ATP-for­mand Jør­gen Søn­der­gaard i sk­ud­linj­en

Berlingske Tidende - - BUSINESS - JENS CHR. HAN­SEN

Jør­gen Søn­der­gaard er en af de mest magt­ful­de ma­end i dagens Dan­mark som for­mand i ATP med 800 mia. kr. på ki­ste­bun­den. Hvad Jør­gen Søn­der­gaard si­ger og gør har ik­ke bare stor be­tyd­ning for Dan­mark, men har og­så be­tyd­ning i den in­ter­na­tio­na­le fi­nans­ver­den. Han kan va­e­re med til at flyt­te hold­nin­ger, va­e­re med til at skub­be på en ud­vik­ling i en sa­er­lig ret­ning. I en ver­den hvor pen­ge er magt.

Den 68-åri­ge Jør­gen Søn­der­gaard er ik­ke kendt i den bre­de of­fent­lig­hed, og han yt­rer sig sja­el­dent, selv om han har sid­det i for­mands­sto­len i snart 15 år. Se­ne­st er han dog kom­met i va­el­ten som ATP-for­mand i for­bin­del­se med den om­sig­gri­ben­de kri­tik af, at og­så dan­ske pen­sions­pen­ge er pla­ce­ret i skat­te­lylan­de.

I for­bin­del­se med det se­ne­ste la­ek, Pa­ra­di­se Pa­pers, er det kom­met frem, at ATP har 11,7 mia. kr. in­ve­ste­ret i 21 fon­de på Cay­ma­nø­er­ne. Det har in­gen skat­te­kon­se­kven­ser for ATP. Til dag­bla­det Po­li­ti­ken si­ger Jør­gen Søn­der­gaard, at der bare er ta­le om »en for­de­lings­cen­tral«, og at dis­se fon­de ligger li­ge net­op dér, »for­di det her er mu­ligt at etab­le­re dis­se fon­de bil­ligt og med et rig­tig godt re­gel­sa­et.«

Hm, jeg tviv­ler ik­ke på, at ATP be­ta­ler pra­e­cis den skat, som de skal, når af­kast el­ler in­ve­ste­rin­ger ta­ges hjem til Dan­mark. Og nej, ATP kan ik­ke red­de he­le ver­den, men ATP bur­de pres­se me­re på for at ska­be gen­nem­sig­tig­hed, og­så på Cay­ma­nø­er­ne og i an­dre luk­ke­de, fi­nan­si­el­le sam­fund. Til­lid for­ud­sa­et­ter gen­nem­sig­tig­hed. Og »dan­sker­nes til­lid er no­get, vi skal gø­re os fortjent til hver dag,« som det hed­der i ATPs va­er­di­grund­lag.

Jør­gen Søn­der­gaard er­ken­der, at han ik­ke ved, om og­så al­le de an­dre in­ve­sto­rer på Cay­ma­nø­er­ne be­ta­ler den skat, de skal. Det bør han selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke stil­les til regn­skab for. Men når ATP blåstemp­ler ek­sem­pel­vis Cay­ma­nø­er­ne som »for­de­lings­cen­tral«, må ATP der­med og­så va­e­re be­vidst om, at de er med til at blåstemp­le ui­gen­nem­sig­tig­he­den og der­med tviv­len.

ATP er så stor, og­så in­ter­na­tio­nalt, at den dan­ske pen­sions­fond kan gø­re en for­skel og skub­be på en ud­vik­ling ek­sem­pel­vis sam­men med an­dre sto­re in­ve­sto­rer som ame­ri­kan­ske og ca­na­di­ske pen­sions­kas­ser, den nor­ske olie­fond og lig­nen­de pen­ge­tan­ke, der har en stør­rel­se, der gi­ver magt. Pra­e­cis som ATP dyg­tigt har gjort det med »det ak­ti­ve ejer­skab«.

ATP er be­røm­met bå­de her i lan­det og i ud­lan­det for at ha­ve en pro­fes­sio­nel og ef­fek­tiv for­valt­ning af en ka­em­pe pen­sions­for­mue, som skal va­e­re »best in class.«. Så vidt så godt.

ATP har imid­ler­tid in­gen ejer, ik­ke i klas­sisk for­stand i hvert fald. Jør­gen Søn­der­gaard har ik­ke bøv­let med år­li­ge ge­ne­ral­for­sam­lin­ger og gen­stri­di­ge eje­re. De 800 mia. kr. er sam­let sam­men på bag­grund af en helt sa­er­lig lov­giv­ning, og det be­ty­der, at Jør­gen Søn­der­gaards chef er den til en­hver tid sid­den­de be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster, for na­er­va­e­ren­de Tro­els Lund Poul­sen (V).

Lund Poul­sen er ik­ke umid­del­bart til­freds med ATP i den­ne sag og har der­for bedt om en re­de­gø­rel­se, som skal va­e­re klar in­den årets ud­gang. Spørgs­må­let er, om hø­jest mu­ligt af­kast kol­li­de­rer med det sam­funds­ansvar, som ATP be­ken­der sig til. Det er et sva­ert reg­ne­styk­ke at gø­re op, men det må va­e­re ATP-for­man­dens op­ga­ve at over­be­vi­se beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren samt dig og mig om, at pen­sions­fon­den i Hil­le­rød ak­tivt er med til at ska­be den gen­nem­sig­tig­hed, som kan va­e­re med til at hol­de tviv­len på be­hø­rig af stand.

ATPs stør­rel­se og sa­er­li­ge sta­tus gi­ver og­så for­plig­tel­ser.

Jens Chr. Han­sen er Ber­ling­s­kes er­hvervskom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.