Axel­sen drop­per EM og fo­ku­se­rer på All Eng­land

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

De spil­le­re, der i fe­bru­ar skal for­sva­re Dan­marks EM-guld i bad­min­ton, er ble­vet ud­ta­get af den sport­s­li­ge le­del­se i Bad­min­ton Dan­mark, og det er en blan­ding af ung­dom og ru­ti­ne.

På del­ta­ger­li­sten fi­gu­re­rer den dan­ske ver­dens­me­ster i bad­min­ton, Vik­tor Axel­sen, ik­ke. Men det er der en god grund til, forta­el­ler land­stra­e­ner Ken­neth Jo­nas­sen.

»De her­re­sing­ler, vi sen­der til EM i Ka­zan, er sta­er­ke nok til at kun­ne hånd­te­re den op­ga­ve. Vi er pri­vil­e­ge­re­de med man­ge dyg­ti­ge spil­le­re, og det gi­ver Vik­tor (Axel­sen, mu­lig­hed for at ha­ve øget fo­kus på All Eng­land. Des­u­den sy­nes vi, at det er vig­tigt at gi­ve no­get mester­skab­ser­fa­ring til de un­ge spil­le­re, og så gi­ver det for­hå­bent­lig en god mu­lig­hed for, at Jan Ø. Jør­gen­sen kan få sit in­ter­na­tio­na­le co­me­ba­ck.«

Jan Ø. Jør­gen­sen har si­den All Eng­land i marts va­e­ret pla­get af en fod­ska­de og har ik­ke spil­let me­get

red.)

bad­min­ton i år. Han er først be­gyndt at tra­e­ne igen for ny­lig ef­ter et mis­lyk­ket co­me­ba­ck tid­li­ge­re i år. Der­for er det da hel­ler ik­ke sik­kert, at den tid­li­ge­re All Eng­land-sølvvin­der bli­ver klar til EM.

All Eng­land spil­les i marts. Dan­mark er for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­ster bå­de for her­re- og da­me­hold.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.