Pizza er ble­vet ver­dens­arv

Med pizza­ens ver­dens­her­re­døm­me er der in­gen fa­re for, at den po­pu­la­e­re ita­li­en­ske spi­se ud­dør. Al­li­ge­vel er tra­di­tio­ner­ne i pizza­ens hjem­by Na­po­li net­op ble­vet op­ta­get på UNESCOs Ver­dens­arvs­li­ste.

Berlingske Tidende - - PORTRAET - Af Kim Flyvb­jerg ki­fl@ber­ling­s­ke

Hvis no­gen er i tvivl om, at pizza og Na­po­li hø­rer sam­men, skal man blot lyt­te til de før­ste se­kun­der af De­an Mar­tins udø­de­li­ge hit »That’s Amo­re«: »When the moon hits your eye li­ke a big pizza pie, that’s amo­re!« San­gen fo­re­går i Na­po­li og an­ty­der, at pizza­en er en så ind­gro­et del af by­ens ind­byg­ge­re, at det før­ste, der fal­der dem ind, når de kig­ger på Må­nen, er: »Pizza!«.

Og nu har sy­di­ta­li­e­ner­ne få­et pa­pir på, at de­res stol­te pizza­tra­di­tio­ner er no­get sa­er­ligt. Det na­po­li­tan­ske pizza­hånd­va­erk »Pizzai­uo­lo« er op­ta­get på FNs kul­tu­r­or­ga­ni­sa­tion UNESCOs Ver­dens­arv­li­ste. Det sker ef­ter man­ge års hårdt lob­by­ar­bej­de og en un­der­skrift­sind­sam­ling, hvor godt to mil­li­o­ner pizza­el­ske­re har skre­vet un­der på, at pizza­ba­ger­ne i Na­po­li skal støt­tes – godt hjul­pet på vej af gra­tis pizza.

Al­le­re­de i 1984 grund­lag­de man As­so­ci­a­zi­o­ne Ve­ra­ce Pizza Na­po­le­ta­na (»Den AEg­te Na­po­li­tan­ske Pizza Fore­ning), der har haft til for­mål at be­va­re og be­skyt­te det tra­di­tio­nel­le pizza­ba­ge­ri. At døm­me ef­ter for­e­nin­gens Fa­ce­book-op­da­te­rin­ger tors­dag var der da og­så højt hu­mør i Na­po­li ved of­fent­lig­gø­rel­sen af UNESCOs be­slut­ning.

»Vi gjor­de det! Kun­sten at ba­ge pizza er nu of­fi­ci­elt re­gi­stre­ret!« skrev de, mens den ita­li­en­ske land­brugs­mi­ni­ster, Maurizio Mar­ti­na, twe­e­te­de »Sejr!«

På Det Ita­li­en­ske Kul­turin­sti­tut i Dan­mark mod­ta­ger man og­så an­er­ken­del­sen med stolt­hed:

»Pizza er for­ment­lig ver­dens mest ud­bred­te ita­li­en­ske ord, og det si­ger me­get om, at pizza al­le­re­de er en del af men­ne­ske­he­dens kul­tu­rel­le arv. Men den of­fi­ci­el­le op­ta­gel­se på UNESCOs li­ste er en me­get vig­tig an­er­ken­del­se af en tra­di­tion, der er født og kul­ti­ve­ret i et af Ita­li­ens kul­tu­rel­le hjer­ter, den smuk­ke Na­po­li, og ba­se­ret på man­ge år­hund­re­ders er­fa­rin­ger og hi­sto­ri­er, der er gi­vet vi­de­re fra ge­ne­ra­tion til ge­ne­ra­tion. Ita­li­en er det land med flest ting på UNESCOs li­ster, men vi er sa­er­ligt stol­te af den­ne se­ne­ste pra­e­sta­tion,« si­ger di­rek­tør Fa­bio Rug­gi­rel­lo.

Im­ma­te­ri­el arv

Pizza­hånd­va­er­ket hø­rer til på UNESCOs så­kald­te im­ma­te­ri­el­le el­ler ik­ke-hånd­gri­be­li­ge ver­dens­arvs­li­ste. Li­sten blev ved­ta­get i 2003 og ind­ført i prak­sis i 2008 som et sup­ple­ment til den tra­di­tio­nel­le UNESCOs Ver­dens­arvs­li­ste, der om­fat­ter sa­er­li­ge byg­nin­ger, monu­men­ter og na­tu­r­om­rå­der. På den ik­ke-hånd­gri­be­li­ge li­ste fin­der man bl.a. og­så ar­gen­tinsk tango, tysk or­gel­byg­ge­ri, bra­si­li­ansk ca­po­eira, bel­gisk ølkul­tur, De Dø­des Dag i Me­xi­co og fal­ko­ne­ri i en ra­ek­ke lan­de fra Ma­rok­ko til Mongo­li­et.

Den na­po­li­tan­ske pizza er et af 33 nye fa­eno­me­ner på li­sten, der blev of­fent­lig­gjort tors­dag. Blandt de øv­ri­ge ny­op­tag­ne fa­eno­me­ner fin­der man irsk sa­ek­kepi­bemu­sik, ser­bi­sk fol­ke­dans og po­rtu­gi­si­ske ler­fi­gu­rer fra 1700-tal­let.

»Den na­po­li­tan­ske kun­start ’Pizzai­uo­lo’ er en kuli­na­risk skik, der be­står af fi­re for­skel­li­ge fa­ser, der har med for­be­re­del­sen af dej­en og dens bag­ning i en tra­e­fy­ret ovn,« skri­ver UNESCO i sin indstil­ling af Pizzai­uo­lo og fort­sa­et- ter: »Skik­ken kom­mer fra Na­po­li, hvor om­kring 3.000 pizzai­uo­li­er i dag bor og ar­bej­der og spil­ler en vig­tig rol­le mht. at frem­me so­ci­a­le sam­men­kom­ster og so­ci­alt samva­er på tva­ers af ge­ne­ra­tio­ner. Kend­skab og fa­er­dig­he­der til prak­sis­sen bli­ver pri­ma­ert vi­de­re­gi­vet i pizzai­uo­lo­ens bu­tik, hvor un­ge la­er­lin­ge kan ob­ser­ve­re de­res me­ster ar­bej­de.«

På As­so­ci­a­zi­o­ne Ve­ra­ce Pizza Na­po­le­ta­nas me­get ud­før­li­ge hjem­mesi­de løf­ter for­e­nin­gens pra­esi­dent, Vin­cen­zo Pa­ce, slø­ret for, hvor­dan man ba­ger den be­røm­te pizza:

»He­le pizza­ens hem­me­lig­hed lig­ger i ha­ev­nin­gen af dej­en. Op­skrif­ten? Den fin­des ik­ke, og det ved jeg, for si­den jeg var barn, har jeg la­ert, at en dej ha­e­ver for­skel­ligt ef­ter vej­r­for­hol­de­ne, om det er varmt el­ler koldt, tørt el­ler fug­tigt,« skri­ver han.

Det kan den her­bo­en­de ita­li­e­ner Chri­sti­an Pug­li­si ta­le med om. Han står bag de to Nør­re­bro-ste­der Mira­bel­le, der ba­ger no­get af Kø­ben­havns bed­ste brød, og Ba­est, som har hø­stet stor an­er­ken­del­se for net­op sin pizza, hvor mozza­rel­la­en er hjem­mela­vet. Pug­li­si har tid­li­ge­re ud­talt, at Fran­co Pepes pizza uden for Na­po­li er den bed­ste pizza, han no­gen­sin­de har få­et, men han har in­gen am­bi­tio­ner om at la­ve klas­sisk na­po­li­tansk pizza på Ba­est.

»Vi vil blan­de an­dre mel­ty­per i dej­en, som er til­ga­en­ge­li­ge her, og se, om vi ik­ke kan la­ve en ga­e­ring af dej­en, som er vo­res egen. På den må­de kan vi la­ve en pizza her i Kø­ben­havn, som man ik­ke kan få i Ita­li­en,« sag­de han til mad­ma­ga­si­net Food Re­pu­blic ved åb­nin­gen i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.