Først blev de ud­skudt, så blev de ud­skudt, ud­skudt og ud­skudt

Ef­ter alt at døm­me kom­mer re­ge­rin­gen ik­ke igen­nem med si­ne skat­te­let­tel­ser i år. Og det er ik­ke før­ste gang, at Lars Løk­ke Ras­mus­sens mest pro­fi­le­re­de pro­jekt må ud­sky­des.

Berlingske Tidende - - NYHEDER SKAT - Af Bent Wint­her bewi@ber­ling­s­ke.dk

Man kan ik­ke si­ge fol­ke­tings­val­get 2015 uden at si­ge, at »det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de«. Det var Ven­stres slo­gan og blev sagt her og der og al­le veg­ne. Ven­stres for­mand, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som hav­de for­be­redt sin po­li­ti­ske plat­form la­en­ge, lo­ve­de at sa­et­te et loft over kon­tant­hja­el­pen og gen­nem­fø­re ma­er­k­ba­re skat­te­let­tel­ser isa­er for de la­vest løn­ne­de. Af­stan­den mel­lem at va­e­re i ar­bej­de og på over­før­sels­ind­komst skul­le øges.

Løk­ke fik nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et til­ba­ge. Og det før­ste – lof­tet over kon­tant­hja­elp – blev gen­nem­ført ret hur­tigt, mens det sid­ste – skat­te­let­tel­ser­ne – har mart­ret Løk­ke gen­nem to re­ge­rings­dan­nel­ser, mas­ser af for­hand­lin­ger, øko­no­mi­ske frem­skriv­nin­ger og am­bi­tiø­se pla­ner. Mod­stand fra en­ten DF el­ler LA har gang på gang sat en ka­ep i hju­let for la­ve­re skat på ar­bej­de. Og nu ser det igen ud til, at en skat­tere­form bli­ver ud­skudt ef­ter de se­ne­ste da­ges po­li­ti­ske dra­ma­er.

De små ind­kom­ster

Un­der re­ge­rings­dan­nel­sen i 2015 var det lyk­ke­des Li­be­ral Al­li­an­ces An­ders Samu­el­sen at pres­se re­ge­rin­gen til at fo­ku­se­re på top­skat­ten. Der­for blev det skre­vet ind i re­ge­rings­grund­la­get, at den skul­le sa­en­kes med fem pro­cent­po­int for ind­kom­ster un­der 459.200 kro­ner, og det på trods af, at den an­den del af den smal­le Ven­stre-re­ge­rings par­la­men­ta­ri­ske grund­lag, Dansk Fol­ke­par­ti, slog kor­sets tegn.

Da stats­mi­ni­ste­ren åb­ne­de Fol­ke­tin­get ef­ter val­get i 2015, var det med ord, der fulg­te op på løf­ter­ne fra valg­kam­pen.

»Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Og­så for men­ne­sker med små ind­kom­ster. Der­u­d­over har re­ge­rin­gen en am­bi­tion om at sa­en­ke skat­ten på den sidst tjen­te kro­ne,« sag­de han.

Men hvor skul­le pen­ge­ne til at let­te skat­ten med kom­me fra? Re­ge­rin­gen, der hav­de Claus Hjort Fre­de­rik­sen som fi­nans­mi­ni­ster, hav­de en plan om en ny øko­no­misk frem­skriv­ning, som skul­le gø­re let­tel­ser­ne mere spi­se­li­ge. Ef­ter et re­ge­rings­se­mi­nar i ja­nu­ar sag­de stats­mi­ni­ste­ren: »Re­ge­rin­gen vil med af­sa­et i 2025-pla­nen fin­de råd til bå­de skat­te­let­tel­ser og vel­fa­erds­for­bed­rin­ger i ef­ter­å­ret.«

En skat­tere­fom kom alt­så al­li­ge­vel ik­ke i for­å­ret 2016 som tid­li­ge­re be­bu­det. »Uan­set om vi for­hand­ler skat i april el­ler au­gust, vil de tid­ligst kun­ne slå igen­nem i 2017,« for­kla­re­de Løk­ke, der hav­de en trus­sel fra An­ders Samu­el­sen ha­en­gen­de over ho­ve­d­et: in­gen af­ta­le om let­tel­ser in­den 1. ja­nu­ar 2017, in­gen Ven­stre-re­ge­ring.

Skat­te­ben­lå­sen

I au­gust sam­me år var »Hel­heds­pla­nen – for et sta­er­ke­re Dan­mark« klar med se­ne­re pen­sions­al­der, en stor om­la­eg­ning af SUen, skat­te­let­tel­ser i bun­den og en hø­je­re top­skat­te­gra­en­se. Men Dansk Fol­ke­par­ti var sta­dig ik­ke syn­der­ligt in­ter­es­se­re­de i at let­te skat­ten – og un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der top­skat­ten – og fak­tisk hel­ler ik­ke i hver­ken SU-re­form el­ler hø­je­re pen­sions­al­der. »Er I klar til valg?« spurg­te Kri- sti­an Thu­le­sen Da­hl for­sam­lin­gen på par­tiets lands­mø­de.

Re­ge­rin­gen var i må­neds­vis lagt i en skat­te­ben­lås. An­ders Samu­el­sens blå øj­ne var så stå­l­fa­ste, at der ik­ke var an­det at gø­re end at få ham ind i tel­tet. Og da for­hand­lin­ger­ne kør­te en­de­gyl­digt fast, blev LA sam­men med de Kon­ser­va­ti­ve for godt et år si­den op­ta­get i re­ge­rin­gen. Nu skul­le der re­a­li­te­ter bag skat­te­let­tel­ser­ne. Samu­el­sen op­gav sit ul­ti­ma­ti­ve krav for mi­ni­ster­po­ster, og et nyt re­ge­rings­grund­lag lo­ve­de skat­te­let­tel­ser i top og bund.

Re­ge­rin­gen vil­le dog ik­ke la­en­ge­re sa­en­ke top­skat­te­pro­cen­ten, men ha­e­ve top­skat­te­gra­en­sen, så fa­er­re skul­le be­ta­le top­skat.

»Al­min­de­li­ge hård­t­ar­bej­den­de dan­ske­re skal have mere øko­no­misk luft i hver­da­gen,« hed det i grund­la­get for den nye tre­par­ti­re­ge­ring. Sam­men med blandt an­det en hø­je­re pen­sions­al­der skul­le en skat­tere­form for­hand­les på plads i før­ste halv­del af 2017. Det blev dog ik­ke til no­get. Skat­te­for­hand­lin­ger­ne blev end­nu en­gang ud­skudt. Til gen­ga­eld op­gav re­ge­rin­gen helt at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren. I au­gust i år op­gav man og­så må­let om, at fa­er­re skul­le be­ta­le top­skat.

»Vi kom­mer med hi­sto­risk sto­re for­slag til skat­te­let­tel­ser, men de kom­mer ik­ke til at in­klu­de­re top­skat,« sag­de An­ders Samu­el­sen og stod til en ny om­gang hån og lat­ter­lig­gø­rel­se.

Pau­sek­nap­pen

I slut­nin­gen af au­gust pra­e­sen­te­re­de de tre re­ge­rings­par­ti­er så en re­vi­de­ret 2025-plan med »hi­sto­risk sto­re skat­te­let­tel­ser«, som hav­de få­et nav­net »Va­ekst og Vel­stand 2025«. Fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen sat­se­de hårdt på at få en af­ta­le i hus om skat og fi­nans­lov in­den kom­mu­nalval­get. Men det lyk­ke­des ik­ke, og den 15. novem­ber sat­te han for­hand­lin­ger på pau­se. Og bed­re gik det ik­ke ef­ter val­get, hvor bå­de V og DF var gå­et til­ba­ge. Men må­ske i 2018.

Li­be­ral Al­li­an­ces An­ders Samu­el­sen og DFs Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har beg­ge va­e­ret med til at for­hin­dre Lars Løk­ke Ras­mus­sens skat­tere­for­mer i at bli­ve til vir­ke­lig­hed. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.