­par­te­ments­chef Chri­sti­an Schø­nau, 51. - Pro­fes­sor, over­la­e­ge, dr.med. Tho­mas Ben­fi­eld, 52. - Er­hvervsover­sa­et­ter Frank Gre­vil, 57. - Besty­rel­ses­med­lem, fhv.adm. di­rek­tør og skibs­re­der Ei­vind Dra­ch­mann Kol­ding, 58.

Biskop Ti­ne Lind­hardt, 60. - Glas­de­sig­ner, glas­ma­ger Anja Kja­er, 61. - Sog­ne­pra­est Lars Søl­ling, 62. - Mil­jø­kon­su­lent, bi­o­log og for­fat­ter Mi­cha­el Stoltze, 62. - Fil­min­struk­tør, pro­fes­sor, ma­nus­for­fat­ter Rum­le Ham­me­rich, 63. - Kon­su­lent Lei­vur Har­ryson, 63. - Ge­ne­ral Ma­na­ger Jens Bornste­in, 64. - Fhv. fol­ke­tings­med­lem Keld Al­bre­cht­sen, 65. - Di­rek­tør, cand.po­lit. Søren Ples­ner, 66. - Ad­vo­kat Ole Eske Bruun, 67. - Over­la­e­ge Jens A. Gy­ring, 69. - Fhv. chef­kon­su­lent Jør­gen Ou­gaard, 69. - Sku­e­spil­ler, revy­di­rek­tør Ben­te Eske­sen, 69.

Pro­fes­sor, dr.jur. Bo von Ey­ben, 71. - Di­rek­tør Ole Ol­sen, 71. - Adm. di­rek­tør Stig Chri­sten­sen, 72. - Ma­ler, for­fat­ter, sce­ne­in­struk­tør Ole Kröll, 73. - Fhv. 1. vi­ce­borg­me­ster, pens. kom­man­dør­kap­ta­jn Chris Thorup Sø­ren­sen, 73. - Uni­ver­si­tets­lek­tor Han­ne Laurid­sen, 74. - De­sig­ner Met­te Hartvig Horns­leth, 74. - Fhv. fa­engsels­in­spek­tør, cand.jur. Lis­beth San­vig Knud­sen, 74. - Astro­nom, lek­tor, mag.sci­ent. Hans Jørn Fogh Ol­sen, 74. - Over­la­e­ge Or­la Skib­sted Als, 74. - Li­to­graf Pe­ter Au­gust Jo­han­sen, 74. Chef­vi­si­ta­tor, spe­ci­al­la­e­ge, over­la­e­ge Jens Kram­høft, 76. - For­lags­bog­hand­ler Han­ne Ege­lund Ring­hof, 78. - Kon­ge­lig Hof­fo­to­graf Klaus Møl­ler, 78. - Fhv. kir­ke- og forsk­nings­mi­ni­ster Ar­ne O. An­der­sen, 78. - Fhv. over­la­e­ge, dr. med. Finn Ur­sin Knud­sen, 79. Fhv. di­strikt­stold­chef Paul Del­eu­ran, 79.

Ove­rin­ge­ni­ør Jens Pa­ck­ness, 80. - Over­la­e­ge, dr.med. Jør­gen Kvist Kristensen, 80. - Fre­elan­ce vi­den­skabsjour­na­list Jens Jør­gen Kja­er­gaard, 84. - Cand.phil. El­se Gud­run Meil­by, 85. - Pro­fes­sor, dr. odont. Hans Pe­ter Phi­lip­sen, 87. - Fhv. di­rek­tør, cand.jur. Sven Fol­mer Thomsen, 89. Fhv. di­rek­tør, in­ge­ni­ør Kjeld Fritzbø­ger, 91.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.