Goog­les man­ge, man­ge sa­ger

Berlingske Tidende - - BUSINESS KONKURRENCE -

In­ter­net­gi­gan­ten Goog­le, som blev stif­tet af Lar­ry Pa­ge (i dag top­chef) og Ser­gej Brin i sep­tem­ber 1998, er i dag et kong­lo­me­rat af virksomheder og tje­ne­ster med en mas­siv ind­fly­del­se. Der­for er sta­dig fle­re po­li­ti­ke­re på ma­er­ker­ne over for gi­gan­ten, og øn­sket om at få Goog­le (hvis mo­der­sel­skab si­den 2015 har hed­det Alp­ha­bet) split­tet op i fle­re sel­ska­ber, rum­ste­rer sta­dig, sam­ti­dig med at sa­ger­ne om kon­kur­ren­ce­mis­brug og over­tra­e­del­se af pri­vat­li­vets fred bli­ver fle­re. Si­den novem­ber 2009 har 40 kon­kur­ren­cesa­ger mod Goog­le va­e­ret rejst over for EU-Kom­mis­sio­nen.

Her er nog­le af de stør­re sa­ger, som Goog­le er in­vol­ve­ret i:

2012: Goog­les be­slut­ning om at sam­men­kø­re al­le si­ne tje­ne­sters bru­ge­re un­der sam­me bru­ger­be­tin­gel­ser ud­lø­ser en synd­flod af kri­tik fra EUs da­ta­til­syn, som si­den har lagt arm med in­ter­net­gi­gan­ten om sik­ring af pri­vat­li­vets fred. 2014: EU-Dom­sto­len gi­ver en spansk mand ret til at få fjer­net om­ta­le på net­tet af hans to tvangs­auk­tio­ner. »Ret­ten til at bli­ve glemt« gør, at al­le kan be­de om at få fjer­net fora­el­de­de el­ler ir­re­le­van­te, per­son­li­ge op­lys­nin­ger. Si­den er 780.000 sider ble­vet fjer­net fra Goog­les sø­ge­re­sul­ta­ter, men kun i Eu­ro­pa. Goog­le luk­ker Goog­le News i Spa­ni­en ef­ter ved­ta­gel­se af en ny lov, hvor­ef­ter Goog­le vil skul­le be­ta­le ud­gi­ve­re for at kun­ne vi­se de­res nyheds­ar­tik­ler i nyheds­sø­ge­tje­ne­sten. 2017: Me­get sto­re an­non­cø­rer boy­kot­ter den Goog­le-eje­de vi­deo­tje­ne­ste YouTu­be som føl­ge af, at de­res an­non­cer vi­ses ved re­k­la­me­film med ek­stre­mi­stisk ind­hold. Goog­le får bø­de på 18 mia. kr. (2,42 mia. eu­ro) for at frem­me eg­ne pro­duk­ter i sin sa­er­li­ge Goog­le Shop­ping-søg­ning. Goog­le har ap­pel­le­ret bø­den til EU-Dom­sto­len, men har i Eu­ro­pa skilt pris­sam­men­lig­ning­s­tje­ne­sten ud. EU-Kom­mis­sio­ne­en ven­tes se­ne­re i år at tra­ef­fe af­gø­rel­se i sag om Goog­les mu­li­ge mis­brug af sin magt over mo­bilsty­re­sy­ste­met An­droid. Des­u­den un­der­sø­ger EU-Kom­mis­sio­nen Goog­les AdSen­se-an­non­ce­sy­stem. Mar­gret­he Ves­ta­gers fo­re­lø­bi­ge kon­klu­sion er, at Goog­le i beg­ge til­fa­el­de over­tra­e­der EUs kon­kur­ren­ce­reg­ler. Des­u­den er Goog­le blandt de in­ter­na­tio­na­le sel­ska­ber, som EU har i kik­ker­ten i for­bin­del­se med op­gø­ret med skat­te­ly og skat­te­und­dra­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.