Rusland: EU tvin­ger os til at op­gi­ve gas­led­ning

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

EUs øn­ske om at vil­le be­stem­me, hvad der skal ske med gas­led­nin­gen Nord Stream 2, ser ud som et for­søg på at tvin­ge Rusland til at op­gi­ve pro­jek­tet. Det si­ger den rus­si­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Dmi­trij Med­ve­dev, iføl­ge Reuters.

»Det­te er ik­ke et po­li­tisk red­skab. Det­te er et re­gu­la­ert kom­merci­elt pro­jekt, som har til for­mål at sik­re Eu­ro­pas ener­gi­sik­ker­hed,« si­ger Med­ve­dev.

EU-Kom­mis­sio­nen har fo­re­slå­et, at EUs ener­gi­mar­ked ud­vi­des, så det er mu­ligt at fastsa­et­te reg­ler for gas­led­nin­ger, der fø­res gen­nem hav­om­rå­der i EU. Nord Stream 2 skal iføl­ge pla­nen lø­be for­bi Born­holm til Tys­kland. Der­for kra­e­ver det den dansk god­ken­del­se.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen har fle­re gan­ge for­søgt at få EU-Kom­mis­sio­nen til at ar­bej­de for en fa­el­les eu­ro­pa­ei­sk hold­ning til­pro­jek­tet, som har op­bak­ning fra Tys­kland, hvor man har brug for fle­re ener­gikil­der. Men det mø­der hård mod­stand fra fle­re EU-lan­de . Sa­er­ligt Po­len, der be­skyl­der Rusland for at bru­ge si­ne ener­gires­sour­cer til at af­pres­se an­dre lan­de. Dan­mark er blandt de skep­ti­ske lan­de.

Der har si­den 2012 lig­get to rus­si­ske gas­led­nin­ger i Øster­sø­en. Det er dem, som har få­et nav­net Nord Stream. Nord Stream 2 skal for­dob­le ka­pa­ci­te­ten.

Gas­rør la­es­ses af på den ty­ske ø Rü­gen. Det er en del af Nord Stream 2. Fo­to: Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.