»KULTUREN SKAL IK­KE DEGRADERES«

Bri­ti­ske fri­vil­li­ge hos Is­la­misk Stat og al-Qa­e­da skal ik­ke ha­ve lov til at kom­me hjem. De skal »eli­mi­ne­res« i Sy­ri­en og Irak, si­ger den bri­ti­ske for­svars­mi­ni­ster. Eli­te­sol­da­ter har få­et en »kill«-li­ste, si­ger for­svarskil­der til me­die.

Berlingske Tidende - - NYEHEDER - Af Poul Høi hoi@ber­ling­s­ke.dk

Al­ter­na­ti­vet blev be­skyldt for at va­el­ge den nem­me løs­ning, da de tog kul­tur- og fri­tids­borg­mester­po­sten i Kø­ben­havn. Men hvad ta­en­ker borg­me­ster?

Min hold­ning er, at en død ter­r­o­rist kan ik­ke ska­de Stor­bri­tan­ni­en Gavin Wil­li­am­son, bri­tisk for­svars­mi­ni­ster

De­bo­rah Phip­ps hå­ber, at hen­des søn kom­mer hjem. Hun er godt klar over, at han sik­kert skal for en bri­tisk dom­stol og må­ske i fa­engsel, men »han er ung, og så vil han da va­e­re i li­ve,« som hun har sagt til Daily Te­le­graph.

Men den bri­ti­ske for­svars­mi­ni­ster er ue­nig. Bri­ti­ske over­lø­be­re skal »eli­mi­ne­res«.

»Jeg me­ner ik­ke, at no­gen ter­r­o­rist – uan­set om de kom­mer fra vo­res land el­ler an­dre lan­de – skal ha­ve lov til at ven­de til­ba­ge. Vi skal gø­re, hvad vi kan, for at eli­mi­ne­re den trus­sel,« si­ger for­svars­mi­ni­ster Gavin Wil­li­am­son til Daily Mail.

»For at si­ge det li­geud. Min hold­ning er, at en død ter­r­o­rist kan ik­ke ska­de Stor­bri­tan­ni­en.«

Det er dår­ligt nyt for De­bo­rah Phip­ps og de an­dre bri­ti­ske fa­mi­lie­med­lem­mer, som hå­be­de at se de­res søn­ner og døtre, brød­re og sø­stre, igen.

Chan­cer­ne for at få dem hjem var i for­vej­en spink­le. De har skul­let over­le­ve luft­bom­bar­de­men­ter og kam­pe, og de har skul­let und­gå selv­mord­s­ak­tio­ner. Der­ef­ter skal de le­ven­de ud af Sy­ri­en el­ler Irak og den lan­ge vej hjem. Og nu fø­jer den bri­ti­ske »kill«-po­li­tik sig så til li­sten af for­hin­drin­ger.

Iføl­ge en før­en­de ta­en­ket­ank er mindst 850 bri­ti­ske ma­end og kvin­der rejst til Sy­ri­en og Irak for at støt­te Is­la­misk Stat el­ler al-Qa­e­da. The Sou­fan Cen­ter skøn­ner, at halv­de­len af bri­ter­ne er vendt hjem, at 150 er dø­de, og at 270 fort­sat er i Irak og Sy­ri­en.

Gavin Wil­li­am­son si­ger ik­ke i in­ter­viewet med Daily Mail no­get om, hvor­dan hans sol­da­ter skal gø­re det, men iføl­ge Sun­day Ti­mes ope­re­rer om­kring 100 bri­ti­ske kom­man­do­sol­da­ter i Irak og Sy­ri­en. De er ind­delt i små mo­bi­le en­he­der, som er em­bed­ded med kur­di­ske el­ler iraki­ske styr­ker og har få­et ud­le­ve­ret en »kill«-li­ste med 200 nav­ne på bri­ti­ske ji­ha­di­ster. De på­ga­el­den­de er for far­li­ge at få hjem til Stor­bri­tan­ni­en, si­ger en for­svarskil­de til avi­sen.

Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten for­sø­ger at hol­de styr på de bri­ti­ske ji­ha­di­ster og ko­or­di­ne­rer med luft­vå­be­net, og selv hvis de flyg­ter til f.eks. Af­g­ha­ni­stan, kan en dro­ne nå dem, si­ger Gavin Wil­li­am­son.

I selv­mord­s­bil for at mø­de Al­lah

Den bri­ti­ske vi­ceu­den­rigs­mi­ni­ster, Rory Stewart, sag­de i sid­ste må­ned til BBC, at den slags men­ne­sker har »kap­pet en­hver for­bin­del­se til Stor­bri­tan­ni­en«, og at de ud­gør en »al­vor­lig trus­sel mod os,« samt at »den ene­ste må­de at ta­ck­le dem på – det er i stort set hvert ene­ste til­fa­el­de at dra­e­be dem.«

Kri­ti­ke­re me­ner, at en så­dan or­dre er imod fol­ke­ret­ten, og at selv krigs­for­bry­de­re og for­ra­e­de­re skal stil­les for en dom­stol. Om­vendt pe­ger for­ta­ler­ne for or­dren på FNs char­ter, som si­ger, at et land har ret til at for­sva­re sig selv mod et fo­re­stå­en­de an­greb. Når en per­son slut­ter sig til Is­la­misk Stat el­ler al-Qa­e­da i en krigszo­ne, er ved­kom­men­de de fa­cto et kom­men­de an­greb.

Lucas Kin­ney er til­sy­ne­la­den­de sta­dig i Sy­ri­en, og da han er en søn af den so­li­de bri­ti­ske mid­delklas­se og den ene­ste hvi­de bri­te, som har slut­tet sig til is­la­mi­ster­ne, på­kal­der han sig sa­er­lig op­ma­er­k­som­hed.

Kin­ney vok­se­de op i Lon­dons vel­ha­ven­de for­sta­e­der. Hans far er fil­min­struk­tør, og Lucas gik i en ka­tolsk bør­ne­ha­ve og sko­le. I lø­bet af de før­ste sko­le­år blev fora­el­dre­ne skilt, skri­ver Daily Te­le­graph.

Han stu­de­re­de se­ne­re ara­bi­sk på Uni­ver­si­ty of Le­eds, men drop­pe­de ud, kon­ver­te­re­de til is­lam, an­lag­de is­la­mistska­eg, kla­ed­te sig i en dis­h­dasha, og i 2014 for­svandt han.

Han duk­ke­de op i Sy­ri­en, og i en is­la­mi­stisk pro­pa­gan­davi­deo har han blandt an­det for­talt, at han var ble­vet hårdt sår­et un­der et mortéran­greb, men at han ka­em­pe­de vi­de­re.

En norsk do­ku­men­ta­rist fil­me­de ham sid­ste år. I fil­men var Kin­ney ae­l­det man­ge fle­re år end de bi­o­lo­gi­ske, hans an­sigt hav­de tabt en­hver ung­dom­me­lig­hed, hans hud var mørk­net, og han hav­de til­sy­ne­la­den­de far­vet sit rød­mos­se­de ska­eg sort. Han tal­te la­engsels­fuldt om den dag, hvor han skul­le kø­re mod fjen­den i en selv­mord­s­bil fyldt med bom­ber, tryk­ke på knap­pen – og slut­te sig til Al­lah.

Gavin Wil­li­am­son, den bri­ti­ske for­svars­mi­ni­ster, vil helst eli­mi­ne­re bri­ter, der har ka­em­pet for IS. Fo­to: Pe­ter Ni­cholls/Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.