Støj­berg er åben over for Dansk Fol­ke­par­tis idé om øde ø til af­vi­ste asylan­sø­ge­re

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Ole Dam­kja­er od@ber­ling­s­ke.dk

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) har »in­gen fi­ne for­nem­mel­ser«, når det hand­ler om at gø­re li­vet surt for af­vi­ste asylan­sø­ge­re. Hun er­kla­e­rer sig der­for åben over for Dansk Fol­ke­par­tis for­slag om at iso­le­re de af­vi­ste på en ube­bo­et dansk ø. In­ger Støj­berg for­ud­ser dog fle­re juri­di­ske og prak­ti­ske pro­ble­mer.

Ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg har in­gen fi­ne for­nem­mel­ser, når det hand­ler om at gø­re li­vet surt for de af­vi­ste asylan­sø­ge­re. Men de prak­ti­ske og juri­di­ske ud­for­drin­ger ved at iso­le­re dem på en ø skal over­ve­jes. Ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) er ik­ke af­vi­sen­de over for for­sla­get om at an­brin­ge de af­vi­ste asylan­sø­ge­re på en øde ø, ind­til der kom­mer en mu­lig­hed for at sen­de dem re­tur til de­res hjem­lan­de.

»Jeg er al­tid klar til at se na­er­me­re på go­de ide­er til, hvor­dan vi kan for­bed­re kon­trol­len med af­vi­ste asylan­sø­ge­re. Det ga­el­der na­tur­lig­vis og­så for­slag fra Dansk Fol­ke­par­ti,« skri­ver In­ger Støj­berg i et svar til Ber­ling­s­ke.

Det er net­op Dansk Fol­ke­par­ti, der står bag for­sla­get om at etab­le­re et ud­sen­del­ses­cen­ter på en af Dan­marks ube­bo­e­de øer. For­sla­get har få­et nyt liv i for­bin­del­se med den igang­va­e­ren­de po­li­ti­ske arm­la­eg­ning om na­e­ste års fi­nans­lov. Men In­ger Støj­berg un­der­stre­ger, at der er et par ud­for­drin­ger ved at bru­ge en ø, og dem skal der ta­ges høj­de for.

»Der kan dog va­e­re nog­le prak­ti­ske og juri­di­ske ud­for­drin­ger ved at etab­le­re et ud­rej­se­cen­ter på et me­get iso­le­ret sted. Og det er de ting, der skal over­ve­jes,« på­pe­ger mi­ni­ste­ren.

Den ene ud­for­dring er iføl­ge In­ger Støj­berg, at ud­sen­del­sen af en af­vist asylan­sø­ger of­te skal ske me­get hur­tigt, når mu­lig­he­den plud­se­lig op­står. Og det kan va­e­re be­sva­er­ligt, hvis de af­vi­ste er gemt af vej­en på en iso­le­ret ø.

Det kan og­så bli­ve øko­no­misk dyrt at op­fø­re et cen­ter for de af­vi­ste på en ø, der er ube­bo­et, un­der­stre­ger In­ger Støj­berg, der sam­ti­dig pe­ger på, at ø-løs­nin­gen kan have ka­rak­ter af fri­heds­be­rø­vel­se og der­med va­e­re et pro­blem i for­hold til men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen.

»Jeg har in­gen fi­ne for­nem­mel­ser, men vi skal jo og­så kun­ne dri­ve det, og det kan fak­tisk godt va­e­re lidt sva­ert, hvis man la­eg­ger det på en ø,« sag­de In­ger Støj­berg i sid­ste uge i DRs ra­diopro­gram Ring til Mi­ni­ste­ren.

De af­vi­ste asylan­sø­ge­re, som Dan­mark har sto­re pro­ble­mer med at hjem­sen­de, har la­en­ge va­e­ret en po­li­tisk ma­er­kesag for ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren.

De skal hjem, har In­ger Støj­berg un­der­stre­get fle­re gan­ge – blandt an­det for­di det vil kun­ne skra­em­me an­dre flygt­nin­ge med et tvivl­s­omt asyl­grund­lag fra at sø­ge mod Dan­mark.

Con­tai­ne­re el­ler telt­lejr

An­tal­let af af­vi­ste asylan­sø­ge­re svin­ger op og ned, men iføl­ge en op­gø­rel­se fra be­gyn­del­sen af sep­tem­ber var der på det tids­punkt 921 i så­kaldt ud­sen­del­ses­po­si­tion.

Na­e­sten halv­de­len – 434 – var i en så­kaldt »fast­låst« po­si­tion. Det be­ty­der, at der ik­ke er ud­sigt til, at de kan sen­des hjem.

En del af dem bor på ud­rej­se­cen­ter Ka­ers­ho­ved­gård, et tid­li­ge­re stats­fa­engsel uden for Ikast, og på det se­ne­ste har fle­re be­bo­e­re i lo­kal­sam­fun­det kla­get over, at de af­vi­ste ska­ber ut­ryg­hed i om­rå­det – ek­sem­pel­vis ved at be­gå bu­tiks­ty­ve­ri.

Og det er blandt an­det bag­grun­den for Dansk Fol­ke­par­tis for­slag om at an­brin­ge de af­vi­ste på en øde ø.

»Vi har i Dan­mark om­kring 300 ube­bo­e­de øer, og hvis In­ger Støj­berg vir­ke­lig er åben over for vo­res for­slag, sa­et­ter hun si­ne em­beds­ma­end til at un­der­sø­ge, hvor­dan det skal gø­res,« si­ger DFs ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Mar­tin Hen­rik­sen.

Han me­ner ik­ke, at In­ger Støj­berg skal va­e­re be­kym­ret for reg­nin­gen ved at flyt­te de af­vi­ste ud på en ø.

Det be­hø­ver ik­ke at va­e­re så dyrt, an­fø­rer DF-ord­fø­re­ren.

»Må­ske kan vi fin­de en ø, hvor der al­le­re­de er no­get be­byg­gel­se. Men el­lers kan det jo va­e­re alt fra con­tai­ner­bo­li­ger til en telt­lejr,« si­ger Mar­tin Hen­rik­sen.

Ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg pe­ger på, ø-løs­nin­gen kan have ka­rak­ter af fri­heds­be­rø­vel­se og va­e­re et pro­blem i for­hold til men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.