Dansk øko­no­mi i over­ra­sken­de mi­nus

Berlingske Tidende - - BUSINESS - fmj

Der er åben­bart tryk­ket på pau­sek­nap­pen for dansk øko­no­mi. Nye tal vi­ser, at den øko­no­mi­ske va­ekst i 3. kvar­tal er op­gjort til mi­nus 0,3 pct.

Det er før­ste gang si­den 4. kvar­tal 2015, at vi får et kvar­tal med ne­ga­tiv va­ekst i brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet, BNP. Fra 1. til 2. kvar­tal i år var va­ek­sten på 0,7 pct.

Che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank, Las Ol­sen, kal­der tal­let en »fa­el skuf­fel­se«.

»Vo­res vur­de­ring var, at BNP vil­le va­e­re vok­set med 0,5 pct., isa­er truk­ket af uden­rigs­han­de­len. Skuf­fel­sen bli­ver ek­stra stor, når man taenker på, at tysk øko­no­mi vok­se­de med he­le 0,8 pro­cent i sam­me kvar­tal,« skri­ver Las Ol­sen.

Han un­der­stre­ger, at der kun er ta­le om en BNP-in­di­ka­tor, som er me­re usik­ker end det en­de­li­ge tal. Det kom­mer først se­ne­re på må­ne­den og kan godt bli­ve re­vi­de­ret.

I lig­hed med an­dre øko­no­mer me­ner Las Ol­sen, at der kun er ta­le om en mid­ler­ti­dig op­brems­ning.

»Det er ta­et på uta­en­ke­ligt, at vi nu skal til at er­kla­e­re op­svin­get for slut og Dan­mark til­ba­ge i kri­se,« si­ger han.

»Vi for­ven­ter at se en mar­kant til­ba­ge­komst i BNP i de kom­men­de kvar­ta­ler, hvis da ik­ke 3. kvar­tal bli­ver re­vi­de­ret op,« si­ger Las Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.