VERMUND: »VI ER VED AT ØDELAEGGE HAVMILJØET«

For­man­den for Nye Bor­ger­li­ge er sta­er­kt ue­nig med mi­ni­ste­ren, der ik­ke vil for­by­de, at man bru­ger sand fra Øre­sund til byg­ge­ri. »Det er vir­ke­lig en ka­ta­stro­fe,« si­ger hun.

Berlingske Tidende - - NYEHEDER - Af Si­mon Freies­le­ben sifh@ber­ling­s­ke.dk

For­man­den for Nye Bor­ger­li­ge er sta­er­kt ue­nig med mil­jø­mi­ni­ste­ren, der ik­ke vil for­by­de, at man bru­ger sand fra Øre­sund til byg­ge­ri.

Nu blan­der en mar­kant bor­ger­lig stem­me sig i re­ge­rin­gens in­ter­ne ue­nig­hed om sandsug­ning i Øre­sund. Nye Bor­ger­li­ges le­der, Per­nil­le Vermund, går ind for at for­by­de prak­sis­sen, hvor man hen­ter sand op fra hav­bun­den for at bru­ge det i byg­ge­in­du­stri­en.

Der­med mel­der hun sig ind i en uma­ge al­li­an­ce be­stå­en­de af lo­ka­le er­hvervs­fi­ske­re, de Kon­ser­va­ti­ves mil­jøord­fø­rer, Met­te Abild­gaard, og Sve­ri­ges mil­jø­mi­ni­ster, Ka­ro­li­na Skog fra Mil­jö­par­ti­et de Grö­na, samt or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Gre­en Pea­ce og Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, der al­le øn­sker en be­skyt­tel­se af na­tu­ren i Øre­sund.

»Jeg er ik­ke mil­jø­fa­scist på no­gen må­de, og jeg an­er­ken­der, at vi ik­ke kan und­gå at sa­et­te af­tryk på na­tu­ren. Men her er der alt­så et helt unikt hav­mil­jø, som vi er ved at ødelaegge,« si­ger Per­nil­le Vermund til Ber­ling­s­ke.

De­bat­ten om, hvor­vidt sandsug­ning i Øre­sund skal for­by­des, er star­tet, ef­ter at den sven­ske mil­jø­mi­ni­ster kri­ti­se­re­de Dan­mark for sta­dig at til­la­de prak­sis­sen. I Sve­ri­ge blev det for­budt for 35 år si­den, da det kan ha­ve sto­re kon­se­kven­ser for dy­re­li­vet.

Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V) er imid­ler­tid lodret ue­nig i, at der er be­hov for et for­bud mod sandsug­ning. Der er al­le­re­de la­vet en stram­ning af reg­ler og krav til fir­ma­er, der fo­re­ta­ger rå­sto­find­vin­ding fra hav­bun­den.

»Med den fart, ud­vik­lin­gen af bl.a. Kø­ben­havn har, er der brug for byg­ge­ma­te­ri­a­ler og rå­stof­fer. At hen­te dem i Øre­sund gi­ver på den bag­grund god me­ning,« skri­ver han i en mail til Ber­ling­s­ke med hen­vis­ning til ud­byg­nin­gen af Nord­havn, der er del­vist gen­nem­ført med sand fra Øre­sund.

Ha­vet er og­så na­tur

Per­nil­le Vermund forta­el­ler, at hun al­tid har haft et na­ert for­hold til van­det i kraft af hen­des op­va­ekst na­er van­det med en far, der ar­bej­de­de som er­hvervs­fi­sker. Hen­des mod­stand mod sandsug­ning stam­mer til­ba­ge fra 2014, da hun stil­le­de op for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti til Fol­ke­tin­get.

Her tog hun ud sam­men med er­hvervs­fi­ske­re og dyk­ke­re fra om­rå­det for selv at se na­er­me­re på kon­se­kven­ser­ne af sandsug­nin­gen. Det, hun så på bun­den, cho­ke­re­de hen­de.

»In­den jeg så det, ta­enk­te jeg, at det he­le nok var lidt bla­est op. Men det er vir­ke­lig en ka­ta­stro­fe. De har fjer­net alt, hvad der er af liv på ka­em­pe are­a­ler af hav­bun­den,« si­ger hun og fort­sa­et­ter:

»Hvis man sej­ler rundt i Øre­sund, kan der va­e­re mas­ser af fisk bå­de før og ef­ter hul­ler­ne. Men li­ge om­kring hul­ler­ne er der ba­re helt dødt – som i in­tet liv over­ho­ve­det.«

Der­for sen­der hun nu en åben in­vi­ta­tion til Es­ben Lun­de Lar­sen om at ta­ge med hen­de på dyk­ker­tur og få syn for sa­gen.

»Jeg har en dyk­ker og en båd klar og vil ger­ne in­vi­te­re mi­ni­ste­ren med ud. Han kan selv­føl­ge­lig og­så få et prø­ve­dyk, så vi er sik­re på, at han over­le­ver dyk­ket,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Jeg er sik­ker på, at hvis mi­ni­ste­ren be­va­e­ger sig va­ek fra sit skri­ve­bord og kom­mer ned og med eg­ne øj­ne ser ska­den og de kon­se­kven­ser, det har for na­tu­ren, så vil han ind­se, at det ik­ke er hold­bart at ødelaegge na­tu­ren i Øre­sund.«

Es­ben Lun­de Lar­sen har i øje­blik­ket in­gen kom­men­ta­rer til, om han har ta­enkt sig at ta­ge mod Ver­munds in­vi­ta­tion.

Fi­sker fryg­ter for frem­ti­den

De sid­ste 13 år har 43-åri­ge Max Chri­sten­sen va­e­ret er­hvervs­fi­sker i Øre­sunds­om­rå­det ud for Ved­ba­ek. Han le­ver sta­dig af at sej­le ud i den 14-me­ter lan­ge fi­skebåd »Lil­li Kirk«, men han har ma­er­ket kon­se­kven­ser­ne af sandsug­nin­gen på na­ert hold.

»For nog­le år si­den blev der kørt rig­tig hårdt på ude for­an Ved­ba­ek, for­di de skul­le ud­vi­de en mo­le i Kø­ben­havn. Alt, hvad der lig­ger i det sto­re om­rå­de, er fuld­sta­en­dig split­tet ad. Vi hav­de nog­le ste­der, hvor vi kun­ne fi­ske torsk. Det er et over­stå­et ka­pi­tel nu,« si­ger han.

Han støt­ter der­for og­så et for­bud mod sandsug­ning, da han me­ner, at det har for sto­re kon­se­kven­ser. Kon­se­kven­ser, der kan ma­er­kes i lang tid.

»Ud for Ved­ba­ek er der nog­le om­rå­der, hvor der sidst blev su­get for 50 år si­den. Der er en to­talt død, sort mud­der­bund den dag i dag,« forta­el­ler han.

Max Chri­sten­sen forta­el­ler, at han og hans kol­le­ger fryg­ter, at Øre­sund på la­en­ge­re sigt li­der sam­me ska­eb­ne som »skra­e­k­ek­semp­let« Kø­ge Bugt, som har for­svin­den­de få er­hvervs­fi­ske­re til­ba­ge i om­rå­det.

Per­nil­le Vermund øn­sker et for­bud mod sandsug­ning i Øre­sund. Hun har der­for in­vi­te­ret Es­ben Lun­de Lar­sen med på en dyk­ker­tur i Øre­sund. Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.