Da pa­ral­lel­sam­fun­det vi­ste sin magt

Berlingske Tidende - - NYHEDER - THO­MAS LAR­SEN Tho­mas Lar­sen er Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor.

Det er en ra­ek­ke dybt split­te­de po­li­ti­ke­re, som i de se­ne­ste døgn har re­a­ge­ret på vå­ben­hvi­len mel­lem de ri­va­li­se­ren­de ind­van­drer­ban­der på Nør­re­bro. Over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) kald­te det we­e­ken­dens bedste nyhed, da fle­re me­di­er kun­ne forta­el­le om stil­stan­den i de død­brin­gen­de sky­de­ri­er, og fle­re po­li­ti­ke­re ro­ste i hø­je to­ner den ind­sats, som en ra­ek­ke fa­ed­re og med­lem­mer af Is­la­misk Tros­sam­fund har gjort for at stop­pe den løb­s­ke ban­de­kon­flikt i Kø­ben­havn.

Over for Ber­ling­s­ke fastslog SFe­ren Sis­se Ma­rie Wel­ling fra Kø­ben­havns Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tion, at hun slet ik­ke kun­ne se et pro­blem i, at par­ter­ne i kon­flik­ten un­der­vejs kun­ne mø­des i Is­la­misk Tros­sam­funds lo­ka­ler: »Hvis de er tryg­ge ved at mø­des i mo­ske­en, så er det fint. Det vig­tig­ste er, at der kom­mer ro på si­tu­a­tio­nen.«

Sam­me mel­ding kom fra Lau­ra Lin­da­hl, in­te­gra­tions­ord­fø­rer hos Li­be­ral Al­li­an­ce. Hun er­kla­e­re­de sig »fløjten­de li­geg­lad« med, hvor mø­de­r­ne var fo­re­gå­et. »Jeg er glad for en mid­ler­ti­dig våbenhvile, og jeg hå­ber, at det kan gi­ve po­li­ti­et og po­li­ti­ke­re tid til at fin­de per­ma­nen­te løsninger på pro­ble­met.«

Så en­kelt ser an­dre po­li­ti­ke­re dog ik­ke på si­tu­a­tio­nen.

Gan­ske vist er al­le let­te­de over, at Nør­re­bro for en tid ik­ke frem­står som en krigszo­ne, hvor ban­der sy­ste­ma­tisk for­sø­ger at lik­vi­de­re hin­an­den. Men sam­ti­dig her­sker der skep­sis for, at en grup­pe fa­ed­re og re­pra­e­sen­tan­ter fra Is­la­misk Tros­sam­fund har kun­net ind­gå af­ta­ler un­der po­li­tiets ra­dar.

Iføl­ge de mest kri­ti­ske po­li­ti­ke­re de­mon­stre­rer vå­ben­hvi­len, hvor magt­fuldt pa­ral­lel­sam­fun­det er ble­vet på Nør­re­bro, og de pe­ger på, at kla­ner og re­li­gi­øse grup­per har me­re at si­ge end po­li­ti og lov­giv­ning.

Den kon­ser­va­ti­ve Na­ser Kha­der er så­le­des dybt be­ta­en­ke­lig ved, at vå­ben­hvi­len er ind­gå­et i Is­la­misk Tros­sam­funds moské. »Det er et pro­blem, at Is­la­misk Tros­sam­fund i et åbent rets­sam­fund som det dan­ske ind­går af­ta­ler uden at in­vol­ve­re det om­gi­ven­de sam­fund. Hvad bli­ver det na­e­ste? Skal de og­så la­ve de­res eg­ne reg­ler for ae­res­drab,« spør­ger Na­ser Kha­der.

Og­så so­ci­al­de­mo­kra­ten Lars Aslan Ras­mus­sen er skep­tisk. Han ad­va­rer i Ber­ling­s­ke om en »be­ta­en­ke­lig kon­takt« mel­lem grup­pen af fa­ed­re, Is­la­misk Tros­sam­fund og det kri­mi­nel­le mil­jø. »Jeg kan bli­ve nervøs for, at vi kom­mer til at se si­tu­a­tio­ner, hvor det er ima­mer, der løser kon­flik­ter­ne og ik­ke de dan­ske myn­dig­he­der. Det er far­ligt at blan­de re­li­gion og rets­sam­fund.«

I den for­bin­del­se er det in­ter­es­sant, at et fler­tal i Kø­ben­havns Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tion for to år si­den valg­te at stop­pe sam­ar­bej­det med Is­la­misk Tros­sam­fund, bl.a. for­di had­pra­e­di­kan­ter i fle­re om­gan­ge var ble­vet in­vi­te­ret til Kø­ben­havn. Det po­li­ti­ske fler­tal men­te, at tros­sam­fun­det med fuldt over­la­eg mod­ar­bej­de­de dan­ske va­er­di­er og ska­de­de in­te­gra­tio­nen.

I et ind­la­eg på TV 2s hjem­mesi­de er DF-po­li­ti­ke­ren Pe­ter Skaarup da og­så sta­er­kt be­ta­en­ke­lig ved den nye af­ta­le på Nør­re­bro. Han gla­e­der sig over, at sky­de­ri­er­ne er stop­pet, men ser af­ta­len som et vid­nes­byrd om et »pa­ral­lel­sam­fund i fuldt fl­or.«

Iføl­ge Pe­ter Skaarup vi­ser af­ta­len, at ban­de­med­lem­mer­ne respek­te­rer fora­el­dre­grup­pen me­re, end de respek­te­rer de dan­ske myn­dig­he­der, og han un­drer sig over, at fle­re un­ge har måt­tet la­de li­vet, før fora­el­dre­ne kom på ba­nen. En­de­lig op­for­drer han til, at de op­lys­nin­ger, som fora­el­dre­ne sid­der in­de med, bli­ver gi­vet til po­li­ti­et. »Ik­ke no­get med sha­ria her. Ik­ke no­get med af­lad, blod­pen­ge el­ler an­den form for ta­ep­pe­hand­ler­men­ta­li­tet. Dan­mark er et rets­sam­fund, der ik­ke ligger un­der for re­li­gi­øse stam­me­tra­di­tio­ner og ma­fi­a­me­to­der,« ly­der det fra Pe­ter Skaarup.

Nok så in­ter­es­sant ly­der der hel­ler ik­ke klapsal­ver fra den ra­di­ka­le po­li­ti­ker So­fie Car­sten Ni­el­sen, som i en klum­me i Ek­stra Bla­det un­drer sig over, hvor fa­ed­re­ne var, da ban­de­med­lem­mer­ne var små.

Hun forta­el­ler, at hun ja­evn­ligt ser ban­de­u­ni­for­me­re­de dren­ge og un­ge ma­end i sne­a­kers, jog­ging­buk­ser, ha­et­te­trø­jer og ka­sket­ter uden for si­ne børns sko­le, hvor ban­de­med­lem­mer sid­der i de­res sor­te bi­ler med to­ne­de ru­der. »Jeg har lyst til at rå­be dem langt va­ek fra mi­ne børns hver­dag. Men jeg tør ik­ke,« skri­ver hun.

Vå­ben­hvi­len har So­fie Car­sten Ni­el­sen in­tet til overs for. »Som sam­fund kan vi ik­ke ac­cep­te­re, at nog­le fa­ed­re sa­et­ter sig sam­men en til­fa­el­dig dag og fin­der ud af, at de­res po­der ik­ke må sky­de på hin­an­den den na­e­ste må­ned. Det er en fal­li­ter­kla­e­ring.«

Og hvad med po­li­ti­et og ju­stits­mi­ni­ster Søren Pa­pe Poul­sen (K)? Sva­ret fin­des i den lar­men­de tavs­hed, for hver­ken po­li­ti­le­del­sen el­ler ju­stits­mi­ni­ste­ren har grund til at jub­le hel­hjer­tet over vå­ben­hvi­len.

I po­li­ti­le­del­sen og Justits­mi­ni­ste­ri­et er man be­ta­en­ke­lig over, at vå­ben­hvi­len frem­stil­les som et stort gen­nem­brud, ef­ter­som den i høj grad kan va­e­re dik­te­ret af, at ban­der­ne har haft til­ta­gen­de sva­ert ved at tje­ne pen­ge på de­res man­ge il­le­ga­le ak­ti­vi­te­ter, mens kri­gen har fo­re­gå­et. Man fryg­ter kort sagt, at vå­ben­hvi­len blot hand­ler om ban­der­nes for­søg på at sam­le kra­ef­ter, og at ban­der­ne må­ske des­u­den for­sø­ger at ska­be af­ta­ler om, hvor­dan de kri­mi­nel­le markeder skal for­de­les.

Der­u­d­over er der hos myn­dig­he­der­ne – her­un­der hos ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne – be­kym­ring over kon­tak­ten mel­lem ra­di­ka­li­se­re­de mus­lim­ske mil­jø­er og de ban­de­kri­mi­nel­le. Det har tid­li­ge­re få­et ny­re­li­gi­øse ban­de­med­lem­mer til at rej­se til Sy­ri­en som IS-sym­pa­ti­sø­rer, li­ge­som den kri­mi­nel­le Omar El Hus­se­in be­gynd­te at kom­me i kon­tro­ver­si­el­le mo­ske­er på Nør­re­bro, kort før han be­gik si­ne drab for­an Kr­udt­tøn­den på Øster­bro og den jø­di­ske sy­na­go­ge i be­gyn­del­sen af 2015.

Alt det­te er grun­den til, at vå­ben­hvi­len to­talt splitter po­li­ti­ker­ne.

Nog­le ser af­ta­len som en ka­er­kom­men hja­elp fra mus­lim­ske mil­jø­er, der om­si­der ta­ger an­svar, og de ser den nye våbenhvile som et ud­tryk for ci­vil­sam­fun­dets styr­ke. An­dre ser der­i­mod vå­ben­hvi­len som sel­ve sym­bo­let på, at pa­ral­lel­sam­fun­de­ne har slå­et dy­be rød­der, og at re­li­gi­øse grup­per og kri­mi­nel­le net­va­erk i uhyg­ge­ligt om­fang har til­ta­get sig magt i lan­dets stør­re by­er.

Gan­ske vist er al­le let­te­de over, at Nør­re­bro for en tid ik­ke frem­står som en krigszo­ne ... Men sam­ti­dig her­sker der skep­sis over, at fa­ed­re og Is­la­misk Tros­sam­fund har kun­net ind­gå af­ta­ler un­der po­li­tiets ra­dar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.