For­svars­for­lig

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

I ly af de højt­pro­fi­le­re­de for­hand­lin­ger om en fi­nans­lov, en skat­tere­form og ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger har for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) gen­nem de se­ne­ste to må­ne­der stå­et i spid­sen for ar­bej­det med et nyt for­svars­for­lig frem til 2023. Det er sket sam­men med en bred kreds af Fol­ke­tin­gets par­ti­er.

Selv om det hand­ler om mil­li­ar­der og at­ter mil­li­ar­der af kro­ner, når vi ta­ler om sol­da­ter, fre­gat­ter og for­svar, er man iføl­ge Ber­ling­s­kes op­lys­nin­ger i sto­re tra­ek eni­ge om de øko­no­mi­ske ram­mer.

Det sker un­der pres fra USA om at bru­ge mindst to pro­cent af BNP på for­sva­ret. Ud­gangs­punk­tet for for­hand­lin­ger­ne har va­e­ret re­ge­rin­gens ud­spil, der vil til­fø­re for­sva­ret 12,8 mia. kr. ek­stra i for­ligs­pe­ri­o­den oven i de nu­va­e­ren­de 21,7 mia. kr. år­ligt. Den plan vil brin­ge det dan­ske bi­drag op på 1,3 pct. af BNP.

Om­vendt er det ele­men­ter af stør­re sym­bolsk ka­rak­ter, der skil­ler par­ter­ne. Sa­er­ligt spørgs­må­let om va­er­neplig­ten er der ble­vet gi­vet fle­re for­skel­li­ge svar på. I sit ud­spil fra ok­to­ber lag­de re­ge­rin­gen op til at ud­vi­de va­er­neplig­ten med 500 mand om året og sam­ti­dig bin­de de va­er­neplig­ti­ge i fem år ef­ter endt tje­ne­ste. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et me­ner, at va­er­neplig­ten har den ret­te stør­rel­se. På den an­den si­de har DF vif­tet med en øn­ske­sed­del om op mod 10.000 va­er­neplig­ti­ge og en va­er­nepligts­tid på 8-12 må­ne­der.

For­vent­nin­gen er dog, at den po­li­ti­ske skyt­te­gravskrig indstil­les, og at en af­ta­le kan va­e­re klar in­den la­en­ge. »På for­sva­ret har jeg helt til­lid til, at det vil Claus Hjort Fre­de­rik­sen og­så kun­ne nå at få på plads in­den jul,« si­ger fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.