I mor­gen

Fød­sels­da­ge

Berlingske Tidende - - NAVNE -

MF Chri­sti­na Ege­lund, 40. Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør An­ders Frand­sen, 42. - MF Car­sten Bach, 42. - Ud­vik­lings­chef, fhv. re­dak­tør Sus­an­ne Fun­der-Mik­kel­sen, 47. Ad­vo­kat Cas­per Molt­ke-Leth , 48. - Besty­rel­ses­for­mand Las­se Bo­lan­der, 49.

Sport­sjour­na­list Lu­na Chri­sto­fi, 50. - Fi­nans­di­rek­tør Char­lot­te Mark, 53.

Fhv. MF Jør­gen Ar­bo-Ba­e­hr, 62. - Va­e­ver Mary-Ann Han­sen, 63. For­fat­ter Ni­els Vør­sel, 64. - MF Bjar­ne Laust­sen, 64. - Fol­ke­tings­di­rek­tør Car­sten Ul­ri­ck Lar­sen, 65. - Mu­se­ums­di­rek­tør In­ge Me­re­te Kjeld­gaard, 65. - Er­hvervskom­men­ta­tor Jens Chri­sti­an Han­sen, 65. - Pro­fes­sor emer. Poul Erik Pe­ter­sen, 66. - Va­e­ver Ane Hen­rik­sen, 66. - Fhv. forsk­nings- og ud­vik­lings­chef Jørn Eng­gaard, 69. - Pro­fes­sor, dr.sci­ent. Hen­rik Eng­hoff, 69. - Di­rek­tør Jes­per Dre­jet, 69.

For­mand, fhv. ge­ne­ral­di­rek­tør Mo­gens Pe­ter Carl, 72. - Mu­si­kan­mel­der Jan Ja­co­by, 73. - Besty­rel­ses­for­mand Jens Kri­sti­an Gøtrik, 73. - Fhv. rek­tor Knud Fa­h­nøe Munks­gaard, 74. - Fhv. adm. di­rek­tør Mo­gens Toks­va­erd, 78.

Va­e­ver In­ge Alif­ran­gis, 80. - Fhv. mar­ke­ting­di­rek­tør Kai Knud­sen, 81. - Sku­e­spil­ler, in­struk­tør, spil­le­film­kon­su­lent, fhv. te­a­ter­chef Mor­ten Grunwald, 83.

God­se­jer, di­rek­tør Ni­els Stel­lan Høm, 92. - Fhv. ad­vo­kat­se­kre­ta­er Li­se Kirste­in-Bo­serup, 97.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.