Smedegaard om frem­ti­den i Maersk: Man skal va­e­re me­get in­nova­tiv

At fin­de et nyt om­rå­de til at er­stat­te den en­gang lu­kra­ti­ve olie­for­ret­ning bli­ver den helt sto­re ud­for­dring for den nye le­del­se i A.P. Møl­ler - Maersk.

Berlingske Tidende - - BUSINESS TOPCHEF - Af Las­se Fri­is lafr@ber­ling­s­ke.dk

Me­get er aen­dret, si­den Nils Smedegaard i sommeren 2016 stop­pe­de i A.P. Møl­ler - Maersk. En ny stra­te­gi er sat i gang, og den sto­re olie­for­ret­ning er solgt. Men op­ga­ven med at fin­de frem­ti­dens va­ekst og en er­stat­ning for den en­gang så lu­kra­ti­ve olie bli­ver den helt sto­re ud­for­dring for den nye le­del­se

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra Nils Smedegaard, den tid­li­ge­re top­chef for den sto­re dan­ske virk­som­hed, i et interview med Ber­ling­s­ke.

Smedegaard blev i ti­den i A.P. Møl­ler - Maersk kendt for at slan­ke og ska­e­re om­kost­nin­ger­ne kraf­tigt ned i virk­som­he­den, som i hans tid kom un­der stort pres. I før­ste om­gang var det ra­ter­ne på det cen­tra­le con­tai­ner­mar­ked, som faldt med la­ve­re øko­no­misk ak­ti­vi­tet og alt for man­ge ski­be som kon­se­kvens. Da olie­pri­ser­ne dyk­ke­de dra­stisk i sommeren 2014, kom det an­det vig­ti­ge om­rå­de, olie­de­len, og­så i van­ske­lig­he­der. Smedegaard sva­re­de igen med om­fat­ten­de be­spa­rel­ser, som før­te til, at Maersk-sel­ska­ber­ne blev nog­le af de mest ef­fek­tivt drev­ne virksomheder i de­res in­du­stri­er. Men i sommeren 2016 var det slut. Smedegaard blev af­ske­di­get, og et par må­ne­der ef­ter frem­lag­de virk­som­he­den en helt ny stra­te­gisk ret­ning, som in­de­bar en frem­tid uden ener­gi.

I dag er Maersk Oil med ret­tig­he­der­ne i Nord­s­ø­en solgt til fran­ske To­tal. Det sto­re spørgs­mål er, om den dan­ske virk­som­hed nu kan genop­fin­de sig selv og fin­de et om­rå­de, der kan ka­ste pen­ge af sig på sam­me må­de, som oli­en gjor­de i na­e­sten fem år­ti­er.

»Det er sva­ert at fin­de en in­du­stri, som kan er­stat­te olie, for­di det har va­e­ret en me­get ren­ta­bel bran­che. At fin­de en af­lø­ser kra­e­ver, at man er me­get in­nova­tiv,« si­ger Nils Smedegaard til Ber­ling­s­ke.

Han kan se til­ba­ge på ni år som top­chef i den dan­ske virk­som­hed, og der er over så lang en pe­ri­o­de al­tid ting, en le­del­se kun­ne ha­ve gjort an­der­le­des. Isa­er de sid­ste år som øver­ste an­svar­lig blev pra­e­get af de uro­li­ge mar­keds­for­hold for kon­cer­nens to ho­ved­om­rå­der.

»Selv­føl­ge­lig er der ting, som vi skul­le ha­ve gjort an­der­le­des i Maersk. Men alt­over­ve­jen­de me­ner jeg, at de år, jeg var der, var en suc­ces. Ship­ping- og olie­bran­chen var bare beg­ge sam­ti­dig un­der cyk­lisk pres,« si­ger Smedegaard.

Pro­ble­met for Smedegaard var ik­ke, at han og re­sten af le­del­sen ik­ke drev den dan­ske virk­som­hed ef­fek­tivt. Det blev ef­ter­hån­den me­re og me­re ty­de­ligt, at det grund­la­eg­gen­de pro­blem var, at man­ge de­le af kon­cer­nen var pla­ce­ret i svaere markeder, hvor det var sva­ert at tje­ne pen­ge, og hvor ud­sig­ten til, at det kom til at ske, teg­ne­de dy­ster.

I fa­mi­li­en bag A.P. Møl­ler - Maersk er det i dag Ro­bert Ug­g­la, som ind­ta­ger den magt­ful­de po­si­tion som adm. di­rek­tør for A.P. Møl­ler Hol­ding-sel­ska­bet, der kon­trol­le­rer den dan­ske virk­som­hed. Han har va­e­ret me­get til­ba­ge­hol­den­de med at ud­ta­le sig of­fent­ligt, men i som­mer på det så­kald­te VL-døgn gav han et indblik i sit syn på, hvor­for den 113-åri­ge virk­som­hed var endt i van­ske­lig­he­der. Her sag­de han, at A.P. Møl­ler - Maersk bur­de ha­ve ar­bej­det me­re på at fin­de de for­ret­nings­om­rå­der, som kun­ne af­lø­se ship­ping og olie.

»Vi har ik­ke va­e­ret go­de til at plan­te nye frø for at ska­be nye for­ret­nin­ger over de se­ne­ste ti år,« sag­de han i som­mer.

Selv­re­flek­sion fra fa­mi­li­ens si­de

Det er en ud­ta­lel­se, som nok sna­re­re skal for­stås som en selv­re­flek­sion fra fa­mi­li­ens si­de frem for en kri­tik af le­del­sen i virk­som­he­den.

Alt ty­der på, at det var Ug­g­la, der sam­men med be­sty­rel­sen ud­ar­bej­de­de den nye stra­te­gi, som blandt an­det be­vir­ke­de, at virk­som­he­den i dag er le­det af Søren Skou og ik­ke af Smedegaard.

Smedegaard si­ger i dag, at han sy­nes, der al­tid var kla­re ret­nings­linjer for, hvil­ken rol­le di­rek­tio­nen hav­de i for­hold til fa­mi­li­en bag A.P. Møl­ler - Maersk.

»Jeg sy­nes ik­ke, at vi hav­de et gover­nan­ce­pro­blem i Maersk. Jeg sy­nes, at vi i di­rek­tio­nen var me­get åb­ne om, hvad vi men­te, der skul­le ske, og ge­ne­relt var vi me­get eni­ge med fon­den,« si­ger Smedegaard.

Si­den sommeren 2016 har A.P. Møl­ler Maersk va­e­ret gen­nem en tur­bu­lent pe­ri­o­de. Ud over olie­de­len er og­så tank­re­de­ri­et Maersk Tan­ker solgt. Det ty­ske con­tai­ner­re­de­ri Ham­burg Süd er ble­vet købt, og si­den er be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen stop­pet og er­stat­tet af Jim Ha­ge­mann Sna­be.

Smedegaard er i dag for­mand for Dansk Su­per­mar­ked og snart i det aar­hu­si­an­ske con­tai­ner­re­de­ri Uni­fe­e­e­der. Han er des­u­den med­lem af be­sty­rel­sen af de to glo­ba­le kon­cer­ner BP og Unile­ver. Som om­talt i Ber­ling­s­ke tirs­dag vil Smedegaard frem­over og­så rå­d­gi­ve fle­re sto­re eu­ro­pa­ei­ske ka­pi­tal­fon­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.