FRANK JEN­SEN NIKKEDE JA TIL GRA­TIS LÅN AF RÅ­D­HUS

Lo­kal­po­li­ti­ke­re skal ik­ke kun­ne lå­ne lo­ka­ler til bryl­lups­fest på rå­d­hu­set, me­ner et over­va­el­den­de fler­tal af kø­ben­hav­ner­ne. Vi tro­e­de, at det var in­den for ski­ven, men bli­ver skar­pe­re fra nu af, lover over­borg­meste­ren.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Pe­ter Bur­høi pbu@ber­ling­s­ke.dk, Per­nil­le Drey­er perd@ber­ling­s­ke.dk og David Ho­noré davh@ber­ling­s­ke.dk

I2012 be­slut­te­de en kreds af grup­pe­for­ma­end på Kø­ben­havns Rå­d­hus at til­la­de by­rå­dets po­li­ti­ke­re at lå­ne fest­lo­ka­ler til bryl­lups­re­cep­tio­ner på hu­sets reg­ning. Ved mø­det var Kø­ben­havns over­borg­me­ster, Frank Jen­sen, til ste­de. Men det var at gø­re reg­ning uden va­ert. I en ny me­nings­må­ling fra Kan­tar Gal­lup dum­per kø­ben­hav­ner­ne po­li­ti­ker­nes prak­sis for ud­lån af lo­ka­ler til bryl­lups­fe­ster.

75 pro­cent af kø­ben­hav­ner­ne er så­le­des »ue­ni­ge« el­ler »over­ve­jen­de ue­ni­ge« i en på­stand om, at lo­kal­po­li­ti­ke­re i Kø­ben­havn skal kun­ne lå­ne lo­ka­ler på Kø­ben­havns Rå­d­hus til af­hol­del­se af pri­va­te ar­ran­ge­men­ter som for ek­sem­pel bryl­lup uden at be­ta­le le­je for lo­ka­let. Blot 17 er »eni­ge« el­ler »over­ve­jen­de eni­ge«. Må­lin­gen kom­mer, da­gen ef­ter at over­borg­me­ster Frank Jen­sen blev truk­ket ind i sa­gen om den nu af­gå­e­de be­ska­ef­ti­gel­ses­borg­me­ster An­na Mee Al­ler­s­levs lån af fest­lo­ka­le på Kø­ben­havns Rå­d­hus til sit bryl­lup.

Ra­di­o­ka­na­len Ra­dio24­syv kun­ne i går forta­el­le, at Frank Jen­sen var med på det mø­de i 2012, hvor kred­sen af grup­pe­for­ma­end gav Ce­ci­lia Lon­ning-Sko­v­gaard (V) grønt lys til at hol­de bryl­lups­re­cep­tion på Rå­d­hu­set uden at be­ta­le le­je for lo­ka­let.

Han sad og­så med, da sam­me grup­pe nog­le år se­ne­re gav An­na Mee Al­ler­s­lev grønt lys til sit bryl­lup.

Over­borg­meste­ren enig

Over­borg­meste­ren er enig med kø­ben­hav­ner­ne i, at po­li­ti­ke­re ik­ke skal kun­ne lå­ne et lo­ka­le på Kø­ben­havns Rå­d­hus kvit og frit i si­tu­a­tio­ner, hvor al­min­de­li­ge bor­ge­re skal be­ta­le.

Iføl­ge ham frem­går det og­så ty­de­ligt af de ret­nings­linjer, som by­rå­det be­slut­te­de i 2011, at lo­kal­po­li­ti­ke­re ik­ke kan hol­de pri­va­te ar­ran­ge­men­ter på rå­d­hu­set.

Men da fo­re­spørgs­len kom op på mø­det i grup­pe­for­mand­skred­sen i maj 2012, kig­ge­de al­le iføl­ge Frank Jen­sen på de til­ste­de­va­e­ren­de em­beds­ma­end for at sik­re at be­slut­nin­gen var in­den for reg­ler­ne. Li­ge­som og­så ny­gif­te kø­ben­hav­ne­re kan ska­en­ke et glas champag­ne

og ny­de et styk­ke kran­se­ka­ge ef­ter en vi­el­se.

»For­valt­nin­gens se­kre­ta­ri­at si­ger, at vi er et bryl­lups­sted, og at man­ge bli­ver vi­et på rå­d­hu­set og i til­knyt­ning der­til hol­der en lil­le sam­men­komst i Rå­d­hus­ha­ven, Bryl­lups­sa­len, el­ler hvor man nu bli­ver vi­et på rå­d­hu­set. Der­for kig­ger vi på hin­an­den og bli­ver eni­ge om, at det er in­den for ski­ven, at en bor­ger­re­pra­e­sen­tant og­så skal kun­ne det,« si­ger Frank Jen­sen, men er­ken­der:

»Og der er vi nok ik­ke sa­er­ligt pra­e­ci­se i for­hold til at vur­de­re, hvad for en ka­rak­ter den her re­cep­tion har,« si­ger over­borg­meste­ren og lover, at kom­mu­nen bli­ver skar­pe­re på reg­ler­ne. Tro­e­de du, at du nikkede ja til et bryl­lup med en min­dre re­cep­tion?

»Jeg vil ik­ke be­gyn­de at kø­re rundt i, hvad min erin­dring var for så man­ge år si­den på en sag, der ik­ke fin­des no­get på skrift om­kring. Hav­de jeg vidst, hvad jeg ved i dag om det her for­løb, vil­le jeg selv­føl­ge­lig ik­ke ha­ve rå­d­gi­vet én ene­ste kol­le­ga til at hol­de sin bryl­lups­re­cep­tion på Rå­d­hu­set. Al­le kan se i dag, at det er ble­vet op­fat­tet, som om nog­le fol­ke­valg­te har få­et no­get, kø­ben­hav­ner­ne ik­ke kan få. Mens det, der har va­e­ret til­ta­enkt, var, at når an­dre kan få lov at bli­ve gift på Rå­d­hu­set og hol­de et bryl­lups­ar­ran­ge­ment, så skul­le en fol­ke­valgt og­så kun­ne,« si­ger Frank Jen­sen.

Over­borg­meste­ren på­pe­ger sam­ti­dig, at det er for­valt­nin­gens an­svar at un­der­sø­ge og si­ge fra, hvis po­li­ti­ker­ne er på vej til at la­ve no­get, som ik­ke er in­den for reg­ler­ne.

»Men det ske­te ik­ke, for­di for­valt­nin­gen på ste­det for­tol­ke­de, at det var in­den for ram­mer­ne. Det er dens op­ga­ve at si­ge fra, og det gjor­de den ik­ke. Hver­ken i 2012 og hel­ler ik­ke, da vi fik An­na Mee Al­ler­s­levs fo­re­spørgsel,« si­ger Frank Jen­sen, som ik­ke vil kom­men­te­re og »pad­le rundt« i an­dres ar­ran­ge­men­ter.

»Der ligger nog­le reg­ler, der er ved­ta­get, og hvis de reg­ler ik­ke over­hol­des, er det for­valt­nin­gen, der skal ad­va­re po­li­ti­ke­ren om, at det ik­ke er in­den for ski­ven. Der­for si­ger jeg, at når juri­ster­ne, som har la­vet vo­res reg­ler, si­ger, at det her er in­den for ski­ven, så kan man ik­ke kri­ti­se­re, at vi ik­ke si­ger fra, for hvor­for skul­le vi si­ge fra over for no­get, som er in­den for ski- ven, når en kol­le­ga – som vil be­ta­le al­le an­dre om­kost­nin­ger end lo­kale­le­je – spør­ger?«

K: »Det er jo ik­ke ra­ketvi­den­skab«

Iføl­ge eks­per­ter, som Ber­ling­s­ke tid­li­ge­re har talt med, stri­der kom­mu­nens prak­sis med det re­gel­sa­et, som blev be­slut­tet i Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tio­nen året før. Det­te re­gel­sa­et til­la­der ik­ke ud­lån af lo­ka­ler til pri­va­te ar­ran­ge­men­ter.

Spids­kan­di­dat for de Kon­ser­va­ti­ve i Kø­ben­havn og med­lem af øko­no­mi­ud­val­get Jakob Na­esa­ger for­står ik­ke, at over­borg­meste­ren ik­ke tid­li­ge­re er kom­met på ba­nen med sin vi­den om, hvad der blev be­slut­tet på det på­ga­el­den­de mø­de i 2012.

»Det er jo ik­ke ra­ketvi­den­skab at forta­el­le, hvad kom­mu­nens prak­sis er,« si­ger Jakob Na­esa­ger.

Car­sten Mai, som er tid­li­ge­re rå­d­gi­ver for for­hen­va­e­ren­de over­borg­me­ster Jens Kra­mer Mik­kel­sen og i dag føl­ger Kø­ben­havns po­li­tik ta­et, me­ner imid­ler­tid, at Frank Jen­sen og hans stab har hånd­te­ret sa­gen rig­tigt ved at lu­re­pas­se ind­til nu.

»En valg­kamp på Kø­ben­havns Rå­d­hus er ik­ke en holdsport. Det er al­le mod al­le. Det ligger i valg­kam­pens na­tur, at hvis en po­li­tisk mod­stan­der har et pro­blem i me­di­er­ne, så sid­der man helt stil­le, så man ik­ke til­tra­ek­ker sig op­ma­er­k­som­hed. Der er man så re­a­li­stisk – el­ler ky­nisk, om man vil – at na­est ef­ter ens egen suc­ces er an­dres fi­a­sko ik­ke at forag­te,« si­ger Car­sten Mai.

Han vur­de­rer til gen­ga­eld, at den hold­nings­a­en­dring de kø­ben­havn­ske bor­ge­re er vid­ne til, hvor al­le po­li­ti­ke­re plud­se­lig med­gi­ver, at det ik­ke er i or­den, at de har pri­vil­e­gi­er, bor­ger­ne ik­ke har, er be­ha­ge­sy­ge. Dét, va­el­ger­ne vil hø­re:

»De si­ger, at de er ble­vet klo­ge­re, men hvis de tog hån­den på hjer­tet, er sva­ret na­er­me­re, at sa­gen har va­e­ret frem­me. De har fun­det ud af, at me­di­er­ne si­ger, at kø­ben­hav­ner­ne ik­ke sy­nes, at det er okay, og så be­va­e­ger de sig. Men kun for­di pres­sen er her,« si­ger Car­sten Mai.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.