De fi­re bol­de, Lars Løk­ke sat­ser på at sky­de i mål

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen over­tog ons­dag va­ert­s­rol­len for for­hand­lin­ger­ne om blandt an­det fi­nans­lov og skat­tere­form. Selv om fi­nans­lo­ven ple­jer at lan­de langt tid­li­ge­re på året, er si­tu­a­tio­nen iføl­ge stats­mi­ni­ste­ren helt upro­ble­ma­tisk.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Thue Ahrenkil­de Holm Mor­ten Munk­holm og Sø­ren Do­mi­no thho@ber­ling­s­ke.dk monu@ber­ling­s­ke.dk sdo@ber­ling­s­ke.dk

Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) er en er­fa­ren midt­ba­ne­spil­ler i dansk po­li­tik. Han har set sit, og skul­le man have glemt det, min­de­de stats­mi­ni­ste­ren Chri­sti­ans­borgs pres­se­kor­ps om det ons­dag.

»Jeg har va­e­ret med­lem af Fol­ke­tin­get i 23 år. Jeg har va­e­ret mi­ni­ster i mere end halv­de­len af de år, jeg har va­e­ret he­r­in­de. Jeg har set mas­ser af ka­os og kan ik­ke se det (ka­os,

red.) her,« for­tal­te stats­mi­ni­ste­ren på vej til mø­de i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe.

Den ak­tu­el­le si­tu­a­tion på Slots­hol­men er el­lers net­op ble­vet ud­lagt som ka­o­tisk af po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re. For da Lars Løk­ke Ras­mus­sen ved mid­dags­tid ons­dag mød­te pres­sen, fat­te­des ri­get fort­sat en fi­nans­lov for 2018, og Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, har af sam­me år­sag kaldt det uansvar­ligt at fort­sa­et­te med re­ge­rin­gens stra­te­gi om at for­hand­le bå­de fi­nans­lov og skat­tere­form sam­ti­dig. Snart er det jul, snart er det nytår, snart skal sta­tens me­d­ar­bej­de­re have løn igen, så nu bør al fo­kus ret­tes mod fi­nans­lo­ven, har DF-for­man­den er­kla­e­ret. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har sam­ti­dig ka­rak­te­ri­se­ret fi­nans­lo­ven som et »gid­sel« i re­ge­rin­gens kamp for skat­te­let­tel­ser.

Men iføl­ge stats­mi­ni­ste­ren er si­tu­a­tio­nen »helt upro­ble­ma­tisk«.

»Og vi er me­get ta­et på at va­e­re i mål,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­an Ven­stres grup­pe­va­e­rel­se.

Løk­kes fi­re »bol­de«

Her valg­te han at in­vi­te­re Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til et så­kaldt »til­ska­e­rings­mø­de« i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Mø­det fandt sted ons­dag af­ten – ef­ter avi­sens de­ad­li­ne – og med van­lig sans for bil­led­sprog be­skrev stats­mi­ni­ste­ren punk­ter­ne på dags­or­de­nen som fi­re bol­de, der skal hja­el­pes i mål: Fi­nans­lo­ven, skat­tere­for­men, en ud­la­en­din­ge­af­ta­le med fo­kus på hjem­sen­del­se af flygt­nin­ge og en­de­lig et for­svars­for­lig.

Og Løk­ke og Thu­le­sen skul­le der­med dis­ku­te­re »hvor­dan vi får lagt de her bol­de bedst til ret­te, så­dan at der er sik­ker­hed for, at de al­le sam­men kom­mer i mål«, som stats­mi­ni­ste­ren sag­de.

Fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen be­to­ne­de el­lers så sent som tirs­dag af­ten vig­tig­he­den i at lan­de en fi­nans­lov og skat­tere­form i sam­me om­ba­e­ring og af­vi­ste en op­split­ning af for­hand­lin­ger­ne li­ge så sta­er­kt, som Thu­le­sen hav­de an­be­fa­let det. Men for stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen vir­ke­de det spørgs­mål ons­dag knap så be­tyd­nings­fuldt.

»Jeg har no­te­ret mig den her sto­re dis­kus­sion om, i hvil­ken ra­ek­ke­føl­ge man skal be­hand­le tin­ge­ne. Alt­så, fak­to­rer­nes or­den er jo li­ge­gyl­dig, hvis ba­re reg­ne­styk­ket går op,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der sam­ti­dig un­der­stre­ge­de, at beg­ge af­ta­ler iføl­ge hans vur­de­ring godt kan fal­de på plads in­den jul.

»Jeg har hørt ham (Thu­le­sen Da­hl, red.) si­ge no­get om, at det kan va­e­re sva­ert at få en skat­te­af­ta­le på plads in­den den de­ad­li­ne, der er for, hvor­når vi skal have en fi­nans­lo­vs­af­ta­le på plads,« sag­de stats­mi­ni­ste­ren: »Jeg har ik­ke hørt ham si­ge no­get om, at vi ik­ke kan nå det in­den jul.«

Der­med over­tog Lars Løk­ke Ras­mus­sen alt­så ons­dag af­ten va­ert­s­rol­len til en fi­nans­lo­vs­for­hand­ling i ste­det for fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen. Og fi­nans­mi­ni­ste­ren vil­le ons­dag ef­ter­mid­dag ik­ke la­en­ge­re sva­re på, om for­hand­lin­ger­ne om skat og fi­nans­lov i hans op­tik kun­ne skil­les ad.

»Det går vi over og snak­ker med Dansk Fol­ke­par­ti om se­ne­re i dag,« sag­de Kri­sti­an Jen­sen og til­fø­je­de: »Jeg er sik­ker på, at det kom­mer i mål på en god må­de«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.