Let­ba­ne ef­ter uheld: Sik­ker­hed er god nok

Berlingske Tidende - - NYHEDER FLYGTNINGE -

Pro­ble­mer­ne er end­nu ik­ke ov­re for Aar­hus Let­ba­ne.

Tirs­dag klok­ken 22.24 stød­te et let­ba­ne­tog sam­men med en bil un­der en test­kør­sel. Sam­men­stø­det ske­te dog i så lav fart, at in­gen per­so­ner kom til ska­de. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

Trods uhel­det me­ner Aar­hus Let­ba­ne, at sik­ker­he­den er i or­den, og at man godt kan be­gyn­de drif­ten fra uge 50.

»Let­ba­ne­fø­rer­ne ud­dan­nes til at føl­ge reg­ler­ne, men og­så at kø­re ef­ter for­hol­de­ne og vi­se hen­syn til al­le tra­fi­kan­ter,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Jens Vel­ling.

Sel­ska­bet mø­des fre­dag med Tra­fiks­ty­rel­sen, hvor det bli­ver af­gjort, om let­ba­nen kan kø­re med pas­sa­ge­rer fra na­e­ste uge, el­ler om pre­mi­e­ren igen skal ud­sky­des.

Det var mang­len­de god­ken­del­se af ope­ra­tø­ren Ke­o­lis’ le­del­ses­sy­stem samt let­ba­nens reg­ler for tek­nisk ved­li­ge­hold, der med dags var­sel fik Tra­fiks­ty­rel­sen til at af­ly­se den sto­re åb­nings­fest 23. sep­tem­ber.

Og mens god­ken­del­sen af Ke­o­lis nu er fal­det på plads, er sta­dig en­kel­te ude­stå­en­der om­kring de tek­ni­ske reg­ler til­ba­ge, som det op­rin­de­ligt var me­nin­gen, at par­ter­ne skul­le drøf­te fre­dag.

Det er fort­sat uvist, hvor­når den na­e­ste eta­pe af ba­nen – fra Aar­hus til Od­der – kan ta­ges i brug.

Et let­ba­ne­tog og en per­son­bil stød­te tirs­dag sam­men ved Nør­report i Aar­hus un­der en test­kør­sel. Der var in­gen per­sonska­der. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.