Kø­ben­havn kan ik­ke va­e­re det sto­re buscir­kus be­kendt

Berlingske Tidende - - NYHEDER INFRASTRUKTUR - NATHALIE OSTRYNSKI

Der fin­des et lil­le, mun­tert hjør­ne af Kø­ben­havn, hvor tra­fik­si­tu­a­tio­nen er så gro­tesk, at det me­re gi­ver min­del­ser om snur­ren­de ka­o­ti­ske Mum­bai end gen­nem­re­gu­le­re­de Dan­mark.

Zoom ind på kants­te­nen ved In­ger­s­levs­ga­de li­ge over for DGI-by­en ved Ho­ved­ba­ne­går­den. Her af­går de så­kald­te fjer­n­bus­ser med desti­na­tion mod eu­ro­pa­ei­ske ho­ved­sta­e­der og by­er i Jyl­land. På hver­da­ge – med stor stress. I we­e­ken­der – til­sat fuld­sta­en­digt ka­os.

Her for­sø­ger de sto­re, tun­ge turist­bus­ser at be­va­e­ge sig me­re smi­digt end en 19-årig bal­let­dan­ser, når de for­sø­ger at pa­ral­lel­par­ke­re de man­ge ki­lo på en stra­ek­ning, hvor ven­ten­de bi­ler bag­ved er ved at eks­plo­de­re af un­der­trykt ro­ad-ra­ge.

Her bli­ver turi­ster los­set di­rek­te af på cy­kel­stien med den pit­to­re­ske ud­sigt til et trå­d­hegn ind mod togspo­re­ne. Der­ef­ter hø­rer de den hva­e­sen­de lyd fra kø­ben­hav­ner­ne, der ar­rigt kom­men­te­rer turi­ster­nes for­vir­ren­de gå­se­gang.

Va­ers­go! Vel­kom­men til Kø­ben­havn.

Isi­len­de regn, hård kuling og strid bla­est får de rej­sen­de lov til at stå og ven­te uden tag over ho­ve­d­et med bus­bil­let­ten i hån­den. Når bus­ser­ne en­de­lig har mast sig på plads, be­gyn­der for­hin­drings­lø­bet langs vej­en ef­ter den ret­te bus, for­di der in­gen num­me­re­re­de hol­de­plad­ser el­ler in­for­ma­tions­tav­ler er.

Jeg cyk­ler hver dag for­bi det­te bund­pin­li­ge hjør­ne af stor­by­en. Må­ned for må­ned har jeg iagt­ta­get, hvor­dan ma­eng­den af bus­pas­sa­ge­rer og nye bus­sel­ska­ber med bil­li­ge rej­se­til­bud sy­nes at vok­se. DSBs ver­dens­fjer­ne pri­ser er (hel­dig­vis!) ble­vet over­ha­let in­denom af en­tre­prenan­te men­ne­sker, der bil­ligt frag­ter men­ne­sker mod Jyl­land og Fyn. Sam­ti­dig får Kø­ben­havn be­søg af godt­folk fra he­le Eu­ro­pa, der sta­dig ser bus­sen som al­ter­na­tivt til en dy­re­re fly­bil­let.

Jeg har selv med nød og na­ep­pe und­gå­et at va­el­te alt fra mi­dal­dren­de ma­end med stå­l­far­ve­de bril­ler til un­ge med ste­net blik og dre­ad­lo­cks im­por­te­ret di­rek­te fra hen­holds­vis Fre­de­ri­cia og Ber­lin, for­di de er va­det di­rek­te ud for­an mig. Jeg har i ren sur­mu­len­de pro­test skra­emt ma­eng­der af ita­li­en­ske stu­de­ren­de i dy­nejak­ker, der vist nok li­der af en sa­er­lig form for des­o­ri­en­te­ring.

Om som­me­ren bli­ver he­le om­rå­det fors­køn­net af sto­re ma­eng­der af af­fald og ef­ter­lad­te cy­kel­vog­ne og ind­købs­vog­ne, når sult­ne ty­per fra Ru­ma­e­ni­en har va­e­ret for­bi ho­ved­sta­den.

Jeg har i we­e­ken­der selv ven­tet på at hen­te den jy­ske del af fa­mi­li­en på In­ger­s­levs­ga­de og be­vid­net, hvor­dan bi­ler fo­re­ta­ger u-ven­din­ger, bus­ser bak­ker, og folk lø­ber over vej­en i ét stort mo­der­ne spil klud­der­mut­ter.

Jeg flyt­te­de til Kø­ben­havn i be­gyn­del­sen af år 2000. Den­gang af­gik nog­le af fjer­n­bus­ser­ne fra den nu ned­lag­te, gam­le Ny El­leb­jerg Sta­tion. Si­den da har de va­e­ret hen­vist til di­ver­se kants­te­ne rundt om i by­en. I an­dre eu­ro­pa­ei­ske stor­by­er har man ter­mi­na­ler med ven­tesal og toilet­fa­ci­li­te­ter. Selv i en by som Svend­borg har man for­må­et at af­sa­et­te et are­al i for­la­en­gel­se af ba­ne­går­den til bus­ser­ne.

Nu forta­el­ler Kø­ben­havns Kom­mu­ne, at den er i di­a­log med sta­ten om en fjer­n­bus­ter­mi­nal, men da­to­en er end­nu ik­ke sat. Til­ba­ge står: Hvor la­en­ge kan vi va­e­re det fort­sat­te buscir­kus be­kendt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.