Fi­nans­lov

Berlingske Tidende - - NYHEDER FINANSLOV -

Lan­det skal have en ny fi­nans­lov in­den nytår, og der­for er det og­så ska­e­rings­punk­tet for den­ne lov, der for al­vor har pres­set re­ge­rin­gen op mod mu­ren.

»Den skal selv­føl­ge­lig på plads. Der kan man ik­ke gå ud i for­la­en­get spil­le­tid, hvis man skal bli­ve i det bil­le­de. Der er nog­le kla­re de­ad­li­nes,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen ons­dag.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har meldt ud, at han vil have skilt skat­te­for­hand­lin­ger og fi­nans­lov ad, så tids­pla­nen ik­ke skri­der.

»Re­ge­rin­gen ri­si­ke­rer, at det (fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne, red.) tra­ek­ker ud til hen over jul, og det vil ef­ter vo­res op­fat­tel­se va­e­re uansvar­ligt,« sag­de han tirs­dag.

Sam­ti­dig har han for­talt, at fi­nans­lo­ven ef­ter hans vur­de­ring kan va­e­re på plads i lø­bet af et par da­ge, for her er par­ter­ne re­la­tivt ta­et på hin­an­den.

Re­ge­rin­gen spil­le­de i au­gust ud med et fi­nans­lo­vs­for­slag, der vil­le gi­ve fle­re pen­ge til skat­te­va­e­se­net, for­sva­ret og po­li­ti­et. En del af pen­ge­ne skul­le hen­tes ved at spa­re pen­ge på de ud­lån, man gi­ver til at byg­ge al­me­ne bo­li­ger. Og her er der al­le­re­de ind­gå­et en af­ta­le om en ny mo­del.

Sam­ti­dig var der i re­ge­rin­gens for­slag sat pen­ge af til, at DF kun­ne få no­get på ae­l­dre­om­rå­det, og iføl­ge kil­der fra beg­ge lej­re er par­ti­er­ne nu stort set eni­ge om, hvor­dan den af­ta­le skal ska­e­res. Spørgs­må­let er så, hvor det vil stil­le for­hand­lin­ger­ne om skat, hvis man iso­le­rer det fra fi­nans­lo­ven. Re­ge­rin­gen ri­si­ke­rer, at det stil­ler dem sva­ge­re over for DF, og der­for går den sid­ste del af kam­pen om fi­nans­lo­ven og­så ud på at få fuld­sta­en­digt styr på de­tal­jer­ne for det vi­de­re for­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.