Goog­le bli­ver nu un­der­søgt på hjem­me­ba­nen USA

Statsad­vo­ka­ten i Mis­souri un­der­sø­ger nu, om in­ter­net­gi­gan­ten har over­t­rå­dt kon­kur­ren­ce­lov­giv­nin­gen og for­brudt sig mod for­bru­ger­be­skyt­tel­sen.

Berlingske Tidende - - BUSINESS KONKURRENCE - Af Tho­mas Bre­in­strup tho­mas.bre­in­strup@ber­ling­s­ke.dk

Na­ep­pe har Goog­le und­gå­et sto­re dag­bø­der for at fa­vo­ri­se­re si­ne eg­ne tje­ne­ster i Eu­ro­pa, før der nu er lagt op til so­li­de pro­ble­mer for in­ter­net­gi­gan­ten på hjem­me­ba­ne i USA. Her har del­sta­ten Mis­souris statsad­vo­kat iføl­ge den ame­ri­kan­ske fi­nansa­vis Wall Stre­et Jour­nal ind­ledt en bred un­der­sø­gel­se af, om Goog­le i strid med loven ind­sam­ler bru­ger­da­ta og di­rek­te ma­ni­p­u­le­rer med si­ne sø­ge­re­sul­ta­ter for at frem­me si­ne eg­ne net­tje­ne­ster.

Det er pra­e­cis, hvad Goog­le i som­mer fik en ka­em­pe bø­de på 18 mil­li­ar­der kro­ner for at gø­re i Eu­ro­pa.

Statsad­vo­kat Josh Hawley, som stil­ler op til det ame­ri­kan­ske se­nat for Re­pu­bli­ka­ner­ne, har sat den for­mel­le un­der­sø­gel­se i gang som føl­ge af net­op de un­der­sø­gel­ser, som EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er, dan­ske Mar­gret­he Ves­ta­ger, brug­te til at døm­me Goog­le med. Goog­le fik be­sked på in­den tre må­ne­der at aen­dre sin Goog­le Shop­ping-tje­ne­ste, så Goog­les eg­ne pro­duk­ter blev min­dre frem­tra­e­den­de, men aen­drin­ger­ne er kun sket i Eu­ro­pa, og Goog­le har ap­pel­le­ret ka­em­pebø­den.

»Vi er be­kym­re­de for, at de ar­bej­der ef­ter sam­me mo­del i USA,« si­ger Josh Hawley, som der­med til­si­desa­et­ter den kon­klu­sion, som den fø­de­ra­le han­delskom­mis­sion (FTC) drog for fi­re år si­den, hvor Goog­le blev fri­kendt.

Statsad­vo­ka­ten me­ner, at man den­gang tog for let på Goog­le.

»Der­for er der be­hov for en bre­de­re un­der­sø­gel­se. Jeg ser ik­ke en mas­se hand­ling i Was­hin­g­ton. Jeg ser ik­ke en mas­se hand­ling fra FTC. Så jeg me­ner, at det er vig­tigt, at de rets­hånd­ha­e­ven­de myn­dig­he­der nu må tra­e­de frem,« si­ger han.

»Det­te er ik­ke en an­mod­ning«

Josh Hawley un­der­stre­ger, at »det­te er ik­ke en an­mod­ning«.

»Det er en juri­disk for­plig­tel­se, som de skal føl­ge, og jeg vil sta­er­kt rå­de dem til at gø­re det eks­pe­dit,« si­ger han.

Han har bedt Goog­le om at ud­le­ve­re op­lys­nin­ger for at kun­ne fast­slå, om ind­sam­lin­gen af da­ta om bru­ger­ne og de­lin­gen af dis­se op­lys­nin­ger med an­dre sker på en må­de, hvor Goog­le fak­tisk har in­for­me­ret bru­ger­ne om dem, som man skal i hen­hold til be­skyt­tel­sen af pri­vat­li­vets fred.

Goog­le er – li­ge­som Face­book – be­ryg­tet for sin mas­si­ve ind­sam­ling af op­lys­nin­ger om si­ne bru­ge­re. Beg­ge sel­ska­ber tje­ner sto­re pen­ge på at bru­ge det dy­be kend­skab til folks va­ner og in­ter­es­ser til at kun­ne må­l­ret­te an­non­cer me­get pra­e­cist.

Goog­le er, og­så i USA, den mest brug­te in­ter­netsø­ge­ma­ski­ne, om end mar­keds­an­de­len her er min­dre end i Eu­ro­pa, hvor hen­ved 90 pro­cent af al­le in­ter­netsøg­nin­ger sker gen­nem Goog­le.

Goog­le hav­de man­dag end­nu ik­ke mod­ta­get den of­fi­ci­el­le be­sked om un­der­sø­gel­sen, men in­ter­net­gi­gan­ten si­ger i en ud­ta­lel­se, at »vi har sta­erk be­skyt­tel­se af pri­vat­li­vets fred for vo­res bru­ge­re og fort­sa­et­ter med at dri­ve for­ret­ning i et mil­jø, som er pra­e­get af stor kon­kur­ren­ce og dy­na­mik«.

»Josh Hawley er et var­sel om, hvad der er på vej. Statsad­vo­ka­ter­ne ligger me­get på linje, uan­set om de er de­mo­kra­ter el­ler re­pu­bli­ka­ne­re, i spørgs­mål om Goog­le,« kon­sta­te­rer Scott Cleland, eks­pert i in­ter­net­kon­kur­ren­ce og tid­li­ge­re en del af Ge­or­ge Bush den ae­l­dres ad­mi­ni­stra­tion, over for ma­ga­si­net Wi­red.

Og Mark Blaf­kin, medstif­ter af Vr­ge Stra­te­gies, som rå­d­gi­ver man­ge tek­no­lo­gi­sel­ska­ber, ser hår­de ti­der for­u­de som føl­ge af Goog­les mang­len­de ev­ne til at for­li­ge sa­ger med EU.

»Goog­le står ik­ke blot over for åre­lan­ge un­der­sø­gel­ser hos EU-Kom­mis­sio­nen af søg­nin­ger, AdSen­se og An­droid (se fak­ta­bok­sen, red.), men den før­ste EU-af­gø­rel­se kan bli­ve grund­la­get for sa­ger, som rej­ses af kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der ver­den over,« si­ger han til bla­det.

De rets­li­ge un­der­sø­gel­ser i Mis­souri er kun se­ne­ste pro­ble­mer, som Goog­le skal slås med i USA. I ja­nu­ar rej­ste Mis­sis­sip­pis statsad­vo­kat, Jim Hood, sag mod in­ter­net­gi­gan­ten for den må­de, som Goog­le ind­sam­ler og bru­ger da­ta fra ele­ver i del­sta­tens fol­ke­sko­ler, når dis­se bru­ger Goog­les tje­ne­ster. Uta­hs og Di­stri­ct of Co­lum­bi­as statsad­vo­ka­ter bad sid­ste år FTC om at genåb­ne mo­nopolsa­gen mod Goog­le fra 2013.

Goog­le ind­gik i 2013 en af­ta­le med statsad­vo­ka­ter fra 37 del­sta­ter om at be­ta­le syv mil­li­o­ner dol­lar for ulov­ligt at ha­ve ind­sam­let da­ta fra trå­d­lø­se net, som Goog­les ka­me­ra­vog­ne pas­se­re­de. Og­så i Dan­mark skred Da­ta­til­sy­net ind og på­lag­de in­ter­net­gi­gan­ten – un­der uaf­ha­en­gig kon­trol – at slet­te samt­li­ge ind­sam­le­de da­ta overalt, her­i­blandt fra even­tu­el­le sik­ker­heds­ko­pi­er hos Goog­le selv.

Goog­les kon­tor i Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­setts. Ar­kiv­fo­to: Bri­an Sny­der/Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.