Lars Møl­ler So­fies spejl

Berlingske Tidende - - OPINION -

So­fie Car­sten Ni­el­sen fra de Ra­di­ka­le er godt knot­ten. Hun me­ner, at Dan­mark er det ene­ste land i ver­den, der højt og ty­de­ligt si­ger, at man ik­ke kan reg­ne med Dan­mark. År­sa­gen til den­ne band­bul­le er, at et fler­tal i Fol­ke­tin­get har be­slut­tet, at det er in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren, som frem­over skal be­slut­te, hvor man­ge vi skal mod­ta­ge af FNs kvo­te­flygt­nin­ge, der som be­kendt er de sva­ge­ste og mest ud­sat­te. Hun gi­ver nem­lig ik­ke me­get for in­te­gra­tions­mi­ni­ste­rens lyst til at mod­ta­ge sva­ge flygt­nin­ge. vil ger­ne op­for­dre til lidt stil­le re­flek­sion. Hvis So­fie og hen­des li­ge­stil­le­de ik­ke hav­de mod­ta­get rig­tig man­ge res­sour­cesta­er­ke flygt­nin­ge, der hav­de råd til at be­ta­le men­ne­skes­mug­ler­ne, så hav­de vi må­ske haft plads til de sva­ge. Må­ske skul­le hun kig­ge i et spejl.

Groft sagt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.