Den re­ak­tion, de hav­de ... Det var hef­tigt

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Af St­ef­fen Gro­ne­mann sporten@ber­ling­s­ke.dk

Sve­ri­ges land­stra­e­ner, Jan­ne An­der­s­son, var rørt ef­ter det sven­ske lands­holds VM­bil­let og sto­re tri­umf mod de ita­li­en­ske stor­fa­vo­rit­ter. Fod­bold kan sa­et­te de helt sto­re fø­lel­ser i gang. Selv når man er en svensk her­re i sin bedste al­der, der har prø­vet lidt af hvert i tra­e­ner­bran­chen.

For det er ik­ke hver dag, at man er med til at le­ve­re et hi­sto­risk re­sul­tat, som det var til­fa­el­det for Sve­ri­ges land­stra­e­ner Jan­ne An­der­s­son, der man­dag af­ten før­te de blå-gu­le til VM i Rusland ef­ter en sen­sa­tio­nel sam­let 1-0-sejr over Ita­li­en gen­nem to play­of­f­kam­pe.

Da han mød­te pres­sen ef­ter Sve­ri­ges mand­fol­ke­pra­e­sta­tion, der skaf­fe­de 0-0 på ude­ba­ne mod ma­eg­ti­ge Ita­li­en i Mila­no, var han ta­et på tå­rer, da han skul­le be­skri­ve, hvor­dan han hav­de haft det i ti­mer­ne ef­ter tri­um­fen, der sik­re­de sven­sker­ne VM­bil­let­ten.

»Fø­lel­ser­ne… Det er sva­ert at få det til at syn­ke ind. Jeg er så me­get in­de i min egen ver­den,« sag­de 54-åri­ge An­der­s­son, som har stå­et i spid­sen for Sve­ri­ge si­den EM i 2016, og som har ført vo­res na­bobland gen­nem en VM-kva­li­fi­ka­tion med svaere mod­stan­de­re som Frank­rig, Hol­land i de­res pul­je og nu Ita­li­en.

Han fort­sat­te med ef­terta­enk­som mi­ne:

»Jeg bli­ver nok me­re rørt af at se an­dre, der bli­ver rørt... Da jeg så Gra­nen (an­fø­rer An­dreas Granq­vist, red.) i går... Det var sid­ste chan­ce for man­ge af spil­ler­ne for at kom­me med til et VM. Det var hef­tigt. Den re­ak­tion, de hav­de... Det var hef­tigt,« si­ger An­der­s­son, som kun­ne se si­ne spil­le­re jub­le i vil­den sky, da det for­lø­sen­de slut­fløjt lød på et San Siro i VM-chok over den før­ste kik­se­de VM-kva­li­fi­ka­tion si­den 1958.

Sce­ner­ne med en flok over­kå­de sven­ske lands­holds­spil­le­re, der storme­de ned mod svensk TVs in­te­r­i­mi­sti­ske stu­die på si­de­linj­en og i ren VM-eu­fori dan­se­de og hop­pe­de stu­di­et i styk­ker på li­ve-TV, er gå­et ver­den rundt.

Zla­tan spø­ger

Til gen­ga­eld var den sven­ske land­stra­e­ner no­get me­re iskold og kon­tant, da spørgs­må­le­ne på pres­se­mø­det spo­re­de sig ind på den sto­re ele­fant, der al­tid er i rum­met, når snak­ken fal­der på svensk lands­holds­fod­bold: Zla­tan Ibra­him­ovic.

Den sto­re sven­ske an­grebs­le­gen­de har ik­ke spil­let en land­skamp, si­den han tak­ke­de af på lands­hol­det ef­ter EM i 2016. An­der­s­son men­te der­for, at det var respekt­løst af jour­na­li­ster­ne at stil­le spørgs­mål om Ibra­him­ovic, som er Sve­ri­ges mest scoren­de lands­holds­spil­ler i historien med 62 land­skamps­mål i 116 kam­pe.

»Zla­tan er vo­res stør­ste spil­ler gen­nem ti­den. Men Zla­tan har valgt ik­ke at va­e­re med. Hvor­for fan­den skal vi snak­ke om ham, når han ik­ke er med. Det er irriterende at snak­ke om en spil­ler, som ik­ke var med på et hold, som har gjort det fan­ta­stisk. Men Zla­tan er jo fan­ta­stisk på al­le må­der,« sag­de An­der­s­son.

Ibra­him­ovic-lej­ren var selv med til at pu­ste til Zla­tan-glø­de­r­ne, da Man­che­ster Uni­ted-an­gri­be­rens man­ge­åri­ge agent, Mi­no Rai­o­la, ef­ter kam­pen mod Ita­li­en meld­te ud, at han ger­ne ser sin kli­ent på Sve­ri­ges lands­hold til som­mer.

»Hvis det er op til mig, så le­ve­rer jeg ham per­son­ligt,« skrev han i en sms til den sven­ske avis Expres­sen.

Evigt selvsik­re Ibra­him­ovic kun­ne da hel­ler ik­ke dy sig for at sa­et­te sig selv i fo­kus ef­ter den flot­te VMtri­umf, da han på de so­ci­a­le me­di­er lag­de et bil­le­de ud af de jub­len­de sven­ske spil­le­re med tek­sten »We are Zwe­den«.

Små su­per­stjer­ner

Frem for at snak­ke om den alt­over­skyg­gen­de, sven­ske su­per­stjer­ne vil­le Jan­ne An­der­s­son hel­le­re frem­ha­e­ve det nu­va­e­ren­de lands­holds nye små »su­per­stjer­ner«, der har skabt tri­um­fen.

»Jeg er stolt over den må­de, som vi har kva­li­fi­ce­ret os på. Vi har man­ge go­de spil­le­re. Det var ik­ke kun ’hol­det’, der gjor­de det. Vi har man­ge go­de in­di­vi­du­a­li­ster,« sag­de An­der­s­son, som dog kun­ne med­dele, at en af de nye pro­fi­ler mat­chvin­de­ren og målsco­re­ren fra den før­ste kamp mod Ita­li­en, Jakob Jo­hans­son, som ud­gik med en kna­eska­de i Mila­no, er tvivl­s­om til det kom­men­de VM.

»Han har få­et en kors­bånds­ska­de, så han er nok ude i et halvt år. Det er va­el­dig trist, men jeg hå­ber, at han kan nå det,« sag­de land­stra­e­ne­ren, som dog kan trø­ste sig med, at Sve­ri­ge alt­så er klar til na­tio­nens før­ste VM-slut­run­de si­den 2006.

Den sven­ske land­stra­e­ner, Jan­ne An­der­s­son, jub­ler ef­ter sej­ren. Fo­to: Ales­san­dro Ga­ro­fa­lo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.