Til­freds an­kla­ger: Skat-an­sat snød al­le skat­tey­der­ne

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Det er kun på sin plads, at en tid­li­ge­re an­sat i Skat tors­dag er ble­vet idømt seks års fa­engsel for svin­del med re­fu­sion af ud­byt­teskat.

Så­dan ly­der det fra spe­ci­a­lankla­ger Stig Flei­s­cher, der har va­e­ret den ene af to an­kla­ge­re i sa­gen.

»Der er ble­vet la­vet bed­ra­ge­ri af sa­er­lig grov be­skaf­fen­hed. Det er der­med al­le skat­tey­der­nes pen­ge, der er for­s­vun­det,« si­ger han.

Den 68-åri­ge, der har ar­bej­det for Skat, fik seks års fa­engsel for groft bed­ra­ge­ri med re­fu­sion af ud­byt­teskat, mens hans go­de ven, der modt­og re­fu­sion af ud­byt­teskat for 37,4 mio. kr., mens han bo­e­de i USA, fik fem års fa­engsel.

Det var ankla­ge­myn­dig­he­dens op­fat­tel­se, at den 68-åri­ge mis­brug­te sin stil­ling i Skat til at sny­de, og den op­fat­tel­se del­te by­ret­ten.

Sa­gen be­gynd­te at rul­le i 2016, da 68-åri­ge Sven Jør­gen Ni­el­sen fik ransa­get sin bo­lig i Hels­ing­borg af svensk po­li­ti.

Her fandt man bi­lag fra Skat, der vi­ste, at der var ble­vet ud­be­talt 37,4 mil­li­o­ner kro­ner i re­fu­sion af ud­byt­teskat til et uden­land­sk sel­skab ni år tid­li­ge­re.

Pen­ge­ne gik til Tor­ben Wul­ff Di­leng, der er ble­vet idømt fem års fa­engsel.

Bre­vet blev la­vet for at vi­se ven­nen, hvad hans ar­bej­de gik ud på, har han for­kla­ret i sa­gen. Men den køb­te ret­ten ik­ke.

»Jeg er me­get til­freds med de to straf­fe, der er ble­vet ud­må­lt,« si­ger Stig Flei­s­cher.

Den 68-åri­ge har for­kla­ret, at kon­trol­len i Skats af­de­ling, der be­hand­le­de re­fu­sion af ud­byt­teskat, var elen­dig.

Det men­te an­kla­ge­myn­dig­he­den var en ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed. Det sam­me gjor­de alt­så Ret­ten i Glo­strup. Beg­ge ma­end na­eg­ter al­le for­hold i sa­gen. De an­ke­de da og­så på ste­det af­gø­rel­sen til lands­ret­ten.

I alt er sta­ten ble­vet bed­ra­get for me­re end 12 mil­li­ar­der kro­ner i sa­ger om snyd med re­fu­sion af ud­byt­teskat, me­ner myn­dig­he­der­ne.

Og­så i den sto­re sag har Bag­mand­spo­li­ti­et rejst sig­tel­se mod Sven Jør­gen Ni­el­sen. Det er ik­ke of­fent­lig­he­den kendt, hvil­ken rol­le po­li­ti­et her mista­en­ker den 68-åri­ge for at ha­ve spil­let.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.