Skat­teud­spil er end­nu et hug til LA og let­tel­ser i top­pen

Iføl­ge et la­ek­ket ud­kast til en skat­te­af­ta­le med DF er let­tel­ser af mar­gi­nalskat­ten helt va­ek. »Eb­be­rød bank,« ly­der det fra CEPOS.

Berlingske Tidende - - NYHEDER SKATTEAFTALE - Af Bent Wint­her bewi@ber­ling­s­ke.dk

Re­ge­rin­gens skat­tere­form teg­ner iføl­ge et la­ek­ket ud­spil til at bli­ve end­nu en lus­sing til Li­be­ral Al­li­an­ce og be­stra­e­bel­ser­ne på at let­te mar­gi­nalskat­ten – skat­ten af den sidst tjen­te kro­ne – for dem, der tje­ner mest. Først røg pla­ner­ne om at nedsa­et­te top­skat­te­pro­cen­ten med fem pro­cent­po­int, så røg tan­ker­ne om at ha­e­ve gra­en­sen for, hvor­når man be­ta­ler top­skat. Nu teg­ner det til, at og­så den del af re­ge­rin­gens skat­teud­spil, som hand­ler om at fjer­ne gra­en­sen for be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get, bli­ver pil­let ud af den en­de­li­ge skat­tere­form. Det vil­le ha­ve sa­en­ket mar­gi­nalskat­ten for dem, der tje­ner mest med 2,7 pro­cent­po­int.

Det er bran­da­er­ger­ligt, me­ner man i den li­be­ra­le ta­en­ket­ank CEPOS, for­di det be­ty­der, at der ik­ke la­en­ge­re er no­gen syn­der­lig ef­fekt af re­for­men på va­ekst og be­ska­ef­ti­gel­se. Let­tel­ser af mar­gi­nalskat­ten i top­pen har ge­ne­relt stør­re ef­fekt på at få fle­re i ar­bej­de end let­tel­ser i bun­den.

»Skat­tere­for­men er ryk­ket end­nu me­re i ret­ning af at let­te i bun­den,« si­ger che­fø­ko­nom i CEPOS Mads Lund­by Han­sen og til­fø­jer:

»Der gen­nem­fø­res til­sy­ne­la­den­de pa­ent sto­re skat­te­let­tel­ser må­lt i en hi­sto­risk dansk sam­men­ha­eng, men rent øko­no­misk er der me­get lil­le ef­fekt af dem. Det er for­ment­lig det mu­li­ges kunst rent po­li­tisk, men øko­no­misk gi­ver det ik­ke me­gen me­ning i for­hold til va­ekst og be­ska­ef­ti­gel­se.«

CEPOS har gen­nem­gå­et et ud­spil til en skat­tere­form, som er la­ek­ket til dag­bla­det Po­li­ti­ken. Iføl­ge det er let­tel­ser på per­sonskat­ten isa­er ret­tet mod lav- og mel­le­mind­kom­ster. Et nyt jobfradrag på 30 pro­cent af løn­nen – dog højst 16.000 kr. om året – må­l­ret­tes dem, der tje­ner over 160.000 kro­ner år­ligt og aftrap­pes grad­vist for dem, der tje­ner mel­lem 350.000 kr. og 510.000 kr. om året.

Størst ge­vinst til højt­løn­ne­de

Iføl­ge Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets eg­ne tal vil jobfradra­get be­ty­de, at ar­bejds­ud­bud­det for­mind­skes med 1.500 per­so­ner, for­di den ne­ga­ti­ve ef­fekt af aftrap­nin­gen – at man mi­ster fradrag ved at tje­ne en lil­le smu­le me­re – over­sti­ger ef­fek­ten af, at det bed­re kan be­ta­le sig at ar­bej­de for per­so­ner på dag­pen­ge og kon­tant­hja­elp.

»Det nye jobfradrag er ren Eb­be­rød Bank. Man bru­ger om­kring fi­re mia. kr. på no­get, der re­du­ce­rer be­ska­ef­ti­gel­sen med 1.500 per­so­ner,« si­ger Mads Lund­by Han­sen.

I re­ge­rin­gens op­rin­de­li­ge skat­teud­spil vi­ste be­reg­nin­ger, at det vil­le øge ar- bejds­ud­bud­det med om­kring 7.500 per­so­ner. Hvis det la­ek­ke­de ud­spil bli­ver til vir­ke­lig­hed, vil det tal iføl­ge CEPOS bli­ve langt min­dre. Iføl­ge af­taleud­ka­stet vil der des­u­den bli­ve ind­ført et hø­je­re fradrag for pen­sions­ind­be­ta­lin­ger de sid­ste 15 år før pen­sio­nen og ar­bejds­gi­ver­be­talt fri mo­bil­te­le­fon vil ik­ke la­en­ge­re va­e­re skat­teplig­tig.

Et an­det va­e­sent­ligt ele­ment i det la­ek­ke­de af­taleud­kast er en for­hø­jel­se af det ek­si­ste­ren­de be­ska­ef­ti­gel­ses­fradrag, som skal sti­ge til cir­ka 54.000 kr. frem mod 2023. Sam­ti­dig ha­e­ves gra­en­sen, så man får fradra­get ind­til en år­sind­komst på 510.000 ste­det for som nu ved 450.000.

Det ele­ment ha­ef­ter di­rek­tør i AE-Rå­det Lars An­der­sen sig ved. Det be­ty­der, at de højst løn­ne­de med en ind­komst over 510.000 i kro­ner og ører får den stør­ste let­tel­se.

»Det er sta­dig de højt­løn­ne­de der får de stør­ste ge­vin­ster, for­di al­le dem, der lig­ger over 510.000 og­så får den skat­te­let­tel­se. Så det er for­kert at sa­el­ge det som no­get for de la­ve­st­løn­ne­de,« si­ger Lars An­der­sen.

Han in­drøm­mer dog, at den af­ta­le, der teg­ner sig, ik­ke er så ska­ev som re­ge­rin­gens op­rin­de­li­ge ud­spil.

»Grund­la­eg­gen­de sy­nes jeg ik­ke, at der er be­hov for de her skat­te­let­tel­ser. De ud­for­drin­ger, vi har, lig­ger an­dre ste­der,« me­ner Lars An­der­sen.

Bid for bid sluk­kes An­ders Samu­el­sens og re­sten af Li­be­ral Al­li­an­ces top­skat­tedrøm­me. Ar­kiv­fo­to: Sa­rah Chri­sti­ne Nør­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.