For bil­ligt sty­re på Fre­de­riks­berg?

Berlingske Tidende - - OPINION -

Cepos og rå­d­mand på Fre­de­riks­berg for Ven­stre, Jan E. Jør­gen­sen, kal­der Fre­de­riks­berg et ek­sem­pel til ef­ter­føl­gel­se, den mest vel­drev­ne kom­mu­ne i lan­det. Bl.a. for­di ad­mi­ni­stra­tio­nen er bil­lig. Det er vel godt?

Nej, ik­ke hvis det be­ty­der, at ad­mi­ni­stra­tio­nen har spa­ret den go­de for­valt­nings­prak­sis bort. Ik­ke, hvis det er for få res­sour­cer, der er år­sa­gen til, at sags­be­hand­le­re ik­ke har tid til at sik­re skrift­lig­hed i for­valt­nin­gen el­ler kra­e­ve byg­ge­til­la­del­ses­krav over­holdt.

Hvis det var stram øko­no­mi i for­valt­nin­gen, der var år­sa­gen til, at en ejen­doms­in­ve­stor fra Mar­bel­la ustraf­fet bare kun­ne byg­ge løs i åre­vis her i Al­lé­ga­de uden til­la­del­se og be­rø­ve na­bo­e­jen­dom­men lys og luft gen­nem brud på hegns­lov og al­ver­dens reg­ler, så er det skidt, at for­valt­nin­gen er bil­lig. Byg­ge­lov­giv­ning og fred­nings­be­stem­mel­ser nyt­ter ik­ke, når myn­dig­he­der­ne ik­ke hånd­ha­e­ver dem.

På det sid­ste er der kom­met en al­tan op på fa­ca­den af Al­lé­ga­de 13 – som er om­fat­tet af be­va­ren­de lo­kal­plan. Det er ik­ke en vel­dre­ven kom­mu­ne, der ik­ke kan sik­re lig­hed for loven, og det har Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne ik­ke kun­net i sa­ger­ne om Al­lé­ga­de 13. IRENE ODGAARD, FRE­DE­RIKS­BERG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.