Aflys dom­me­dag og stol på ka­pi­ta­lis­men

Berlingske Tidende - - OPINION -

Dom­me­dag Nu, ly­der den dan­ske ti­tel på fil­men »Apo­ca­lyp­se Now« fra 1979. Fil­men hand­ler om Viet­nam­kri­gen og be­gre­bet ond­skab, men tan­ken om, at dom­me­dag står li­ge for dø­ren duk­ker op med ja­ev­ne mel­lem­rum. I mid­delal­de­ren var det pe­st, krig og Guds straf over syn­di­ge men­ne­sker, der frem­brag­te vi­sio­ner om dom­me­dag. I dag er det fryg­ten for vold­som­me kli­ma­for­an­drin­ger, der frem­ma­ner bil­le­der af, om ik­ke Jor­dens, så men­ne­ske­he­dens un­der­gang.

Der er in­gen grund til at un­der­vur­de­re de ka­ta­stro­fer, som udtyn­ding af ozon­la­get, af­smelt­ning af ind­land­si­sen i Grøn­land og på An­tark­tis og foru­re­ning kan med­fø­re. Men det ligger ik­ke i men­ne­skets na­tur at gi­ve op. Der­for skal man se po­si­tivt på, at kli­ma- og mil­jø­mi­ni­stre fra om­kring 190 lan­de i den­ne uge er mød­tes i Bonn til COP23, FNs kli­ma­mø­de, for at kom­me vi­de­re med Pa­ris-af­ta­len. In­ter­na­tio­na­le af­ta­ler om be­ka­em­pel­se af mil­jø­foru­re­ning og for­an­stalt­nin­ger mod vold­som­me ind­virk­nin­ger af kli­maa­en­drin­ger er den ene vej, ver­dens­sam­fun­det kan gå i be­stra­e­bel­ser­ne på at nå en re­ne­re og for­hå­bent­lig min­dre ka­ta­stro­fe­ramt klo­de.

Det er na­tur­lig­vis be­kla­ge­ligt, at pra­esi­dent Do­nald Trump har truk­ket USA ud af af­ta­len ud fra den be­tragt­ning, at det er vig­tigt at ha­ve en så stor spil­ler med, når in­ter­na­tio­nalt for­plig­ten­de af­ta­ler skal ind­gås. Om­vendt kan man ik­ke be­brej­de Trump, at han har strit­tet imod, at en kraf­tig del af reg­nin­gen for be­ka­em­pel­se af kli­mapå­virk­nin­ger­ne skul­le hav­ne hos ame­ri­ka­ner­ne, mens an­dre lan­de fik lov at foru­re­ne på li­vet løs. I ste­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.