Ru­fus Gif­ford har få­et nok af Trump: »Nu går jeg ind i po­li­tik«

USAs tid­li­ge­re am­bas­sa­dør i Dan­mark Ru­fus Gif­ford har la­en­ge kri­ti­se­ret Do­nald Trump, og som Ba­ra­ck Oba­mas tro­fa­ste støt­te fra valg­kam­pen i 2012 har han nu valgt selv at gå ind i po­li­tik. Må­let er ak­tivt at be­ka­em­pe en pra­esi­dent, der »re­pra­e­sen­te­rer det

Berlingske Tidende - - 22 PORTRAET - Af Kri­sti­an Mouritzen kr­mo@ber­ling­s­ke.dk

Dan­sker­ne ken­der ham un­der hans for­navn Ru­fus. De ken­der hans part­ner, Step­hen DeVin­cent, som Ru­fus med ef­ter­nav­net Gif­ford blev gift med på rå­d­hu­set i Kø­ben­havn, mens han var am­bas­sa­dør i Dan­mark. Dan­mark var nem­lig blandt de før­ste lan­de, der til­lod ho­mo­seksu­el­le ae­g­te­ska­ber.

»Jeg ta­ger nu det sto­re skridt og går ind i po­li­tik. Vo­res land har valgt en per­son, der re­pra­e­sen­te­rer det va­er­ste ved os. Jeg blev dår­lig af at se Do­nald Trump er­stat­te en pra­esi­dent, som al­tid har for­søgt at brin­ge det bedste fem i ame­ri­ka­ner­ne, og jeg vid­ste, at min tid i et of­fent­ligt em­be­de ik­ke er over­stå­et,« skrev Gif­ford man­dag i en med­del­el­se, der gik ud til hans po­ten­ti­el­le va­el­ge­re.

Selv hans Gol­den Re­tri­e­ver Ar­gos – el­ler blandt ven­ner »Ar­gie« – er na­e­sten ble­vet dansk fol­ke­e­je, for­di dens gø­ren og la­den of­te har va­e­ret of­fent­lig­gjort på de so­ci­a­le me­di­er, mens den sam­men med si­ne to eje­re bo­e­de i den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­dør­bo­lig Ryd­ha­ve ved Hel­lerup.

Gif­ford for­lod ved års­skif­tet of­fi­ci­elt sin post i Dan­mark, for­di der kom­mer en ny ame­ri­kansk am­bas­sa­dør, som USAs nye pra­esi­dent, Do­nald Trump, tra­di­tio­nen tro har ud­valgt blandt si­ne po­li­ti­ske støt­ter. Gif­ford har der­for va­e­ret til­ba­ge i USA, hvil­ket han ik­ke just har gi­vet ind­tryk af har va­e­ret en for­nø­jel­se. Gif­ford me­ner, at USAs nye pra­esi­dent ik­ke ale­ne er en ska­end­sel for pra­esi­den­tem­be­det, men og­så kom­plet udu­e­lig til at be­stri­de job­bet.

Et syns­punkt, som Gif­ford na­ep­pe står ale­ne med i Det De­mo­kra­ti­ske Par­ti, som han til­hø­rer. Det er og­så et syns­punkt, som han for­ment­lig med sin sans for me­di­e­da­ek­ning ik­ke har pro­ble­mer med at kom­me ud med til of­fent­lig­he­den. Hans po­ten­ti­el­le va­el­ge­re i rig­mands­sta­ten Mas­sa­chu­setts kend­te nok hans po­li­ti­ske pra­e­fe­ren­cer i for­vej­en. Ru­fus kom­mer fra den ame­ri­kan­ske øst­kyst na­er­me­re be­stemt Bo­ston-om­rå­det i Mas­sa­chu­setts, hvor man ge­ne­relt ik­ke kan li­de ty­per som Trump.

Stil­ler op til Kon­gres­sen

Nu stil­ler Ru­fus Gif­ford op til Kon­gres­sen. Na­er­me­re be­stemt til Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus i tred­je di­strikt i den­ne del­stat, og Ru­fus Gif­ford skal nok ha­ve en chan­ce for at vin­de. Folk ken­der ham, for han var po­k­kers god til at sam­le pen­ge ind til Oba­mas valg­kamp, og han er en om­van­dren­de tal­hjer­ne, der hu­sker et va­eld af de­tal­jer fra valg i de fle­ste del­sta­ter. Gif­ford stod for at skul­le ind­sam­le en mia. dol­lar til Oba­mas gen­va­el­gel­ses­kampag­ne i 2012. Der blev sam­let 750 mio. dol­lar ind til val­get i 2008, men nu var det én mia., det dre­je­de sig om, og det be­løb nå­e­de han sam­men med sin stab.

Det var re­kord den­gang og sta­dig et af de stør­ste be­løb, der no­gen­sin­de er ble­vet sam­let ind til en pra­esi­dent­kampag­ne. Og det gør man ik­ke, hvis ik­ke man bå­de har ka­ris­ma, for­bin­del­ser og ev­nen til at få bå­de Wall Stre­et, Si­li­con Val­ley, an­dre ame­ri­kan­ske fo­re­ta­gen­der og al­min­de­li­ge men­ne­sker til at be­ta­le sto­re be­løb for at få sin kan­di­dat valgt.

Da den se­ne­re uden­rigs­mi­ni­ster un­der Oba­ma Jo­hn Ker­ry stil­le­de op som pra­esi­dent­kan­di­dat for De­mo­kra­ter­ne i 2004, rej­ste Gif­ford om­kring 30 mio. dol­lar til ham, og Ker­ry har da og­så kun lo­vord til overs for Gif­ford, som han og­så ken­der, for­di hans dat­ter, Ale­xan­dra, gik i sko­le med Gif­ford på det ef­ter­trag­te­de Brown Uni­ver­si­ty i Rho­de Island.

Hol­lywood

Gif­ford prø­ve­de som ung lyk­ken i Hol­lywood og blev for­bin­del­ses­of­fi­cer mel­lem sku­e­spil­le­re, for­fat­te­re, in­struk­tø­rer og pro­du­cen­ter på en ra­ek­ke film­pro­duk­tio­ner.

Men den­ne kar­ri­e­re blev han tra­et af, og han søg­te over i po­li­tik. Han be­gynd­te at ar­bej­de for for­skel­li­ge de­mo­kra­ti­ske kampag­ner, hvil­ket han vi­ste sig at ha­ve stort ta­lent for. En ame­ri­kansk valg­kamp kan va­e­re et show, og det er Ru­fus Gif­ford god til at gi­ve pu­bli­kum. At han og­så ken­der til po­li­tik, er ik­ke så rin­ge end­da, og han vi­ste oven i kø­bet sto­re diplo­ma­ti­ske ev­ner i Dan­mark. Evigt på far­ten og fik i mod­sa­et­ning til så man­ge an­dre af USAs am­bas­sa­dø­rer vun­det dan­sker­nes hjer­ter med sin ut­ra­et­te­li­ge rej­sen rundt for at forta­el­le dan­sker­ne, hvor fan­ta­sti­ske vi er. Det vid­ste vi godt i for­vej­en, men nu hav­de man en am­bas­sa­dørs ord for det. USA var selv­føl­ge­lig og­så fan­ta­stisk, men dan­sker­ne var fak­tisk ame­ri­ka­ne­re af sind. Det ind­tryk fik man, når man op­løf­tet gik ud ef­ter et fored­rag med Gif­ford.

Hvis Ru­fus Gif­ford ud­vi­ser li­ge så stor en en­tu­si­as­me og na­er­va­er i den kom­men­de ame­ri­kan­ske valg­kamp om godt et år, så er han godt stil­let. Ud­for­drin­gen bli­ver at gø­re en for­skel med det me­get li­be­ra­le, de­mo­kra­ti­ske fri­sind i det Was­hin­g­ton D.C., som han kun ken­der gen­nem sin del­ta­gen i po­li­ti­ske kampag­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.