Po­li­tisk stjer­ne tra­ek­ker sig ef­ter se­xankla­ger

De­mo­kra­ter­nes Al Fran­ken, der var na­evnt som et bud på par­tiets pra­esi­dent­kan­di­dat i 2020, tra­ek­ker sig som se­na­tor ef­ter se­xankla­ger. Men hvad med Trump og Mo­o­re?

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Af Mi­cha­el Bjer­re mic@ber­ling­s­ke.dk Mi­cha­el Bjer­re er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i USA.

Den de­mo­kra­ti­ske se­na­tor Al Fran­ken har an­non­ce­ret, at han in­den for de na­e­ste uger vil tra­ek­ke sig ef­ter an­kla­ger om, at han har ud­sat en ra­ek­ke kvin­der for seksu­el chi­ka­ne. Hans be­slut­ning kom­mer da­gen ef­ter, at et fler­tal af de de­mo­kra­ti­ske se­na­to­rer er­kla­e­re­de, at han bur­de for­la­de Se­na­tet.

He­le bal­la­den er et hårdt slag for De­mo­kra­ter­ne, da Al Fran­ken la­en­ge ik­ke blot har va­e­ret en af par­tiets mest po­pu­la­e­re se­na­to­rer. Der er til­li­ge ble­vet talt om, at han kun­ne va­e­re et bud på par­tiets pra­esi­dent­kan­di­dat i 2020.

Sa­gen mod Al Fran­ken er en ud­lø­ber af den ver­den­s­oms­pa­en­den­de #Me­Too-kampag­ne. Kvin­de­li­ge se­na­to­rer fra hans eget par­ti er gå­et i spid­sen for at få Al Fran­ken til at tra­ek­ke sig.

»Nok er nok,« sag­de den de­mo­kra­ti­ske se­na­tor Kir­sten Gil­li­brand for­le­den på et pres­se­mø­de iføl­ge Was­hin­g­ton Post.

»Vi er nødt til at tra­ek­ke en streg i san­det og si­ge, at in­tet af det er okay, in­tet af det er ac- cep­ta­belt. Som fol­ke­valg­te le­de­re bør vi ab­so­lut hol­de et hø­je­re ni­veau, ik­ke et la­ve­re ni­veau, og vi bør grund­la­eg­gen­de va­erds­a­et­te kvin­der.«

Blandt an­det har en kvin­de an­kla­get Al Fran­ken for gri­nen­de at ha­ve ta­get el­ler fo­re­gi­vet at ta­ge hen­de på bryster­ne uden på tø­jet. Et fo­to do­ku­men­te­re­de se­an­cen.

Sa­gen står dog i kon­trast til an­kla­ger­ne mod den 70-åri­ge Roy Mo­o­re, Re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat ved det ek­stra­or­di­na­e­re se­natsvalg i Ala­ba­ma på tirs­dag, der er un­der an­kla­ge for bl.a. at ha­ve lok­ket en min­dre­årig på 14 år til seksu­el­le hand­lin­ger, mens han selv var i 30er­ne.

Pra­esi­dent Trump, der selv har en stri­be an­kla­ger om seksu­el chi­ka­ne ha­en­gen­de over ho­ve­d­et, har bak­ket op om Mo­o­re, da han fryg­ter, at Re­pu­bli­ka­ner­ne el­lers vil ta­be i Ala­ba­ma og få re­du­ce­ret de­res sna­ev­re fler­tal i Se­na­tet yder­li­ge­re fra 52-48 til 51-49. Fran­ken an­greb og­så Trump un­der sin an­non­ce­ring af sit exit:

»Jeg for­la­der min post, mens en mand, som på en TV-op­ta­gel­se har pra­let med si­ne seksu­el­le an­greb, sid­der i Det Ova­le Va­e­rel­se.«

Re­pu­bli­kan­ske se­na­to­rer som Se­na­tets ma­jo­ri­tets­le­der, Mitch McCon­nell, si­ger nu og­så som Trump, at det er op til Ala­ba­mas be­folk­ning at af­gø­re sa­gen om Mo­o­re, selv om de el­lers hav­de sagt, at han måt­te tra­ek­ke sig el­ler al­ter­na­tivt bli­ve eks­klu­de­ret af Se­na­tet, hvis han bli­ver valgt på tirs­dag.

Al Fran­ken og hans hu­stru, Fran­ni Bryson. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.