»Jeg vil jo ger­ne bli­ve her et styk­ke tid end­nu«

Berlingske Tidende - - NYHEDER KOLESTEROL -

Li­ge­som en halv mil­li­on an­dre dan­ske­re får Pe­ter An­der­sen, 63 år, stat­i­ner for at re­du­ce­re sit ko­leste­rol­tal, og det er der god grund til.

Som 50-årig hav­de han en lil­le blod­prop i hjer­nen, og hans far dø­de af en hjer­te-lun­ge-blod­prop, da han var 68 år.

»Jeg kom­mer fra en fa­mi­lie, hvor hjer­te-kar-syg­dom­me går i arv. Selv har jeg og­så haft for højt blod­tryk og et for højt ko­leste­rol­tal, men det hja­el­per stat­i­ner­ne med at hol­de ne­de, så jeg for­hå­bent­ligt kan få lov at bli­ve her et styk­ke tid end­nu,« si­ger Pe­ter An­der­sen.

Selv om man­ge dan­ske­re al­le­re­de i dag får den liv­red­den­de ko­leste­rol­be­hand­ling, ty­der me­get imid­ler­tid på, at end­nu fle­re bur­de få pil­ler­ne.

Et me­get stort an­tal dan­ske­re, syv pro­cent af den voks­ne be­folk­ning, har et højt ni­veau af trig­ly­ce­ri­der i blo­det, hvil­ket mar­kant øger de­res ri­si­ko for at ud­vik­le hjer­te­syg­dom­me, vi­ser en ny un­der­sø­gel­se om­talt på den­ne si­de.

Hidtil har la­e­ger­ne ik­ke re­a­ge­ret på det tal, men har pri­ma­ert haft fo­kus på én ty­pe ko­leste­rol, LDL – og­så kendt som det »le­de ko­leste­rol«. Men nu bør de og­så have øje på trig­ly­ce­ri­der­ne, me­ner for­sker­ne.

Pe­ter An­der­sen be­gynd­te at ta­ge stat­i­ner­ne, for­di hans LDL-tal, det »le­de« ko­leste­rol, var for højt. Det var no­get over fem, men nu er det ne­de på 3,8, vi­ste den se­ne­ste må­ling, og det har han det godt med.

»Det er jo dér, det helst skal lig­ge. Et højt ko­leste­rol­tal er ik­ke godt for krop­pen og er med til at få åre­ne til at kal­ke til. Ud over pil­ler­ne går jeg og­så til spin­ning og styr­ke­tra­e­ning i mo­tions­cen­tret for at hol­de kon­di­tio­nen ved li­ge. Jeg er jo sta­dig en ung mand på 63 år,« si­ger han.

I Hjer­te­for­e­nin­gen me­ner forsk­nings­chef Gun­nar Gisla­son, at stu­di­et rej­ser en me­get vig­tig pro­blem­stil­ling i for­hold til, hvor­dan man fin­der ud, hvem der har en for­hø­jet ri­si­ko for at ud­vik­le hjer­te-kar-syg­dom­me. I dag ind­går pa­ra­me­tre som blod­tryk, al­der ryg­ning og to­tal ko­leste­rol. Men de ram­mer ik­ke per­fekt.

»Vi skal se na­er­me­re på, hvad vi skal gø­re for de per­so­ner, som har et iso­le­ret for­hø­jet trig­ly­ce­rid­ni­veau, og som el­lers ik­ke op­fyl­der kri­te­ri­er­ne for at få igang­s­at stat­in-be­hand­ling el­ler an­den in­ter­ven­tion,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.