Lidt for mun­tert svar på ra­dio­ak­tiv­tet i Si­bi­ri­en

Ra­dio­ak­ti­ve grund­stof­fer har og­så fø­lel­ser, ly­der sva­ret fra Ruslands ato­ma­gen­tur ef­ter et ud­s­lip, der kun­ne må­les helt til Born­holm.

Berlingske Tidende - - NYHEDER FINANSLOV - Af Si­mon Kru­se simk@ber­ling­s­ke.dk

Smiley­er og ato­mu­lyk­ker ses sja­el­dent i sam­me sa­et­ning, men Ruslands ato­ma­gen­tur, Ro­sa­tom, ex­cel­le­rer med den us­a­ed­van­li­ge kom­bi­na­tion i et nyt for­søg på kri­se­hånd­te­ring. Det sker i et Fa­ce­book-op­slag, hvor Ro­sa­tom af­vi­ser rap­por­ter om et atom­ud­s­lip i Si­bi­ri­en med et teg­ne­se­ri­e­bil­le­de af et mo­le­ky­le, der bli­ver trist over be­skyld­nin­ger­ne.

Sa­gen er el­lers ik­ke no­get at gri­ne ad for ind­byg­ge­re i i om­rå­det om­kring den rus­si­ske by Tjel­ja­binsk ved Ural­b­jer­ge­ne. I Ar­ga­jasj uden for stor­by­en rap­por­te­re­de Ruslands me­te­o­r­o­lo­gi­ske in­sti­tut i sid­ste må­ned om »ek­stremt hø­je« kon­cen­tra­tio­ner af den ra­dio­ak­ti­ve iso­top rut­he­ni­um-106.

Det til­sy­ne­la­den­de ud­s­lip af det sja­eld­ne stof var så kraf­tigt, at det kun­ne må­les he­le vej­en til Vest­eu­ro­pa, her­un­der i ufar­li­ge ma­eng­der på en må­le­sta­tion på Born­holm.

Fo­re­kom­ster­ne over Eu­ro­pa ty­der på et al­vor­ligt og hidtil uopkla­ret uheld med ra­dio­ak­tivt ma­te­ri­a­le na­er Ural­b­jer­ge­ne for to må­ne­der si­den, kon­klu­de­rer en rap­port fra det fran­ske ato­me­ner­gi­a­gen­tur. Var et lig­nen­de ud­s­lip sket i Eu­ro­pa vil­le det have med­ført evaku­e­rin­ger fra om­rå­det, si­ger rap­por­tens for­fat­te­re.

Fast­hol­der ufar­lig­he­den

I Rusland er der ik­ke rap­por­te­ret om evaku­e­rin­ger. Ro­sa­tom har hidtil af­vist, at ud­s­lip­pet skul­le va­e­re sket på det stats­li­ge ato­man­la­eg, der lig­ger 30 ki­lo­me­ter fra Ar­ga­jasj, men ik­ke pe­get på, hvor det så skul­le stam­me fra. I ste­det fast­hol­der Ro­sa­tom - og­så på Fa­ce­book - at ha­en­del­sen ik­ke er far­lig. Det sker med en teg­ning af et rut­he­ni­um-106-mo­le­ky­le med tå­re­va­e­de­de øj­ne om­rin­get af an­kla­gen­de fin­gre.

»Hvad har jeg gjort jer? Jeg er jo god,« si­ger mo­le­kylet på Ro­sa­toms Fa­ce­book-si­de i en med­del­el­se kry­dret med smiley­er.

De rus­si­ske Fa­ce­book-bru­ge­re er ik­ke im­po­ne­re­de over det stats­li­ge agen­turs for­nem­mel­se for kri­sesty­ring.

»In­gen ska­el­der ud på rut­he­ni­um. Der ska­el­des ud på Ro­sa­tom for at forta­el­le vit­tig­he­der i ste­det for opkla­re ulyk­ken,« skri­ver én. Lo­kal­po­li­ti­ke­re og mil­jø­grup­per har op­for­dret myn­dig­he­der­ne til åben­hed frem for mørkla­eg­ning af ra­dio­ak­ti­ve ud­s­lip, som det ske­te i sov­jet­ti­den.

»Midt i den­ne bar­n­ag­ti­ge ko­me­die er det en usjov sand­hed, at Ro­sa­tom har sig­na­le­ret nul in­ter­es­se i at opkla­re en strå­ling­s­u­lyk­ke,« skri­ver Char­les Dig­ges fra den nor­ske mil­jøor­ga­ni­sa­tion Bel­lo­na i en kom­men­tar.

Net­op Ma­jak-an­la­eg­get var i 1957 sku­e­plads for en ato­mu­lyk­ke, der i dag reg­nes for den tred­je­va­er­ste ef­ter Tjer­no­byl-ka­ta­stro­fen i 1986 og Fu­kus­hi­ma i 2011. De sov­je­ti­ske myn­dig­he­der for­tie­de uhel­det i mere end 30 år og for­va­er­re­de der­med føl­ger­ne.

Si­mon Kru­se er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Rusland

Med­del­el­sen på Ro­sa­toms Fa­ce­book-si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.