Spørgs­må­let om re­ge­rings­mag­ten split­ter ty­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter

I Ber­lin ka­em­per so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for at nå til enig­hed med sig selv. Par­ti­et frem­står split­tet og pra­e­get af uro ef­ter Mar­tin Schulz’ til­na­er­mel­ser til An­gela Mer­kel.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Tro­els He­e­ger tr­he@ber­ling­s­ke.dk Tro­els He­e­ger er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Tys­kland

Al­le­re­de ved ind­gan­gen til Mes­se­cen­ter Süd i Ber­lin er den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ven­stre­fløj i fa­erd med at ad­va­re de til­strøm­men­de par­ti­med­lem­mer om fa­ren ved at slå pjal­ter­ne sam­men med An­gela Mer­kel i en ny re­ge­ring. »SPD er til for men­ne­ske­ne, ik­ke for at va­e­re skø­de­hund for CDU,« ly­der det na­er­mest be­sva­er­gen­de fra en grå­hå­ret her­re, der ud­de­ler pam­flet­ter med over­skrif­ten »In­gen stor ko­a­li­tion«.

Det gik dog ik­ke, som den vre­de mand øn­ske­de, da et stort fler­tal af de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske på tors­da­gens par­ti­kon­gres i Ber­lin stem­te for at åb­ne en dør for for­hand­lin­ger om et re­ge­rings­sam­ar­bej­de med An­gela Mer­kels CDU.

Ef­ter de kuld­sej­le­de for­hand­lin­ger mel­lem An­gela Mer­kels kri­sten­de­mo­kra­ter, de Grøn­ne og de li­be­ra­le i FDP, vend­te SPD-for­mand Mar­tin Schulz for godt en uge si­den på en tal­ler­ken og åb­ne­de trods tid­li­ge­re ud­mel­din­ger for at op­ta­ge for­hand­lin­ger med Mer­kel. Men i bag­lan­det va­ek­ker ud­sig­ten ik­ke be­gej­string. Der­for for­søg­te Schulz og­så at over­be­vi­se de frem­mød­te om, at SPD vil stil­le hår­de be­tin­gel­ser for at slå pjal­ter­ne sam­men med An­gela Mer­kel.

»Vi skal ik­ke re­ge­re for en­hver pris. Men det må hel­ler ik­ke va­e­re så­dan, at vi for en­hver pris ik­ke vil i re­ge­ring,« si­ger Schulz, da han ud på ef­ter­mid­da­gen ind­ta­ger ta­ler­sto­len i Ber­lin. Ud­sig­ter­ne til so­ci­al­de­mo­kra­tisk del­ta­gel­se i end­nu en re­ge­ring med An­gela Mer­kel va­ek­ker dog ik­ke li­ge­frem be­gej­string blandt del­ta­ge­re på so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­dag.

»Par­ti­et er ty­de­ligt split­tet. Nog­le si­ger, at hvis vi tra­ek­ker os ud af for­hand­lin­ger­ne, så duk­ker so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes sig for de­res an­svar. An­dre si­ger, at hvis der bli­ver ta­le om end­nu en stor ko­a­li­tion, så har SPD skif­tet me­ning ad­skil­li­ge gan­ge og frem­står ut­ro­va­er­digt. I øje­blik­ket er det som et valg mel­lem pe­st og ko­le­ra,« si­ger det me­ni­ge par­ti­med­lem Mar­got Bi­er­gans til Ber­ling­s­ke.

Eu­ro­pas for­e­ne­de sta­ter

I en sta­er­kt pro­eu­ro­pa­ei­sk ta­le slog Schulz til lyd for at re­a­li­se­re ide­en om Eu­ro­pas for­e­ne­de sta­ter in­den 2025. EU har iføl­ge den par­ti­for­man­den akut brug for en ny trak­tat, og med­lem­slan­de, der ik­ke øn­sker me­re uni­on, bør indstil­le sig på at for­la­de det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de, lød det bidsk fra Schulz.

Mens den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­le­del­se for­kla­rer til­na­er­mel­ser­ne til Mer­kel med hen­vis­ning til par­tiets hi­sto­ri­ske an­svar for Eu­ro­pa, er sta­dig fle­re gra­es­rød­der og me­ni­ge par­ti­med­lem­mer vold­somt skep­ti­ske over for ud­sig­ten til end­nu et re­ge­rings­sam­ar­bej­de med kri­sten­de­mo­kra­ter­ne. Ik­ke mindst blandt yn­gre so­ci­al­de­mo­kra­ter er mod­stan­den mod »den sto­re ko­a­li­tion« sta­er­kt ud­pra­e­get. »For os un­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter er det vig­tigt, at par­ti­da­gen en­der med en klar af­vis­ning af end­nu en stor ko­a­li­tion med CDU,« si­ger Ann-Kah­trin Zi­e­rau, der sam­men med en min­dre grup­per par­ti­fa­el­ler er rejst fra Leipzig til Ber­lin for at på­vir­ke dis­kus­sio­nen om SPDs frem­tids­per­spek­ti­ver. »Vi har prø­vet det i ad­skil­li­ge år, og det er ik­ke gå­et godt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.