Dan­mark Rundt-fel­tet skal igen spur­te på Fre­de­riks­berg

Ef­ter at ha­ve vendt ru­ten på ho­ve­d­et i 2017 skal Dan­mark Rundt at­ter af­gø­res på Fre­de­riks­berg i 2018.

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

I2017 brød ar­ran­gø­rer­ne af cy­kel­lø­bet PostNord Dan­mark Rundt med man­ge års tra­di­tion, da man aen­dre­de Fre­de­riks­berg fra at va­e­re mål for sid­ste eta­pe til at va­e­re start­by på 1. eta­pe. Sam­ti­dig blev lø­bet flyt­tet fra det tid­li­ge au­gust til mid­ten af sep­tem­ber for ik­ke at va­e­re i kon­kur­ren­ce med for man­ge løb på ka­len­de­ren. Men lø­bet led un­der vold­somt uvejr, der blandt an­det af­ly­ste en eta­pe.

I 2018-ud­ga­ven er alt til­ba­ge ved det vel­kend­te.

Al­le­re­de sidst i sep­tem­ber i år of­fent­lig­gjor­de løbs­di­rek­tør Jes­per Wor­re, at lø­bet vil­le ven­de til­ba­ge til at bli­ve kørt kort ef­ter Tour de Fran­ce af et par år­sa­ger.

»Det er som­mer­fe­rie, og cy­kel­stem­nin­gen er enorm ef­ter Tour de Fran­ce. Tour de Fran­ce er no­get helt spe­ci­elt i Dan­mark, og så vil folk ger­ne ud og se. Det be­ty­der, at der kom­mer fle­re men­ne­sker,« si­ger han.

Ved gårs­da­gens ru­te­pra­e­sen­ta­tion i Aal­borg var Fre­de­riks­berg at­ter sat på som af­slut­ning ef­ter start i Faxe på sid­ste eta­pe.

»Fem­te og sid­ste eta­pe by­der på en fan­ta­stisk smuk ru­te med start i Faxe, der er med som start­by for før­ste gang i lø­bets hi­sto­rie. Fra Faxe skal ryt­ter­ne blandt an­det om­kring Stevns Kl­int, in­den der af­slut­tes med de tra­di­tions­ri­ge ti om­gan­ge på Fre­de­riks­berg,« si­ger Jes­per Wor­re.

Na­e­ste års løb bli­ver den 28. ud­ga­ve af Dan­mark Rundt, og det er 22. gang, at det slut­ter på Fre­de­riks­berg.

Den tra­di­tions­ri­ge kon­ge­e­ta­pe over Kid­des­vej ved Vej­le bli­ver 2. eta­pe ef­ter at lø­bet har lagt fra land i Aal­borg på 1. eta­pe.

Al­le­re­de nu har Wor­ld Tour-hol­de­ne Asta­na, som har fi­re dan­ske­re i trup­pen, og Sunweb meldt sin an­komst til lø­bet.

Dan­mark Rundt-ar­ran­gø­rer­ne har valgt at føl­ge ten­den­sen i pro­des­sio­nel cy­kel­sport, hvor hol­de­ne kø­rer med fa­er­re ryt­te­re i lø­be­ne. Der­for be­står hver en­kelt hold na­e­ste år kun af seks ryt­te­re.

Det er og­så gjort i et for­søg på at kun­ne til­tra­ek­ke Wor­ld Tour-hold på trods af, at lø­bet lig­ger sam­ti­dig med blandt an­det Wor­ld Tour-lø­be­ne Po­len Rundt og Cla­si­ca San Se­ba­sti­an.

»Det er sim­pelt­hen for, at hol­de­ne så er min­dre pres­se­de. Det er nem­me­re at kom­me med seks mand end med ot­te, når de har fle­re pro­gram­mer,« for­kla­rer Jes­per Wor­re, som hå­ber på en po­si­tiv si­de­ge­vinst ved til­ta­get.

»Jeg tror, det bli­ver et lidt me­re åbent løb, for­di det er sva­e­re­re at kon­trol­le­re med kun seks mand, når du har ta­get fø­rer­trøj­en.«

Ud over Asta­na og Sunweb er syv uden­land­ske pro­kon­ti­nen­tal­hold klar, mens de fi­re dan­ske kon­ti­nen­tal­hold mod­sat tid­li­ge­re al­le­re­de har få­et lov­ning på en plads blandt for­ven­tet 20 hold.

»For­hånds­ud­ta­gel­sen er et re­sul­tat af det enormt hø­je ni­veau, som de fi­re hold de fo­re­gå­en­de år har vist in­ter­na­tio­nalt,« si­ger Jes­per Wor­re.

»Des­u­den vur­de­rer vi, at de fi­re mand­ska­ber al­le går styr­ket ind til 2018-sa­e­so­nen, så selv­føl­ge­lig skal de kø­re med i PostNord Dan­mark Rundt.«

De fi­re hold er Riwal, BHS-Al­me­borg Born­holm, Co­loqui­ck og Vir­tu Cycling.

Der­u­d­over for­hand­les der fort­sat med fle­re Wor­ld Tour-hold om at stil­le op.

Sid­ste år blev se­er­ne vid­ne til uhel­di­ge sce­ner, da ryt­ter­ne på en af eta­per­ne blev vist en for­kert vej. Det har ar­ran­gø­ren ta­get ved la­e­re af.

»Vi har stram­met op på nog­le pro­ce­du­rer, og der er fle­re, som kan ru­ten ude­nad, så det sid­der på ry­gra­den,« ly­der det fra Jes­per Wor­re.

Lø­bet sky­des i gang 1. au­gust og kø­rer frem til 5. au­gust.

Mark Ca­ven­dish var bedst på Fre­de­riks­berg i 2012. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.