PFA VIL HAVE MERE INDFLYDELSE I NYKREDIT

Berlingske Tidende - - NYHEDER FINANSLOV -

Pen­sions­ka­em­pen PFA har valgt at ud­nyt­te sin ret til at ud­pe­ge et med­lem af be­sty­rel­sen i Nykredit. Jag­ten på en pro­fil er gå­et i gang.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har sagt det igen og igen: Det er re­ge­rin­gens skat­te­pak­ke, der har få­et ef­ter­å­rets for­hand­lin­ger til at tra­ek­ke i lang­drag. I au­gust kom re­ge­rin­gen med sin nye ver­sion af den jo­bre­form, som Lars Løk­ke har for­søgt sig med si­den val­get i 2015.

Va­ek var de di­rek­te top­skat­te­let­tel­ser – i ste­det vil­le re­ge­rin­gen nu fjer­ne lof­tet over be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get. Det for­slag vi­ste sig dog hur­tigt at va­e­re en end­nu stør­re ge­vinst for de mest vel­ha­ven­de og blev der­for hur­tigt ud­lagt som en »ud­vi­det top­skat­te­let­tel­se«, som DF på ik­ke vil­le gå med til.

Si­den er der ble­vet ju­ste­ret på re­ge­rin­gens for­slag, så man iføl­ge kil­der ta­et på re­ge­ring­s­top­pen nu er nå­et frem til en form for fa­el­les for­stå­el­se med DF om bå­de stør­rel­sen på de sam­le­de skat­te­let­tel­ser, og at skat­ten først og frem­mest skal let­tes i bun­den af ind­komstska­la­en, ik­ke så me­get i toppen.

»Re­ge­rin­gen har jo en sta­erk am­bi­tion om at la­ve en skat­tere­form, der føl­ger op på det, vi al­le­re­de har gjort med kon­tant­hja­elpsloft og in­te­gra­tionsy­del­se, som har vist sin sto­re styr­ke ved, at vi har et hi­sto­risk lavt an­tal dan­ske­re på of­fent­lig over­før­sel,« sag­de stats­mi­ni­ste­ren ons­dag og lag­de der­med og­så va­egt på det mål, han sat­te om en jo­bre­form helt til­ba­ge i 2013.

DF har ba­re ik­ke bidt til bol­le end­nu. Og da Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har koblet sin ac­cept af en skat­tere­form di­rek­te sam­men med re­ge­rin­gens ac­cept af en hjem­sen­del­ses­plan, er de sid­ste de­tal­jer sam­ti­dig ble­vet sva­e­re at få på plads. Der­for for­sø­ger Løk­ke nu at hol­de for­hand­lin­ger­ne på spo­ret, så DF fø­ler, at de og­så får no­get ud af at hja­el­pe

re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.