#Me­too i la­e­ge­ver­de­nen: Er du ty­pen, som »bol­ler dig til tops?«

Yn­gre la­e­ge be­ret­ter om sår­en­de be­ma­er­k­nin­ger med seksu­el­le un­der­to­ner – ik­ke mindst fra kvin­de­li­ge kol­le­ger. La­e­ge­or­ga­ni­sa­tion over­ve­jer en un­der­sø­gel­se af pro­ble­mer­ne, som og­så er på dags­or­de­nen blandt la­e­ger i Sve­ri­ge.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Flem­m­ing Ste­en Pe­der­sen step@ber­ling­s­ke.dk

Det fo­re­går blandt jour­na­li­ster, det fo­re­går i filmver­de­nen, og det fo­re­går og­så i sund­heds­va­e­se­net. #Me­too-fa­eno­me­net sa­et­tes nu og­så til de­bat i la­e­ge­ver­de­nen, hvor en la­e­ge og ph.d.-stu­de­ren­de står frem og be­ret­ter om upas­sen­de og sår­en­de be­ma­er­k­nin­ger med seksu­el­le un­der­to­ner fra ik­ke mindst kvin­de­li­ge kol­le­ger.

I et de­bat­ind­la­eg på Uge­skrif­tet.dk be­skri­ver Julie Ma­ck­en­hau­er, hvor­dan en kvin­de­lig over­la­e­ge med en skarp to­ne forta­el­ler hen­de, at der fin­des »to slags yn­gre kvin­de­li­ge la­e­ger«:

»Du ved, den opad­stra­e­ben­de, langt-frem­me-i-sko­e­ne-ty­pe, som bol­ler sig til tops, og så de an­dre, der ar­bej­der del­tid, som ik­ke la­eg­ger én in­ter­es­se­ti­me, og un­der­gra­ver vo­res fag ved kon­stant at va­e­re sy­ge­meld­te el­ler på bar­sel. »Hvem af dem er du,« lød spørgs­må­let. I et an­det til­fa­el­de kvit­te­re­de en kvin­de­lig kol­le­ga for de kon­tak­ter, Julie Ma­ck­en­hau­er hav­de for­mid­let til hen­de i ud­lan­det, med be­ma­er­k­nin­gen:

»Jeg skal li­ge vi­de, hvor man­ge at dem hér, du har knal­det med, for man kan jo un­dre sig over, hvor­dan du er kom­met så langt så hur­tigt«.

Ind­la­eg­get kom­mer, sam­ti­dig med at det ame­ri­kan­ske Ti­me Ma­ga­zi­ne net­op har kå­ret »tavs­heds­bry­de­re« i for­bin­del­se med blandt an­det #Me­too-kampag­nen mod se­x­chi­ka­ne som »Årets Per­son« i kølvan­det på an­kla­ger om seksu­el­le over­greb, ret­tet mod film­pro­du­cen­ten Har­vey We­in­ste­in.

Der har og­så va­e­ret fo­kus på pro­ble­mer­ne i vo­res na­bo­lan­de. I Sve­ri­ge har der iføl­ge den sven­ske ud­ga­ve af Da­gens Me­di­cin va­e­ret be­ret­nin­ger fra fle­re kvin­de­li­ge la­e­ger om si­tu­a­tio­ner, hvor de er ble­vet kra­en­ket el­ler ud­sat for seksu­el­le over­greb på ar­bejds­plad­sen.

I en grup­pe på Kvin­de­li­ge La­e­gers Fore­ning Fa­ce­book-si­de i Sve­ri­ge, som på få da­ge fik 500 med­lem­mer, har det des­u­den va­e­ret drøf­tet, om man skul­le en­ga­ge­re sig i #Me­too-kampag­nen.

Her­hjem­me har der bl.a. va­e­ret an­kla­ger om se­x­chi­ka­ne mod Zen­tro­pas Pe­ter Aal­ba­ek Jen­sen, og i Dan­marks Jour­na­list­for­bund (DJ) er tre an­sat­te ble­vet sus­pen­de­ret i for­bin­del­se med en sag, hvor DJ ud over an­kla­ger om seksu­el­le kra­en­kel­ser mod to stu­den­ter­med­hja­el­pe­re og­så har få­et kri­tik fra en ra­ek­ke tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re for at ha­ve haft en us­und kul­tur.

Iføl­ge ind­la­eg­get på Uge­skrif­tet.dk er der og­så mand­li­ge kol­le­ga­er, som er kom­met med upas­sen­de be­ma­er­k­nin­ger. Blandt an­dre en over­la­e­ge, som kig­ge­de på sin pa­tient og sag­de:

»Se, der kom­mer den smuk­ke­ste yn­gre la­e­ge vi har. Du kan bli­ve rask ba­re af at kig­ge på hen­de«.

Julie Ma­ck­en­hau­er un­der­stre­ger og­så, at hun har mødt langt flest pro­fes­sio­nel­le ma­end i sin kar­ri­e­re, li­ge­som hun un­der­stre­ger »mi­ne med­sø­stres bi­drag til mi­ne uhel­di­ge forta­el­lin­ger«.

Hun fø­ler sig ik­ke som et of­fer, men som et vid­ne, der be­kra­ef­ter, at kulturen i la­e­ge­ver­de­nen kan va­e­re »rå­d­den«, og at magtstruk­tu­rer­ne og hieraki­et i sund­heds­va­e­se­net desva­er­re gør det til et »slar­af­fen­land for de magtsy­ge«.

Der­for ef­ter­ly­ser hun og­så en de­bat om pro­ble­met og op­for­drer »sy­ste­met« til at la­ve et »360-gra­ders ef­ter­syn«.

Der er og­så ved at kom­me fo­kus på pro­ble­met i de hjem­li­ge la­e­ge­or­ga­ni­sa­tio­ner.

»På bag­grund af det sto­re fo­kus i så­vel Sve­ri­ge som Nor­ge, og ik­ke mindst in­vol­ve­rin­gen af sund­heds­va­es­net dér, er der over­vej­el­ser i gang om en un­der­sø­gel­se blandt vo­res med­lem­mer,« si­ger for­man­den for Yn­gre La­e­ger, Ca­mil­la Rat­hcke, i en skrift­lig ud­ta­lel­se til Ber­ling­s­ke.

I Over­la­e­ge­for­e­nin­gen vur­de­rer for­mand Lis­beth Lintz, at om­gang­sto­nen fak­tisk har aen­dret sig i po­si­tiv ret­ning, i takt med at der er kom­met fle­re kvin­der i fa­get. Hun op­fat­ter og­så dét, der be­skri­ves i ind­la­eg­get, som no­get, der hand­ler me­re om mis­brug af magt og po­si­tion sna­re­re end seksu­el chi­ka­ne.

»Men det er og­så al­vor­ligt. Man må ik­ke ned­gø­re kol­le­ger på den må­de. Der­for op­for­drer vi og­så til – og ar­bej­der på – at folk skal si­ge fra, hvis de op­le­ver no­get som det­te. Folk skal op­fø­re sig or­dent­ligt over for hin­an­den, og over­la­e­ger skal sør­ge for, at der er en god to­ne og et godt ar­bejds­mil­jø på af­de­lin­gen,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.