Se po­si­tivt på fa­ed­re­nes ind­greb

Berlingske Tidende - - OPINION -

Over­skrif­ten 14/11 på Ber­ling­s­kes le­der ser kun det halv­tom­me glas. »Våbenhvile på Nør­re­bro – min bare«. EÉt er po­li­ti­ker­nes og po­li­tiets for­må­en, no­get an­det er fa­mi­li­er­nes nu mu­li­ge ind­gri­ben. Der sky­des, sår­es og dra­e­bes – det er udansk og uac­cep­ta­belt, og må stop­pe.

Men det er ik­ke stop­pet uag­tet he­li­kop­te­re i luf­ten det me­ste af nat­ten, mo­bi­le po­li­ti­sta­tio­ner, ron­de­ren­de po­li­ti, be­slag­la­eg­gel­se etc. Når ind­sat­sen ik­ke har va­e­ret nok, er det er da po­si­tivt, at fa­mi­li­er­ne får da­em­pet de­res vol­de­li­ge af­kom. Det star­te­de med kvin­der­nes de­mon­stra­tion i sid­ste uge og end­te åben­bart fo­re­lø­big med fa­ed­re­nes ind­gri­be, som in­gen tror på og na­er­mest hå­nes af og­så lan­dets le­den­de po­li­ti­ke­re, bl.a. Pe­ter Skaarup fra DF.

Hvor­dan mon den re­ak­tion op­fan­ges af de men­ne­sker, som i for­vej­en ik­ke er in­te­gre­ret, fø­ler sig svig­tet og og­så selv har svig­tet? Det­te ini­ti­a­tiv skal ta­les op og ro­ses, som og­så over­borg­me­ster Frank Jen­sen gjor­de.

In­te­gra­tio­nen be­gyn­der i sko­ler­ne og i fa­mi­li­er­ne, si­ger vi. Må­ske vå­ben­hvi­len ik­ke hol­der og er kom­met alt for sent, men at skri­ve, end­da i over­skrif­ten, »… min bare…« vid­ner om, at der le­f­les for den dår­li­ge­re, men må­ske me­re salg­ba­re jour­na­li­stik. JØR­GEN G. JA­COB­SEN, KØ­BEN­HAVN Rigs­ad­vo­ka­ten har ef­ter det i pres­sen med­del­te aen­dret op­fat­tel­se og an­be­fa­ler nu Justits­mi­ni­ste­ri­et at an­la­eg­ge sag ved dom­sto­le­ne med hen­blik på at for­by­de ban­der­ne (i hvert fald en af de to­ne­an­gi­ven­de).

Når man som TV-se­er ser for­sam­lin­gen af grup­per­nes tru­en­de med­lem­mer sva­er­me for­an rets­byg­nin­ger m.m., fri­stes man til at fo­re­slå ju­ra­ens be­stem­mel­ser om »pra­e­ven­tiv an­hol­del­se« og »om­vendt be­vis­byr­de« an­vendt på dis­se kom­bat­tan­ter, så­le­des at de kan in­ter­ne­res, ind­til så­kald­te nor­ma­le til­stan­de ind­fin­der sig.

Når rigs­ad­vo­ka­ten kan ju­ste­re sin rå­d­giv­ning, kan retsva­e­se­net vel og­så. NI­ELS ELMING, KOL­DING mand på en gravko, der for­sø­ger at re­pa­re­re sit tag? Og så er der end­da vi­deo-do­ku­men­ta­tion helt gra­tis.

Sund­heds­sek­to­ren har vel ik­ke fa­er­re krav til hy­giej­ne end fø­de­va­re­bran­chen? Fuldska­eg er ok, men med ska­eg­bind for­stås. Poirot brug­te det, så kan vi an­dre vel og­så. MI­CHA­EL DENVAD, FRE­DE­RIKS­BERG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.