Op­bak­ning til Dan­marks kamp for bør­ne­check­en vok­ser i EU

Fem lan­de vil ha­ve EUreg­ler for bør­ne­pen­ge aen­dret. Men der er lang vej, vur­de­rer be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster.

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Klub­ben af lan­de, der bak­ker Dan­mark op i kam­pen om bør­ne­check­en i EU, vok­ser sig stør­re. Se­ne­st har Hol­land meldt sig ind.

Det er mel­din­gen fra be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) ef­ter et mø­de i Bruxel­les.

»Vi har få­et sam­let fle­re lan­de, der bak­ker op om det dan­ske syns­punkt. Tys­kland er en varm støt­te af det spor, vi har lagt. Det er Hol­land, som har få­et ny re­ge­ring, og­så nu,« si­ger han.

Dan­mark har la­en­ge ar­bej­det for at aen­dre EUs reg­ler, så ydel­sen kan sa­en­kes, hvis mod­ta­ge­rens børn bor i ud­lan­det, hvor det er bil­li­ge­re at le­ve end i Dan­mark.

Det ga­el­der ek­sem­pel­vis i Ru­ma­e­ni­en, på­pe­ger mi­ni­ste­ren. Her har den dan­ske bør­ne­check en va­er­di, der er tre gan­ge så stor, som den er i Dan­mark, vur­de­rer han.

Ud over Hol­land og Tys­kland bak­ker og­så Ir­land og Østrig op om det dan­ske syns­punkt.

Og selv om der er lang vej igen, er der op­ti­mis­me at spo­re i mi­ni­ste­rens stem­me ef­ter mø­det.

»Det er ik­ke så­dan, at vi kan slå to stre­ger un­der fa­cit og si­ge, at den er hjem­me.

Nyt for­slag

Men om­vendt be­gynd­te vi med at stå helt ale­ne uden no­gen al­li­e­re­de. Nu har vi trods alt be­va­e­get os lang­somt, men godt fremad,« si­ger han.

Sid­ste år pra­e­sen­te­re­de EU-Kom­mis­sio­nen et for­slag til nye reg­ler for so­ci­a­le ydel­ser i EU. Her blev in­deks­re­gu­le­rin­gen af bør­ne­check­en af­vist.

EUs be­ska­ef­ti­gel­ses­kom­mis­sa­er Ma­ri­an­ne Thys­sen sag­de, at sa­gen dre­jer sig om »pe­a­nuts«. Men der er an­det på spil, me­ner den dan­ske mi­ni­ster.

»Det er ik­ke no­get, der va­el­ter det dan­ske stats- bud­get, men det hand­ler li­ge­så me­get om, hvad der er fair, og hvad der er ri­me­ligt,« si­ger han.

Han me­ner, at sa­gen om så­dan­ne ydel­ser kan på­vir­ke op­bak­nin­gen til EU, si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

»Der må man ba­re si­ge, at der er me­get stor for­skel på, hvad man dis­ku­te­rer her i rå­det, og hvad man så mø­der, når man ta­ger rundt i dan­ske for­sam­lings­hu­se,« si­ger han.

Tal fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et vi­ser, at om­kring 5.000 dan­ske bør­ne­checks blev sendt til an­dre EU-lan­de i 2013 til en pris af 88 mil­li­o­ner kro­ner.

Det er ik­ke no­get, der va­el­ter det dan­ske stats­bud­get, men det hand­ler li­ge­så me­get om, hvad der er fair, og hvad der er ri­me­ligt. Tro­els Lund Poul­sen, be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster (V)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.