Uro om Vest­as­le­del­sens kom­mu­ni­ka­tion ef­ter ka­em­pe ak­tie­fald

Pris­pres­set i vind­møl­le­in­du­stri­en har ramt Vest­as. Fra fle­re sider ud­tryk­kes der forun­dring over le­del­sens kom­mu­ni­ka­tion om em­net, der har få­et ak­tien til at fal­de med over 20 pro­cent.

Berlingske Tidende - - BUSINESS AKTIEKURS - Af Mi­cha­el Kors­gaard Ni­el­sen mi­cn@ber­ling­s­ke.dk

Den se­ne­ste uge har va­e­ret som en spand koldt vand i ho­ve­d­et på de el­lers for­ka­e­le­de ak­tio­na­e­rer i Vest­as, der har måt­tet se vind­møl­le­ak­tien fal­de med over 20 pro­cent. Fal­det skyl­des, at ud­for­dre­de kon­kur­ren­ter og hår­de subsi­di­eauk­tio­ner har skabt et pris­pres i he­le in­du­stri­en, der nu vir­ker til og­så at ram­me Vest­as. Det var bud­ska­bet, da top­chef An­ders Ru­ne­vad tal­te med in­ve­sto­rer og ana­ly­ti­ke­re på en tele­kon­fe­ren­ce ef­ter regn­skabs­af­la­eg­gel­sen.

Men blandt nog­le ana­ly­ti­ke­re og ak­tio­na­e­rer her­sker der forun­dring over le­del­sens re­to­rik. Fle­re me­ner, at Vest­as har talt pris­pres­set hen, da man af­lag­de regn­skab for før­ste hal­vår til­ba­ge i au­gust. De un­drer sig over, hvor me­get pris­pres­set nu fyl­der hos Vest­as blot tre må­ne­der ef­ter.

»Da vi så regn­ska­bet for hal­vå­ret, tjek­ke­de vi op på, om der var struk­tu­relt pris­pres, og det blev na­er­mest af­vist af Vest­as,« si­ger Jo­hn­ny Mad­sen, in­ve­ste­rings­chef og part­ner i Dansk For­mu­eple­je.

»Fun­da­men­talt kan vi godt li­de Vest­as. Det er det mest vel­drev­ne sel­skab in­den for sek­to­ren. Til gen­ga­eld ae­r­grer det mig, at de ik­ke har va­e­ret lidt ty­de­li­ge­re om pris­pres, da der blev spurgt ind til det.«

Hvad har aen­dret sig?

Jo­hn­ny Mad­sen er ik­ke den ene­ste forun­dre­de ak­tio­na­er i Vest­as. Ber­ling­s­ke har talt med fle­re in­ve­sto­rer, men in­gen vil ud­ta­le sig til ci­tat. Nog­le me­ner, at Vest­as ik­ke kun­ne gø­re tin­ge­ne me­get an­der­le­des: »Jeg har ik­ke no­get at ud­sa­et­te på Vest­as,« si­ger én, mens an­dre har den sam­me fø­lel­se som Jo­hn­ny Mad­sen.

»Så­dan som de snak­ke­de om pris­pres før, var vi ik­ke så nervø­se. Men nu ta­ler de i høj grad om det i det­te kvar­tal, og dét er ret nyt, sy­nes jeg,« si­ger en an­den.

Blandt ana­ly­ti­ker­ne er der og­så ble­vet spurgt ind til kom­mu­ni­ka­tio­nen om pris­pres­set, hvil­ket al­le­re­de be­gynd­te på tele­kon­fe­ren­cen med Vest­as ef­ter regn­ska­bet.

»Hvad er det, der plud­se­ligt har aen­dret sig, som gør jer så me­get for­sig­ti­ge?« spurg­te So­cieté Généra­les ana­ly­ti­ker, Alok Ka­tre, iføl­ge en trans­skri­be­ring fra Se­ekingAlp­ha.com.

Vest­as’ adm. di­rek­tør, An­ders Ru­ne­vad, sva­re­de, at man tid­li­ge­re har talt om kon­kur­ren­cen i mar­ke­det og om det fak­tum, at kon­kur­ren­cen ram­mer på fle­re pa­ra­me­tre.

»Så ja, det er et kon­kur­ren­ce­pra­e­get mar­ked. Og det me­ner jeg helt sik­kert, at vi har talt om gen­nem et styk­ke tid. Og det, vi si­ger nu, er, at vi og­så ser en ac­ce­le­ra­tion i det.«

Le­del­sen i Vest­as gen­nem­gik der­ef­ter et par an­dre af Alok Ka­tres spørgs­mål, in­den ana­ly­ti­ke­ren slut­te­de af med at si­ge:

»Okay. Og må­ske, An­ders, så tror jeg ik­ke, at mar­ke­det har lyt­tet til je­res for­ma­nin­ger så. Jeg la­der det va­e­re ved det.«

Dø­ren er åben

An­ders Ru­ne­vad har ret i, at der og­så blev talt om sti­gen­de kon­kur­ren­ce i for­bin­del­se med Vest­as’ regn­skab for an­det kvar­tal. Sa­er­ligt for­di Vest­as al­le­re­de den­gang fik va­e­sent­ligt fa­er­re pen­ge per møl­le-me­gawatt (MW) end tid­li­ge­re.

»Kon­kur­ren­ce og pris­pres var og­så op­pe at ven­de i for­bin­del­se med an­det kvar­tals­regn­ska­bet. Da na­evn­te de øget kon­kur­ren­ce, men de tal­te ik­ke om de­ci­de­ret pris­pres og frem­ha­e­ve­de, at kva­li­te­ten af or­dre­bo­gen var intakt med go­de mar­gi­ner på de or­drer, der blev ta­get ind. Det er pri­ma­ert her i tred­je kvar­tal, at pris­pres­set ram­mer dem,« si­ger ana­ly­ti­ker i Jy­ske Bank Jan­ne Vin­cent Kja­er, der ik­ke hø­rer til dem, der me­ner, at Vest­as har kom­mu­ni­ke­ret for sent om­kring pris­pres­set.

»Det er sva­ert at kon­klu­de­re på bag­grund af pri­sen pr. MW, at der og­så var ta­le om pris­pres i an­det kvar­tal, da der er man­ge an­dre fak­to­rer, der kan lig­ge bag, her­un­der pro­duk­t­mi­k­set.«

Hos Vest­as selv er man klar til di­a­log med in­ve­sto­rer­ne, hvis der er be­hov for det.

»Vi va­erds­a­et­ter al­tid vo­res in­ve­sto­rers fe­ed­ba­ck og gør vo­res bedste for at lyt­te til og adres­se­re de­res spørgs­mål og be­kym­rin­ger. Det er vo­res over­be­vis­ning, at vi via vo­res rap­por­te­ring, in­ve­stor­pra­e­sen­ta­tio­ner og -tele­kon­fe­ren­cer i 2017 har gi­vet vo­res in­ve­sto­rer og mar­ke­det et ret­vi­sen­de bil­le­de af den sti­gen­de kon­kur­ren­ce i vin­din­du­stri­en, og hvor­dan den­ne på­vir­ker pri­ser­ne. Vi er dog selvsagt åb­ne for kon­struk­tiv di­a­log om, hvor­dan in­ve­sto­rer og an­dre in­ter­es­sen­ter mod­ta­ger den in­for­ma­tion, de be­hø­ver,« skri­ver Vest­as’ pres­se­chef, An­ders Ri­is, i en mail.

Vest­as-chef An­ders Ru­ne­vad mø­der bå­de pris­pres og fal­den­de ak­tie­kurs. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.