Tre nye til­tag skal for­hin­dre mis­brug af Dan­mark som skat­te­ly

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) vil med tre nye til­tag da­em­me op for, at Dan­mark kan bru­ges som skat­te­ly, hvor pen­ge lø­ber gen­nem kom­man­dit­sel­ska­ber. En stikprø­ve­kon­trol fra Skat sid­ste år vi­ser nem­lig, at dan­ske kom­man­dit­sel­ska­ber kan an­ven­des, når

Berlingske Tidende - - BUSINESS SKAT - Af Jakob Us­sing jaku@ber­ling­s­ke.dk

Det er ik­ke kun ekso­ti­ske ste­der som Ber­m­u­da, Cay­man Islands og Sey­chel­ler­ne el­ler EU-lan­de som Ir­land, Hol­land og Luxem­bourg, der bru­ges som skat­te­ly i ag­gres­siv skat­te­plan­la­eg­ning. Og­så kom­man­dit­sel­ska­ber i Dan­mark har va­e­ret brugt til at und­gå el­ler mini­me­re skat i ud­lan­det.

Det fastslog Skat, ef­ter at en stikprø­ve­kon­trol sid­ste år vi­ste, at »dan­ske kom­man­dit­sel­ska­ber kan an­ven­des som skat­te­ly el­ler med­vir­ker her­til.« Der­for søsa­et­ter skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) nu tre til­tag for at for­hin­dre, at Dan­mark bli­ver brugt i skat­te­ly­kon­struk­tio­ner.

»Det hand­ler om at und­gå si­tu­a­tio­ner, hvor Dan­mark kan bru­ges som et gen­nem­strøm­ning­s­land, for det er ik­ke ri­me­ligt, hvis man lov­ligt kan und­gå at be­ta­le skat,« si­ger Kar­sten Lauritzen.

I fol­kemun­de er kom­man­dit­sel­ska­ber kendt som ti­mands­sel­ska­ber. De bru­ges ty­pisk til, at in­ve­sto­rer kan in­ve­ste­re i ejendomme i fa­el­les­skab og få en ra­ek­ke skat­te­for­de­le ved det.

De tre nye til­tag er en ju­ste­ring af sel­skabs­skat­te­loven for at be­skyt­te me­re ef­fek­tivt mod si­tu­a­tio­ner, hvor der ik­ke sker be­skat­ning i Dan­mark, og hvor der sam­ti­dig re­elt sker in­gen el­ler me­get lav be­skat­ning i ud­lan­det.

Des­u­den skal der fast­la­eg­ges mu­li­ge sank­tio­ner mod kom­man­dit­sel­ska­ber uden egent­lig for­ret­nings­ma­es­sig sub­stans i Dan­mark.

En­de­lig skal re­gi­stre­ring af sel­skabs­skat­tepligt på hjem­mesi­den virk.dk for­bed­res for at ned­brin­ge an­tal­let af fejl­ag­ti­ge re­gi­stre­rin­ger og for at und­gå, at der ud­ste­des hjem­sted­s­er­kla­e­rin­ger, som kan an­ven­des til fri­ta­gel­se af be­skat­ning i ud­lan­det.

Har Dan­mark va­e­ret brugt som gen­nem­strøm­ning­s­land?

»Det kan ik­ke man i hvert fald ik­ke ude­luk­ke. Men ny lov­giv­ning er trå­dt i kraft i for­å­ret, hvor vi får et åbent re­gi­ster over, hvem de re­el­le eje­re er, som kan hol­des an­svar­li­ge. Nu ta­ger vi så yder­li­ge­re ini­ti­a­ti­ver, så vi kan sank­tio­ne­re, hvis no­gen har haft kom­man­dit­sel­ska­ber uden egent­lig for­ret­nings­ma­es­sig sub­stans i Dan­mark,« si­ger Kar­sten Lauritzen.

På bag­grund af stikprø­ve­kon­trol­len har Skat vur­de­ret, at der er en »for­ø­get ri­si­ko« for, at over halv­de­len af de 384 kom­man­dit­sel­ska­ber ejet af ud­la­en­din­ge i pe­ri­o­den 2010-2014 har va­e­ret brugt til at und­gå el­ler mini­me­re skat i ud­lan­det. Vis­se uden­land­ske skat­te­rå­d­gi­ve­re har end­da re­k­la­me­ret di­rek­te for pak­ker med dan­ske kom­man­dit­sel­ska­ber.

Skat­te­ad­vo­kat Tor­ben Bag­ge vur­de­rer, at de nye til­tag fra mi­ni­ste­ren vil ha­ve en ef­fekt.

»Det er umid­del­bart min bedste vur­de­ring, at det er gan­ske for­nuf­ti­ge til­tag, man vil gen­nem­fø­re. Det er vi­de­re min bedste vur­de­ring, at det vil re­du­ce­re de til­fa­el­de, hvor dan­ske K/S’er bru­ges i skat­te­ly-kon­struk­tio­ner. Om­vendt tror jeg ik­ke, at det­te helt vil stop­pe den­ne tra­fik,« si­ger han.

Ik­ke tab for dansk skat­te­kas­se

Skat­te­mi­ni­ste­ren un­der­stre­ger, at in­tet ty­der på, at kom­man­dit­sel­ska­ber ejet af dan­ske­re i na­ev­ne­va­er­digt om­fang bru­ges til at und­gå skat­te­be­ta­lin­ger i Dan­mark.

»Det er mit kla­re ind­tryk, at det ik­ke er ho­ve­d­ud­for­drin­gen. Hvis det hav­de va­e­ret et om­rå­de med et stort tabt skat­te­prove­nu for Dan­mark, så hav­de der va­e­ret end­nu me­re fo­kus på det.«

I rap­por­ten fra sid­ste år kon­klu­de­rer Skat, at »ho­ved­par­ten af de dan­ske kom­man­dit­sel­ska­ber an­ven­des lov­ligt i Dan­mark.«

Ud over de 384 kom­man­dit­sel­ska­ber med uden­land­sk ejer­skab i pe­ri­o­den 2010-2014 er der knap 5.000 kom­man­dit­sel­ska­ber ejet af dan­ske­re, hvor der alt­så vur­de­res at va­e­re en be­gra­en­set ri­si­ko for mis­brug.

Skat gi­ver selv et ek­sem­pel, hvor et kom­man­dit­sel­skab kan und­gå dansk sel­skabs­be­skat­ning, hvis over halv­de­len af ejer­ska­bet ek­sem­pel­vis er pla­ce­ret i et EU-land som Cy­pern, der har en dob­belt­be­skat­nings­af­ta­le med Dan­mark. Af den ejer­del skal der så kun be­ta­les cypri­o­tisk sel­skabs­skat på 12,5 pro­cent, mens op mod 49,9 pro­cent af ejer­ska­bet kan va­e­re pla­ce­ret et sted som Sey­chel­ler­ne, hvor den ty­pe ind­ta­egt ik­ke be­skat­tes, og hvor den re­el­le ejer hidtil har kun­net slø­res. Der­med kan skat­te­be­ta­lin­ger­ne i det­te til­fa­el­de ned­brin­ges til godt seks pro­cent.

Sam­ti­dig kan kon­struk­tio­nen slø­re, hvor pen­ge­ne egent­lig stam­mer fra, da sel­ve ak­ti­vi­te­ten of­te fo­re­går i et øst­land gen­nem et ik­ke-be­skat­tet re­pra­e­sen­ta­tions­kon­tor, hvor den re­el­le ak­ti­vi­tet kan va­e­re sva­er at gen­nem­skue.

Hvid­vask

Rap­por­ten fra Skat vi­ser så­le­des og­så, at der er »in­di­ka­tio­ner på, at kom­man­dit­sel­ska­ber i Dan­mark bli­ver an­vendt til hvid­va­sk­ning el­ler kor­rup­tion i ud­lan­det i en­kel­te sa­ger.«

Ber­ling­s­ke kun­ne i april af­slø­re om­fat­ten­de hvid­vask, her­un­der at 39 over­førs­ler, der end­te på kon­ti i Dan­ske Banks esti­ske fi­li­al, til­hør­te tre små dan­ske kom­man­dit­sel­ska­ber. Sam­let har de sel­ska­ber mod­ta­get 145 mil­li­o­ner kro­ner i 2013 og 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.