Der­for an­er­ken­der Trump Jerus­a­lem som is­ra­elsk ho­ved­stad

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Mi­cha­el Bjer­re er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i USA. MI­CHA­EL BJER­RE

Pra­esi­dent Do­nald Trump har med sin be­slut­ning om at an­er­ken­de Jerus­a­lem som Is­ra­els ho­ved­stad og at flyt­te USAs am­bas­sa­de til den hel­li­ge by fra Tel Aviv end­nu en gang vist, at han ik­ke vi­ger til­ba­ge fra at op­fyl­de si­ne mest kon­tro­ver­si­el­le valg­løf­ter.

Han trak USA fra kli­maaf­ta­len i Pa­ris trods kraf­ti­ge ad­vars­ler fra eu­ro­pa­ei­ske al­li­e­re­de. Han af­vi­ser at støt­te Ira­naf­ta­len trods kraf­ti­ge ad­vars­ler fra al­li­e­re­de. Og nu ek­se­kve­rer han valg­løf­tet om Jerus­a­lem trods kraf­ti­ge ad­vars­ler om, at det kan få spa­en­din­ger­ne til at vok­se i he­le Mel­le­mø­sten og ødelaegge et­hvert håb om fred.

Men hvor­for gør Do­nald Trump det så trods de man­ge ad­vars­ler?

For det før­ste øn­sker han at stå som en pra­esi­dent, der uan­set kon­se­kven­ser­ne står ved si­ne løf­ter. Selv slog han i gårs­da­gens ta­le om Is­ra­el og­så på, at tid­li­ge­re pra­esi­den­ter har »fejl­et og ik­ke le­ve­ret«.

»Men det gør jeg i dag,« un­der­stre­ge­de han.

Trump har i vir­ke­lig­he­den et godt ar­gu­ment for sin be­slut­ning. For i 1995 gjor­de Kon­gres­sen det til lov, at pra­esi­den­ten skal flyt­te am­bas­sa­den til Jerus­a­lem fra Tel Aviv. Ene­ste mu­lig­hed for at und­slå sig har li­ge si­den lovens ved­ta­gel­se va­e­ret, at pra­esi­den­ten hver sjet­te må­ned har un­der­skre­vet en er­kla­e­ring om, at det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re af hen­syn til den na­tio­na­le sik­ker­hed. Og det gjor­de så bå­de Bill Cl­in­ton, Ge­or­ge W. Bush og Ba­ra­ck Oba­ma. Da Trump før­ste gang stod over for val­get i ju­ni, un­der­skrev han kun mod­stra­e­ben­de er­kla­e­rin­gen, skri­ver The New York Ti­mes.

Trumps egen svi­ger­søn og rå­d­gi­ver, Ja­red Kus­h­ner, som selv er jø­de og står i spid­sen for pra­esi­den­tens freds­pro­ces i Mel­le­mø­sten, ar­gu­men­te­re­de så­le­des den­gang for, at en flyt­ning af am­bas­sa­den på det­te tids­punkt kun­ne be­sva­er­lig­gø­re den nye Trum­pad­mi­ni­stra­tions be­stra­e­bel­ser på at sik­re fred, for­di den ik­ke hav­de haft tid nok til at sik­re sig go­de for­bin­del­ser i re­gio­nen.

Uden­rigs­mi­ni­ster Rex Til­ler­son og for­svars­mi­ni­ster Jim Mat­tis har iføl­ge The New York Ti­mes he­le ti­den ad­va­ret Trump imod an­er­ken­del­sen af Jerus­a­lem som ho­ved­stad. De fryg­ter kon­se­kven­ser­ne for ame­ri­kan­ske diplo­ma­ter og trop­per i ud­lan­det.

Men Trump valg­te til sidst at over­hø­re ad­vars­ler­ne og på ny imø­de­kom­me de kon­ser­va­ti­ve re­li­gi­øse i USA, der stem­te ham til mag­ten. Pra­esi­dent Trumps be­slut­ning kan og­så ses som en tak til jø­di­ske do­no­rer, der pum­pe­de mil­li­o­ner i hans valg­kampag­ne, og som han selv sva­er­me­de om­kring li­ge fra be­gyn­del­sen af sin kampag­ne. Hvor­ef­ter blandt an­det Shel­don Adel­son, jø­disk man­ge­mil­li­ar­da­er og ka­si­no­e­jer, do­nore­de 20 mio. dol­lar til en ko­mité, der støt­te­de Trumps kampag­ne. Han gav og­så det stør­ste be­løb til Trumps indsa­et­tel­se i ja­nu­ar – fem mio. dol­lar. I går be­tal­te pra­esi­den­ten til­ba­ge.

Og i tors­dags­ud­ga­ven af The New York Ti­mes in­dryk­ke­de Den Re­pu­bli­kan­ske Jø­di­ske Ko­mité en helsi­desan­non­ce med et bil­le­de af Trump, der be­der, med en ka­lot på ho­ve­d­et og sin hånd på Gra­e­demu­ren.

»Pra­esi­dent Trump,« hed­der over­skrif­ten. »Du lo­ve­de. Du le­ve­re­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.