Kvin­de be­na­eg­ter le­je­mord­s­plan mod ka­e­re­ste

En 58-årig kvin­de fra Hel­lerup med si­ci­li­ansk bag­grund er an­kla­get for drabs­for­søg. Hun for­søg­te an­gi­ve­ligt at be­stil­le en le­je­mor­der via det mør­ke in­ter­net. I dag af­hø­res ka­e­re­sten, Ser­gio.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ru­ne Lyk­ke Øgen­da­hl, Ritzau

No­gen vil ef­ter alt at døm­me gø­re det af med den si­ci­li­an­ske po­li­ti­mand Ser­gio. No­gen vil ha­ve ham skudt med en lyd­da­em­pet pi­stol. Og no­gen har åben­bart va­e­ret vil­lig til at be­ta­le me­re end 29.000 kro­ner i den di­gi­ta­le va­lu­ta bitco­in for at få det gjort.

Det ly­der må­ske som brud­styk­ker fra en tju­bang­kri­mi, men ik­ke de­sto min­dre er det ele­men­ter­ne i en dansk rets­sag.

Tors­dag blev ho­ved­linjer­ne i den us­a­ed­van­li­ge sag om et på­stå­et le­je­mord be­stilt på en ma­fi­a­si­de rul­let op i Ret­ten i Lyng­by. En 58-årig kvin­de fra Hel­lerup er un­der an­kla­ge for at ha­ve be­stilt et drab på sin ka­e­re­ste.

»Jeg hav­de in­tet mo­tiv. Jeg hav­de al­le mo­ti­ver til at hol­de ham i li­ve. Jeg el­sker man­den. Han er det vig­tig­ste i mit liv, na­est ef­ter mi­ne børn,« lød det fra kvin­den un­der tors­da­gens af­hø­ring.

To forta­el­lin­ger om ha­en­del­ses­for­lø­bet står over for hin­an­den. To forta­el­lin­ger, som ik­ke beg­ge kan va­e­re san­de. Men to forta­el­lin­ger, som hver isa­er er sa­er­de­les spek­taku­la­e­re.

Ankla­ge­myn­dig­he­dens forta­el­ling ly­der, at kvin­den fra ef­ter­å­ret 2016 og frem til marts i år plan­lag­de at få ka­e­re­sten myr­det. Via det mør­ke in­ter­net – alt­så ano­nymt og uden at sa­et­te di­gi­ta­le spor – af­gav hun en be­stil­ling på en si­de kal­det Cri­me Bay by Che­chen Mob.

Or­dren gik på, at Ser­gio skul­le myr­des, og der var blandt an­det in­struk­ser om, hvor han bo­e­de, og der var med­sendt et bil­le­de af den si­ci­li­an­ske po­li­ti­mand

»Den­ne her ski­de­rik har øde­lagt mit liv og øde­lagt så man­ge men­ne­sker, at han ik­ke fortje­ner at le­ve,« lød det blandt an­det i or­dren, som var af­gi­vet af en per­son un­der da­ek­nav­net »Mi­ster Right«.

Det var 12. marts, at »Mi­ster Right« be­stil­te dra­bet, og nog­le da­ge se­ne­re ske­te der en over­før­sel i 4,1 bitco­in, hvil­ket på det tids­punkt sva­re­de til cir­ka 29.300 kro­ner.

Den di­gi­ta­le va­lu­ta hav­de kvin­den frem­skaf­fet ef­ter et mø­de med en mand kal­det Eli­as på Nør­report Sta­tion. Eli­as fik en ku­vert med kon­tan­ter, og sam­ti­dig sør­ge­de han for, at kvin­den fik en bitco­in-kon­to.

Men no­gen fulg­te med i, hvad der ske­te, og ita­li­ensk po­li­ti kom på spo­ret af drabs­pla­ner­ne. Ser­gio kun­ne ud fra det med­send­te bil­le­de se, at det var et, som han hav­de få­et ta­get i Dan­mark, da han var sam­men med kvin­den. Og på den må­de kom hun i sø­ge­ly­set.

Så­dan ly­der ankla­ge­myn­dig­he­dens hi­sto­rie. Kvin­dens er an­der­le­des.

Vist in­drøm­mer hun, at hun mød­tes med Eli­as, og vist in­drøm­mer hun, at for­hol­det mel­lem hen­de og Ser­gio in­di­mel­lem kør­te på de hø­je nag­ler. Men de er beg­ge fra Si­ci­li­en, og der­ne­de er tem­pe­ra­men­tet of­te il­tert.

Kvin­den be­ret­ter om en mystisk per­son – en mand kal­det »Luc«. For­ment­lig er han al­ba­ner. Ham mød­te hun i for­å­ret 2016, da hun sad på en ba­enk på Kult­or­vet i Kø­ben­havn og spi­ste en ho­t­dog. Han hen­vend­te sig, og de faldt i snak.

I lø­bet af et år mød­te de hin­an­den 10-15 gan­ge. Han var vist lidt in­ter­es­se­ret i hen­de, men hun el­ske­de kun Ser­gio – trods fle­re til­fa­el­de af ut­ro­skab. Sam­men tal­te hun og »Luc« om hen­des for­hold til Ser­gio.

Le­je­mord­s­be­stil­lin­gen må va­e­re sat i sce­ne af »Luc«, me­ner kvin­den. Det var ham, som fik hen­de til at ar­ran­ge­re et mø­de med Eli­as for at kø­be bitco­in. Og det var og­så ham, som hav­de di­ver­se adres­ser på det mør­ke in­ter­net, som po­li­ti­et ef­ter­føl­gen­de har fun­det på sed­ler hos kvin­den.

Kvin­den tro­e­de blot, at »Luc« vil­le hy­re no­gen til at skyg­ge Ser­gio og se, om han var hen­de ut­ro.

Kvin­den ken­der ik­ke »Lucs« adres­se. Hun har hel­ler ik­ke no­get num­mer på ham.

Fre­dag skal Ser­gio af­gi­ve for­kla­ring over for ret­ten. Der ven­tes dom i sa­gen 15. de­cem­ber.

Den her ski­de­rik har øde­lagt mit liv. Fra be­stil­lin­gen af­sendt på in­ter­net­si­den Cri­me Bay af en »Mi­ster Right«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.