Jerus­a­lem be­slut­ning va­ek­ker uro

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Al­lan Sø­ren­sen er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Mel­le­mø­sten. AL­LAN SØ­REN­SEN

Vold­som­me pro­te­ster i Mel­le­mø­sten. Is­ra­elsk ju­bel. Trumps an­er­ken­del­se af Jerus­a­lem som Is­ra­els ho­ved­stad va­ek­ker vold­som de­bat ver­den over. La­es Ber­ling­s­kes ana­ly­ser fra Jerus­a­lem og Was­hin­g­ton – og en du­el mel­lem to fol­ke­tings­med­lem­mer.

Der er min­dre end 300 me­ter mel­lem vold­som­me pa­la­esti­nen­si­ske de­mon­stra­tio­ner og spon­ta­ne is­ra­el­ske gla­e­des­ud­brud i Jerus­a­lem. Fra plad­sen un­der det gi­gan­ti­ske Stars and Stripes, som kom­mu­ne­kon­to­ret har ha­engt op til ae­re for Do­nald Trump, er det mu­ligt at hø­re de­mon­stra­tio­ner­ne ved Da­ma­s­kuspor­ten.

Kon­tra­sten mel­lem øst og vest – mel­lem pa­la­esti­nen­si­ske ara­be­re og jø­di­ske is­ra­e­le­re – i Jerus­a­lem er slå­en­de.

Do­nald Trumps an­er­ken­del­se af Jerus­a­lem som Is­ra­els ho­ved­stad gi­ver gen­lyd i he­le by­en.

Pa­la­esti­nen­ser­ne fø­ler sig bed­ra­get af den vig­tig­ste ma­eg­ler i freds­pro­ces­sen, mens Is­ra­el fø­ler sig styr­ket.

Men al­le­re­de nu, hvor fo­kus er ret­tet mod de­mon­stra­tio­ner og mu­li­ge op­trap­nin­ger af vol­den, be­gyn­der par­ter­ne at ga­et­te på, hvad Trumps sym­bol­ske ta­le vil ka­ste af sig frem­over. De dra­ma­ti­ske pa­la­esti­nen­si­ske ud­ta­lel­ser om, at »hel­ve­des po­r­te« har åb­net sig, og at to­stats­løs­nin­gen er død, er for­ven­te­de. Det sam­me ga­el­der den is­ra­el­ske eu­fori.

Beg­ge par­ter for­sø­ger at hi­ve mest mu­lig po­li­tisk vin­ding ud af Trumps er­kla­e­ring. Men beg­ge par­ter ved og­så, at den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent snart ven­tes at bars­le med sin egen freds­plan for den hidtil ulø­se­li­ge kon­flikt. Og hvis der tid­li­ge­re har her­sket tvivl om, hvor­vidt Trump er som de tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske pra­esi­den­ter, der ik­ke mag­te­de at pres­se par­ter­ne til en freds­af­ta­le, så sig­na­le­rer Trumps ta­le, at han ik­ke er som si­ne for­ga­en­ge­re. Han hand­ler og er ik­ke bleg for at stil­le sig på tva­ers. Og det gør bå­de Is­ra­el og pa­la­esti­nen­ser­ne nervø­se. For in­gen øn­sker at stå på den nej-si­gen­de si­de, når Trump pra­e­sen­te­rer sin freds­plan.

Så mens de pa­la­esti­nen­si­ske de­mon­stran­ter går på ga­den, og un­ge is­ra­e­le­re spil­ler gu­i­tar og syn­ger Jerus­a­lem-san­ge, ret­tes fo­kus på Trumps na­e­ste skridt.

Og al­le­re­de nu er Is­ra­els pre­mi­er­mi­ni­ster, Benja­min Ne­ta­ny­a­hu, og det pa­la­esti­nen­si­ske selv­sty­res pra­esi­dent, Ma­h­moud Ab­bas, ved at gø­re op med sig selv, hvor høj en pris de vil be­ta­le.

Ne­ta­ny­a­hu hå­ber, at Trumps an­er­ken­del­se af Jerus­a­lem og ta­et­te for­hold til Is­ra­el vil be­skyt­te Is­ra­el mod frem­ti­di­ge ame­ri­kan­ske krav. Sam­ti­dig hå­ber Ma­h­moud Ab­bas, at den skar­pe pa­la­esti­nen­si­ske og re­gio­na­le kri­tik af ta­len vil få Trump til at ind­se, at pa­la­esti­nen­ser­ne og­så skal til­go­de­ses i frem­ti­den.

Fak­tum er, at in­gen af par­ter­ne ved, hvil­ke krav Trumps freds­vi­sion vil om­fat­te. Men de ved, at det er en helt an­den sag at si­ge nej til Trump, end det var at kø­re Ba­ra­ck Oba­ma og Jo­hn Ker­ry tra­et­te med al­le mu­li­ge und­skyld­nin­ger.

Og der­for fryg­ter de beg­ge, at ta­len om Jerus­a­lem blot er en fors­mag på den be­slut­som­hed, der må­ske ven­ter for­u­de, når bå­de Is­ra­el og pa­la­esti­nen­ser­ne vil bli­ve bedt om at tra­ef­fe van­ske­li­ge valg, den dag USA pra­e­sen­te­rer sin freds­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.