Ja tak til me­re ind­van­dring

Na­ja San­vig Knud­sen og Chri­sti­an Bro­holm An­der­sen

Berlingske Tidende - - NAVNE -

Det er sva­ert at se for­nuf­ten i, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Dansk Fol­ke­par­ti og SF bli­ver ved med at stram­me ud­la­en­din­ge­lov­giv­nin­gen. Hvor­for vil man for­hin­dre flit­ti­ge ud­la­en­din­ge, som øko­no­misk er en ge­vinst for statskas­sen, i at kom­me til Dan­mark, når vi ved, at vi har stor man­gel på kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft?

En ana­ly­se fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et om ind­van­dre­res net­to­bi­drag til de of­fent­li­ge fi­nan­ser fra april 2017 vi­ser, at al­le­re­de ved et løn­ni­veau på mel­lem 200.000 og 300.000 kr. bi­dra­ger be­ska­ef­ti­ge­de ind­van­dre­re po­si­tivt til de of­fent­li­ge fi­nan­ser. I ly­set her­af er det sva­ert at se ra­tio­na­let i, at dis­se tre par­ti­er bå­de har pra­este­ret sid­ste år at ha­e­ve be­løbs­gra­en­sen fra 375.000 kr. til 408.000 kr. og igen i som­mer ju­ste­re­de be­løbs­gra­en­sen, så ud­la­en­din­ge ik­ke kan med­reg­ne gra­tis bil, bo­lig og ma­d­ord­nin­ger i de­res lø­nind­ta­egt.

Vi er med på, at udlaendingepolitik er cen­trum for stort set al of­fent­lig de­bat og kan de­le van­de­ne. Men vi skal ik­ke stram­me bare for at stram­me. Ud­gangs­punk­tet må va­e­re, at mu­lig­he­der­ne skal va­e­re ube­gra­en­se­de for dem, der øn­sker og tør at knok­le.

Mi­gran­ter, der respek­te­rer Dan­mark og ta­ger an­svar for de­res frem­tid, skal ha­ve plads i det dan­ske sam­fund – det af­gø­ren­de er ik­ke de­res re­li­gion el­ler hud­far­ve, men i ste­det de­res vil­je og hår­de ar­bej­de. At et fol­ke­tings­f­ler­tal øn­sker at ude­luk­ke dyg­ti­ge ud­la­en­din­ge er ik­ke blot ae­r­ger­ligt, det er og­så ska­de­ligt for dansk er­hvervs­liv, der de sid­ste man­ge år har skre­get ef­ter kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft.

Det fo­re­kom­mer os pa­ra­doksalt, at selv­sam­me par­ti­er, som øn­sker at ha­e­ve be­løbs­gra­en­sen, har fag­lig­hed som ma­er­kesag. Ha­e­ver man be­løbs­gra­en­sen, for­hin­drer man virk­som­he­der­ne i at an­sa­et­te de dyg­tig­ste og mest kva­li­fi­ce­re­de me­d­ar­bej­de­re, hvil­ket går ud over fag­lig­he­den og der­med virk­som­he­der­nes kon­kur­ren­ce­ev­ne.

Vi skal selv­føl­ge­lig ar­bej­de for, at vi får ver­dens bedste ud­dan­nel­ses­sy­stem, at fa­gog ufag­la­er­te bli­ver opkva­li­fi­ce­ret gen­nem de­res ar­bejds­liv samt at dan­ske ar­bejds­lø­se bli­ver flyt­tet fra pas­siv for­sør­gel­se til be­ska­ef­ti­gel­se. Men ud­over at det kra­e­ver tid og res­sour­cer, skal vi drop­pe idéen om, at ud­la­en­din­ge »stja­e­ler« jobs fra dan­sker­ne. Dan­ske virksomheder ope­re­rer i skarp in­ter­na­tio­nal kon­kur­ren­ce, og kra­ve­ne til ar­bejds­kraf­tens kva­li­tet sti­ger og aen­drer sig he­le ti­den. Der­for er det kom­plet naivt at fo­re­stil­le sig, at er­hvervs­li­vet kan hen­te de ret­te kom­pe­ten­cer hos dan­ske­re ale­ne.

Ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken skal va­e­re hård men og­så fair, og det er på in­gen må­de ret­fa­er­digt, at vi hol­der in­ter­na­tio­na­le ta­len­ter ude af det dan­ske sam­fund. Fø­rer vi en for hård linje, af­ska­e­rer vi Dan­mark fra at hø­ste ge­vin­ster­ne af glo­ba­li­se­rin­gen. Og én ting er sik­kert: Et vel­fun­ge­ren­de er­hvervs­liv er en for­ud­sa­et­ning for, at der er res­sour­cer til at in­ve­ste­re i for­bed­rin­ger i vel­fa­er­den – en ma­er­kesag, som isa­er S og SF er gå­et og går til valg på!

Na­ja San­vig Knud­sen er flygt­nin­ge- og in­te­gra­tions­ord­fø­rer, Ven­stres Ung­dom, og Chri­sti­an Bro­holm An­der­sen er ar­bejds­mar­kedsog er­hvervsord­fø­rer, Ven­stres Ung­dom.

Fø­rer vi en for hård linje, af­ska­e­rer vi Dan­mark fra at hø­ste ge­vin­ster­ne af glo­ba­li­se­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.