Den bri­ti­ske me­ster i Scrabb­le ta­get i snyd

Det bri­ti­ske krible­kryds­mil­jø er i op­rør. Stjer­ne­spil­le­ren Al­lan Sim­mons er ta­get i snyd, og Scrabb­le-spil­ler­ne må er­ken­de, at de har haft en sny­der i de­res mid­te.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Bent Blüd­ni­kow bbl@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Fore­nin­gen af bri­ti­ske Scrabb­le-spil­le­re har ude­luk­ket stjer­ne­spil­le­ren Al­lan Sim­mons i tre år, ef­ter en un­der­sø­gel­se fastslog, at han hav­de brudt ga­el­den­de spil­le­reg­ler. Al­lan Sim­mons var med til at etab­le­re den bri­ti­ske spil­le­for­e­ning. Han har vun­det det na­tio­na­le mester­skab i den­ne ord­leg, og han har skre­vet en ra­ek­ke bø­ger om spil­let. Og så har Al­lan Sim­mons i en år­ra­ek­ke skre­vet om scrabb­le for avi­sen The Ti­mes, men og­så den­ne stil­ling har han mi­stet, idet The Ti­mes har med­delt, at avi­sen ik­ke me­re vil bru­ge ham.

Hvad er det, Al­lan Sim­mons har gjort, der har med­ført den­ne bruta­le be­hand­ling? Tre vid­ner har be­skre­vet, at de så ham stik­ke hån­den ned i en po­se og la­eg­ge net­op truk­ne bog­stavs­brik­ker til­ba­ge i Scrabb­le-po­sen for at tra­ek­ke nye brik­ker. Det­te er et brud på de skrev­ne reg­ler. Elie Dangoor, der er med­lem af den na­tio­na­le Scrabb­le-fore­ning, si­ger til avi­sen Gu­ar­di­an:

»Den na­tur­li­ge kon­klu­sion er, at han har snydt.«.

Når straf­fen er så hård, er det for­di Al­lan Sim­mons i fi­re an­dre til­fa­el­de har va­e­ret un­der mi­stan­ke for at ha­ve snydt. Iføl­ge The Ti­mes na­eg­ter Sim­mons at ha­ve snydt:

»Man skal hu­ske, at på det top­ni­veau, som vi spil­ler, kan spil­let va­e­re me­get in­tenst, og der er me­get, der går gen­nem ho­ve­d­et ud over at hu­ske de stren­ge kort­tra­ek­nings­reg­ler, der hånd­ha­e­ves re­li­gi­øst.«

Sim­mons til­fø­jer: »Jeg har sagt fra star­ten, at in­gen er ha­e­vet over mi­stan­ke, og jeg har sam­ar­bej­det fuldt ud un­der un­der­sø­gel­sen af min ad­fa­erd.«

Iføl­ge Elie Dangoor har Sim­mons va­e­ret en va­e­sent­lig ak­tør i spil­lets ud­vik­ling, og sa­gen er »en stor skuf­fel­se«, da han er vel­lidt i Scrabb­le-mil­jø­et:

»Vi blev nødt til at gø­re no­get, for in­gen er stør­re end spil­let.«

Iføl­ge The Ti­mes plan­la­eg­ger Al­lan Sim­mons at kon­cen­tre­re sig om »vig­ti­ge­re ting i li­vet.« Men er der vig­ti­ge­re ting i li­vet, sy­nes avi­sen at spør­ge? Al­lan Sim­mons er født i 1957 og har va­e­ret for­mand for den na­tio­na­le fore­ning af Scrabb­le-spil­le­re. Sim­mons har vun­det det bri­ti­ske mester­skab fi­re gan­ge og det skot­ske mester­skab tre gan­ge.

Scrabb­le er et bra­et­spil, der spil­les af to til fi­re per­so­ner. Hver spil­ler dan­ner ord, der ha­en­ger sam­men på kryds og tva­ers, og som gi­ver så man­ge point som mu­ligt.

I Dan­mark ken­des spil­let og­så som »Krible­kryds«.

Scrabb­le spil­les i sto­re de­le af ver­den, og for­de­lin­gen af bog­sta­ver og de­res po­intva­er­di­er skif­ter fra sprog til sprog. Så­le­des gi­ver bog­sta­vet »C« i den dan­ske ud­ga­ve ot­te point, men i en­gel­ske ud­ga­ver gi­ver det kun tre point. Det­te skyl­des na­tur­lig­vis, at det an­ven­des langt me­re i en­gel­ske ord end i dan­ske. I 2010 blev en ud­ga­ve af Scrabb­le lan­ce­ret til smartp­ho­nes un­der nav­net Word­feud.

Dansk Scrabble­for­e­ning har si­den 2012 af­holdt DM i Scrabb­le. Det se­ne­ste DM blev vun­det af Chri­sti­an Jain Kong­sted.

Scrabb­le er en al­vor­lig sag, og ik­ke kun når fa­mi­lie­hyg­gen bli­ver for­styr­ret af ma­er­ke­li­ge ord. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.