TRUMP VIL HA­VE APPLES PENGEBJERG TIL USA

Den kom­men­de ame­ri­kan­ske skat­tere­form åb­ner for, at ver­dens ri­ge­ste sel­skab, Ap­ple, kan tra­ek­ke me­re end 1.500 mil­li­ar­der kro­ner til­ba­ge til USA og be­ta­le un­der 15 pro­cent i skat af de man­ge mil­li­ar­der mod op mod 35 pro­cent i dag. Det sva­rer til en skat­te

Berlingske Tidende - - NYEHEDER - Af Jakob Us­sing jaku@ber­ling­s­ke.dk

Den kom­men­de ame­ri­kan­ske skat­tere­form åb­ner for, at ver­dens ri­ge­ste sel­skab, Ap­ple, kan tra­ek­ke me­re end 1.500 mil­li­ar­der kro­ner til­ba­ge til USA.

Der er svim­len­de sum­mer på spil, når det hand­ler om ver­dens ri­ge­ste sel­skab Ap­ple og den stor­sti­le­de, ame­ri­kan­ske skat­tere­form. Et vig­tigt ele­ment i skat­tere­for­men er så­le­des at lok­ke Ap­ple og an­dre ame­ri­kan­ske gi­gan­ter til at brin­ge enor­me mil­li­ard­be­løb, der er par­ke­ret i ud­lan­det, til­ba­ge til USA til en me­get la­ve­re be­skat­ning end den nu­va­e­ren­de.

Ale­ne Ap­ple har iføl­ge sel­ska­bets se­ne­ste regn­skab ca. 1.590 mil­li­ar­der kro­ner kon­tant i uden­land­ske dat­ter­sel­ska­ber, og iføl­ge kre­dit­vur­de­rings­sel­ska­bet Moo­dy’s vil Apples bjerg af kon­tan­ter par­ke­ret uden for USA sand­syn­lig­vis run­de 1.800 mil­li­ar­der kro­ner ved årets ud­gang. Og ta­ger man al­le de ame­ri­kan­ske sel­ska­ber med, er be­lø­bet svim­len­de 12.000 mil­li­ar­der kro­ner. Det er me­re end fem gan­ge den sam­le­de dan­ske øko­no­mi i 2017.

Det­te er alt­sam­men ind­tje­ning, der over­ve­jen­de er skabt uden for USA og be­talt me­get lidt skat af an­dre ste­der. Iføl­ge ame­ri­kansk lov­giv­ning skal pen­ge­ne be­skat­tes i USA, så snart de tra­ek­kes hjem, hvil­ket har få­et de ame­ri­kan­ske gi­gan­ter til at par­ke­re sto­re sum­mer i skat­te­frie ter­ri­to­ri­er som ek­sem­pel­vis den bri­ti­ske ka­nalø Jer­sey.

Lok­ke­mid­let i skat­tere­for­men er en sats på un­der 15 pro­cent for de mil­li­ar­der, der tra­ek­kes til­ba­ge til USA, mod en of­fi­ci­el skat­te­sats på 35 pro­cent i dag, der ef­fek­tivt dog ty­pisk lig­ger i ni­veau­et 27-29 pro­cent.

Og med ud­ga­ver af skat­tere­for­men fra Se­na­tet og Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus, der lig­ger re­la­tivt ta­et på hin­an­den, ty­der me­get på, at en en­de­lig skat­tere­form kan va­e­re på plads til un­der­skri­vel­se af pra­esi­dent Do­nald Trump in­den jul. Skat­te­sat­sen ly­der på hen­holds­vis 14,0 pro­cent og 14,5 pro­cent for de pen­ge, der tra­ek­kes hjem, i de to for­slag, der i dis­se da­ge for­e­nes til ét.

Ka­em­pe skat­te­let­tel­se

Er­hvervsa­vi­sen Fi­nan­ci­al Ti­mes har sam­men med en skat­te­pro­fes­sor reg­net på det og kom­mer frem til, at Ap­ple kan spa­re så me­get som i om­eg­nen af 300 mil­li­ar­der kro­ner – ved en skat­te­sats på 14,5 pro­cent i ste­det for den nu­va­e­ren­de, hvis al­le 1.590 mil­li­ar­der kro­ner tra­ek­kes til­ba­ge til USA.

Og Apples le­del­se har ty­de­ligt in­di­ke­ret, at sel­ska­bet vil tra­ek­ke en be­ty­de­lig del af de man­ge mil­li­ar­der hjem til USA, når en mar­kant skat­tere­form er gen­nem­ført.

»Vi brin­ger det ik­ke til­ba­ge, før der er en fair sats,« sag­de top­chef Tim Cook til Was­hin­g­ton Post sid­ste år.

Apples fi­nans­di­rek­tør, Luca Ma­e­stri, har sagt, at sel­ska­bet ser frem til at kun­ne brin­ge pen­ge til­ba­ge, for­di de så kan bru­ges til at ud­be­ta­le ud­byt­te til ak­tio­na­e­rer­ne.

I dag står Ap­ple i den na­er­mest ab­sur­de si­tu­a­tion, at sel­ska­bet op­ta­ger enor­me lån ved salg af ob­liga­tio­ner for over­ho­ve­det at kun­ne ud­be­ta­le ud­byt­te, selv om det er ver­dens i sa­er­klas­se ri­ge­ste sel­skab. Det skyl­des ale­ne, at det bed­re kan be­ta­le sig at lå­ne til ud­be­ta­lin­ger­ne end at tra­ek­ke mil­li­ar­der­ne i ud­lan­det hjem ved den nu­va­e­ren­de skat­te-

sats og bru­ge dem til at ud­be­ta­le ud­byt­te.

Et kig på Apples se­ne­ste regn­skab forta­el­ler og­så, at sel­ska­bets skat­te­be­ta­lin­ger i ud­lan­det er gan­ske be­gra­en­se­de i for­hold til sel­ska­bets enor­me ind­tje­ning uden for USA.

Det frem­går end­vi­de­re, at 780 mil­li­ar­der kro­ner af pen­geb­jer­get mu­lig­vis vil bli­ve truk­ket hjem til USA en dag, mens 810 mil­li­ar­der kro­ner na­ep­pe ven­der hjem, da de for­ven­tes ge­nin­ve­ste­ret i ud­lan­det.

»Vi har in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til den ame­ri­kan­ske skat­tere­form og hjem­brin­gel­se af pen­ge,« op­ly­ser en talskvin­de for Ap­ple i Eu­ro­pa til Ber­ling­s­ke.

Et usik­ker­hed­s­e­le­ment er og­så Ap­ple og Ir­lands slags­mål med EUs dan­ske kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er, Mar­gret­he Ves­ta­ger, der har kra­e­vet, at Ap­ple be­ta­ler ca. 100 mil­li­ar­der kro­ner ek­stra i skat til Ir­land for pe­ri­o­den 2004-2013. Iføl­ge Ves­ta­ger har en sa­er­lig lu­kra­tiv skat­te­af­ta­le for Ap­ple i Ir­land be­ty­det, at Ap­ple vis­se år har be­talt un­der én pro­cent i skat i Ir­land. Den sag vil bli­ve af­gjort ved EU-Dom­sto­len i de kom­men­de år.

Dja­ev­len er i de­talj­en

Men hvad Ap­ple og de an­dre ame­ri­kan­ske gi­gan­ter som Mi­cro­soft og Goog­le en­der med at gø­re, er sta­dig uvist, for­kla­rer Ri­chard La­ne, der er un­der­di­rek­tør hos Moo­dy’s og står for kre­dit­vur­de­rings­sel­ska­bets ana­ly­ser af pen­geb­jer­ge­ne.

Da USA til­ba­ge i 2004 i en pe­ri­o­de åb­ne­de for at hjem­brin­ge mil­li­ar­der til en sa­er­lig lav skat­te­sats, var det så­le­des un­der ti pro­cent af sel­ska­ber­ne, der be­nyt­te­de sig af mu­lig­he­den, og de sto­re IT-gi­gan­ter trak kun ni pro­cent af de­res pen­ge i ud­lan­det hjem.

»Det er me­get sva­ert at si­ge, hvor me­get af de over­søi­ske pen­ge­stab­ler sel­ska­ber som Ap­ple vil brin­ge til­ba­ge, hvis skat­tere­for­men kom­mer på plads. Dja­ev­len er i de­talj­en, når det kom­mer til skat­te­lov­giv­ning. Da dø­ren blev åb­net for at brin­ge pen­ge hjem i 2004, gjor­de de fle­ste sel­ska­ber det ik­ke, for­di det ik­ke gav øko­no­misk me­ning på grund af be­tin­gel­ser­ne,« si­ger Ri­chard La­ne til Ber­ling­s­ke.

»Når det er sagt og med for­be­hold for unø­digt kom­pli­ce­ret skat­te­lov­giv­ning, tror jeg, at de fle­ste sel­ska­ber vil brin­ge så man­ge pen­ge som mu­ligt hjem in­den for ram­mer­ne af re­for­men,« til­fø­jer han.

Ef­ter Ap­ple er det iføl­ge Moo­dy’s Mi­cro­soft, Goog­le, Ci­sco og Ora­c­le, der har flest pen­ge par­ke­ret i uden­land­ske dat­ter­sel­ska­ber. Mi­cro­soft ven­tes ved årets ud­gang at ha­ve 880 mil­li­ar­der kro­ner, mens Goog­le vil ha­ve et pengebjerg på 650 mil­li­ar­der kro­ner.

USAs pra­esi­dent Do­nald Trumps stor­sti­le­de skat­tere­form har bl.a. til for­mål at gø­re det me­re at­trak­tivt for gi­gan­ter som f.eks. Ap­ple at be­ta­le skat i USA. Fo­to: Jo­nat­han Ernst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.