I fa­mi­lie­fon­de har di­rek­tio­nen et sa­er­ligt an­svar

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Las­se Fri­is lafr@ber­ling­s­ke.dk

I fa­mi­lie­e­je­de virksomheder som A.P. Møl­ler - Maersk har di­rek­tio­nen et sa­er­ligt an­svar, si­ger virk­som­he­dens tid­li­ge­re top­chef Nils Smedegaard. De­res ejer­kon­struk­tion kra­e­ver, at den dag­li­ge le­del­se ta­ger et va­e­sent­ligt an­svar for at ud­vik­le ny ide­er.

Smedegaard har et grun­digt kend­skab til virksomheder med en stor be­ty­den­de fond. Først i Carls­berg fra 2001 og si­den i A.P. Møl­ler Maersk fra 2007 til 2016. I mod­sa­et­ning til for ek­sem­pel ka­pi­tal­fond­se­je­de virksomheder, hvor ejer­ne dri­ver ud­vik­lin­gen, kra­e­ver fa­mi­lie­e­jer­ska­bet, at di­rek­tion ta­ger et an­det an­svar for at dri­ve ud­vik­lin­gen.

»De sto­re dan­ske fon­de har vist sig ef­fek­ti­ve til at ska­be go­de virksomheder. Hvis en fond­se­jet virk­som­hed skal va­e­re suc­ces­fuld, kra­e­ver det god over­ord­net le­del­se fra be­sty­rel­sen. Men den for­ret­nings­ma­es­si­ge frem­drift skal of­te kom­me fra virk­som­he­dens le­del­se, så det er vig­tigt, at den på­ta­ger sig et klart an­svar,« si­ger Smedegaard.

Ge­ne­relt set me­ner han, at der i nog­le fa­mi­lie­e­je­de virksomheder kan op­stå en uhel­dig lo­gik, hvor fon­den bag­ved kan en­de med at ind­ta­ge en uhen­sigts­ma­es­sig rol­le.

»Jeg sy­nes sta­dig, at fond­se­je er en god ting. Fon­de­nes for­mål er ge­ne­relt at be­skyt­te virk­som­he­der­ne, og de har den sto­re for­del at kun­ne tra­ef­fe lang­sig­te­de be­slut­nin­ger og in­ve­ste­re her­ef­ter. Ulem­pen ved fa­mi­lie­fon­de er, at de må­ske kan bli­ve for in­dadsku­en­de, og at det nog­le gan­ge hand­ler om at und­gå pro­ble­mer frem for at ska­be re­sul­ta­ter,« si­ger Smedegaard.

Besty­rel­ses­po­ster

Den tid­li­ge­re A.P. Møl­ler - Ma­er­sk­di­rek­tør har i dag en ra­ek­ke besty­rel­ses­po­ster i blandt an­det de glo­ba­le virksomheder Unile­ver og BP. Her­hjem­me er han for­mand for Dansk Su­per­mar­ked og i det aar­hu­si­an­ske con­tai­ner­re­de­ri Uni­fe­e­der.

Smedegaard vil frem­over des­u­den rå­d­gi­ve ka­pi­tal­fon­de i for­bin­del­se med mu­li­ge op­køb.

»Det, som er fa­sci­ne­re­de ved ka­pi­tal­fon­de, er, at de ud­vik­ler ef­fek­ti­ve virksomheder, og det in­de­ba­e­rer, at de ska­ber kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge virksomheder med la­ve om­kost­nin­ger,« si­ger Smedegaard.

Han ar­bej­der i dag blandt an­det sam­men med den sven­ske ka­pi­tal­fond Nor­dic Ca­pi­tal og bri­ti­ske CVC, der er Eu­ro­pas stør­ste ka­pi­tal­fond.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.